eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierżoniów › Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów OPS Dzierżoniów w okresie od 01-01-2024r. do 31-12-2024r.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów OPS Dzierżoniów w okresie od 01-01-2024r. do 31-12-2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005811163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 24

1.5.2.) Miejscowość: Dzierżoniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 660-46-76

1.5.8.) Numer faksu: 74 660-46-26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: opsdz@opsdzierzoniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: opsdzierzoniow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://opsdzierzoniow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów OPS Dzierżoniów w okresie od 01-01-2024r. do 31-12-2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47ba98e1-69a7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00041197

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00095187/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024r

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00443374

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OPS.371.7120.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2292588 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych klientom OPS Dzierżoniów w miejscu ich zamieszkania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji określają:
1. opis przedmiotu zamówienia - rozdział II SWZ
2. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy - stanowią załącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.5.5.) Wartość części: 1834980 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych oraz dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klientów OPS Dzierżoniów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.5.5.) Wartość części: 457608 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1812906 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2053092 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1812906 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Lidia Niewiadomska Noworudzkie Centrum Geriatryczne

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Anna Milion Noworudzkie Centrum Geriatryczne

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8851636593

7.3.3) Ulica: Kłodzka 31

7.3.4) Miejscowość: Nowa Ruda

7.3.5) Kod pocztowy: 57-402

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1812906 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 29 grudnia 2023r. Wykonawca: Serwis Temp Sp. z o.o. ul.Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w w/w części zamówienia, złożył pisemne oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 403200 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 426828,80 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.