eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PV W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE PRZY UL. PARKOWEJ 1 W RAMACH ZADANIA PN. "KOMPLEKSOWA MOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA..."Ogłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PV
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE PRZY UL. PARKOWEJ 1 W RAMACH ZADANIA PN. „KOMPLEKSOWA MOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA...”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Tczewski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piaskowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.tczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PV
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE PRZY UL. PARKOWEJ 1 W RAMACH ZADANIA PN. „KOMPLEKSOWA MOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA...”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7826618c-9712-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00040335

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054433/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 w ramach Kompleksowej modernizacji energetycznej...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.5 Złożenie oferty następuje za pośrednictwem ”Formularza składania oferty” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania:
a) Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
b) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ”ZŁÓŻ OFERTĘ” w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
c) Wykonawca może, do upływu terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (sposób zmiany lub wycofania oferty określony został w ww. Instrukcji)
d) Z uwagi na to, że złożona oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować w celu dokonania zmiany. Zmianę oferty należy dokonać poprzez wycofanie uprzednio złożonej oferty i złożenie nowej.
e) Zmianę lub wycofanie oferty należy zrobić do upływu terminu składania ofert.
f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
g) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
13.6 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 włączona obsługa JavaScript,
 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 23.1 Administratorem danych osobowych, które zostaną zawarte w Formularzu ofertowym i załącznikach jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2.
23.2 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew.
23.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą oraz w celu archiwizacji na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane kontaktowe zawarte w formularzu ofertowym przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, tj. wyrażonej zgody.
23.4 Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. dostawcy naszych systemów informatycznych, firmy zajmujące się archiwizacją dokumentów (aktualna lista jest dostępna u IOD) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, w przypadku i na zasadach o których mowa w art. 74 Ustawy.
Zamawiający może udostępnić dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 Ustawy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 23.5 Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie przez okres archiwizacji, zgodny z rozporządzeniem wymienionym w pkt. 23.3 SWZ.
23.6 Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów Ustawy oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
23.7 Wykonawca ma prawo:
a) dostępu do swoich danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
b) ich sprostowania lub uzupełnienia – na podstawie art. 16 rozporządzenia. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
c) żądać ograniczenia ich przetwarzania – na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia Wystąpienie z przedmiotowym żądaniem, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
23.8 Wykonawcy nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 rozporządzenia, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia.
23.9 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV o mocy 4,50 kWp w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1, w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”.
4.2 Zakres przedmiotu zamówienia określają dokumenty stanowiące zawartość Załącznika Nr 7 do SWZ – Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności dokument pn. Opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa treść §3 Projektowanych postanowień umowy (Wzoru umowy) – Załącznika Nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

51110000-6 - Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja produktu: paneli fotowoltaicznych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja stałej mocy znamionowej (min. 80%)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja falownika

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja wykonania

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy jeżeli wykaże, że:
1) wykonał, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie, polegające na dostawie wraz z montażem na budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 4 kWp;
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami, a mianowicie:
a) 1 (jedną) osobą na stanowisko Kierownika robót elektrycznych, posiadającą:
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz która będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
lub
ważne świadectwo kwalifikacyjne D – na stanowisko Dozoru, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci m.in. w zakresie:
 urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu co najmniej do 1 kV,
 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej;
b) 1 (jedną) osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne E – na stanowisko Eksploatacji, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci m.in. w zakresie:
 urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu co najmniej do 1 kV,
 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.
UWAGI:
1. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).
2. Wymóg posiadania uprawnień energetycznych wynika z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716).
3. Funkcje, o których mowa w pkt 6.2.4 ppkt 2) lit. a) i b) SWZ, mogą się sumować, a zatem Wykonawca może dysponować jedną osobą posiadającą uprawnienia w obu ww. zakresach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.2.1 odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
UWAGA:
1) Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy, Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie wezwie do złożenia dokumentu określonego w pkt 8.2.1 SWZ, jeżeli będzie mógł go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych rejestrów, a Wykonawca wskaże w ofercie niezbędne, dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2.1 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono jego upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt 8.2.1 ppkt 2 SWZ, zastępuje się go odpowiednio oświadczeniem Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone – odpowiednio: pod przysięgą, przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.2.2 Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane (według wzoru: Załącznik Nr 4 do SWZ – Wykaz dostaw wykonanych) oraz załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
8.2.3 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – zawierający informacje na temat osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

4.9 W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:
1) zmiany osoby kierownika robót elektrycznych wskazanego w §5 ust. 2 – polegającej na wyznaczeniu nowej osoby pełniącej daną funkcję, pod warunkiem spełniania przez nią odpowiednich postanowień SWZ;
2) zmiany lub przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:
a) konieczności poprawy warunków wykonywania prac zagrażających bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy;
b) niezależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty - właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;
c) konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;
d) niezależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy trudnodostępnych, wymagających zamówienia, materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;
e) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w pkt 5;
3) zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem spełniania przez nowego podwykonawcę określonych postanowień SWZ;
4) konieczności zmiany kwoty podatku VAT, w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT;
5) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody, np. niezwykłe mrozy, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania prac zamiennych, rozwiązań zamiennych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w §2 ust. 11.
4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną.
5. Dopuszcza się zmiany umowy w przypadku:
a) o którym mowa w art. 455 ust 1. pkt 3) i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych;
b) niezależnie od § 16 ust. 5 lit. a niniejszej umowy – w trybie art. 455 ust. 2 Prawo zamówień publicznych, to jest bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż 10% wartości niniejszej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.