eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Sukcesywna dostawa testów, opakowań oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacjiOgłoszenie z dnia 2021-04-25


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00039862 z dnia 2021-04-25

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa testów, opakowań oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357070478

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Montelupich 4

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-155

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: emroczek@uks.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa testów, opakowań oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6a8e499-8b4c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039862

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002048/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Sukcesywna dostawa materiałów do procesu sterylizacji w ramach 2 części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021875/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-271-84 /21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 287656,50 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa akcesoriów do procesu sterylizacji. 2. Oferowany towar musi:a) być nowy, opakowany w oryginalne opakowanie. Etykiety winny zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.), b) posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy liczony od dnia ich dostawy. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:• dostarczania towaru sukcesywnie, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w czasie, nie dłuższym niż w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia z zastrzeżeniem, że dostawy będą przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00.• wniesienia i rozładowania towaru w Magazynie (lok. 07c) w siedzibie Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30192320-0 - Taśmy do drukarek

33124130-5 - Wyroby diagnostyczne

33124131-2 - Paski odczynnikowe

4.5.5.) Wartość części: 261243,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa akcesoriów do procesów mycia i dezynfekcji.2. Oferowany towar musi:a) być nowy, opakowany w oryginalne opakowanie. Etykiety winny zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.), b) posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy liczony od dnia ich dostawy. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:• dostarczania towaru sukcesywnie, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w czasie, nie dłuższym niż w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia z zastrzeżeniem, że dostawy będą przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00.• wniesienia i rozładowania towaru w Magazynie (lok. 07c) w siedzibie Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

14400000-5 - Sole i czysty chlorek sodu

30192320-0 - Taśmy do drukarek

33124131-2 - Paski odczynnikowe

39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 26413,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w pkt 12.3 swz poinformował, iż Nieuzupełnienie wszystkich wymaganych pozycji tabeli w Formularzach cenowych (zał. nr 1a i 1b do swz) lub brak tego załącznika lub nie podpisanie załącznika będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 223 ustawy. Wykonawca nie podał nazwy producenta w poz. 21 w Tabeli dotyczącej części 1 pn. Mini torebki papierowo-foliowe do pakowania wierteł zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (liczba porządkowa od 21). Tym samym nie spełnił wymagań Zamawiającego. Zamawiający nie posiada wiedzy jakie Mini torebki Wykonawca zaoferował w swojej ofercie i czy są zgodne z jego wymaganiami. Zamawiający nie może wyjaśnić tej kwestii na podstawie art. 223 ust. 1, gdyż byłaby to niedozwolona zmiana treści oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 282955,58

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 282955,58

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25275,49

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25275,49

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25275,49

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMED Biuro Techniczno ­ Handlowe Andrzej Abramczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 113-001-75-31

7.3.3) Ulica: ul. Słowikowskiego 39

7.3.4) Miejscowość: Raszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 05-090

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25275,49

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

2021-04-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.