eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łapy › "Dzierżawa sprzętu wraz z asortymentem jednorazowego użytku wykorzystywanego do zabiegów bariatrycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego SP ZOZ w Łapach"Ogłoszenie z dnia 2023-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dzierżawa sprzętu wraz z asortymentem jednorazowego użytku wykorzystywanego do zabiegów bariatrycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego SP ZOZ w Łapach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050644804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: JANUSZA KORCZAKA 23

1.5.2.) Miejscowość: Łapy

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallapy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitallapy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dzierżawa sprzętu wraz z asortymentem jednorazowego użytku wykorzystywanego do zabiegów bariatrycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego SP ZOZ w Łapach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33a7bb94-963f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00037539

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021831/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 DZIERŻAWA SPRZĘTU WRAZ Z NIEZBĘDNYM ASORTYMENTEM JEDNORAZOWEGO UŻYTKU WYKORZYSTYWANYM DO ZABIEGÓW BARIATRYCZNYCH NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33a7bb94-963f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@szpitallapy.pl, nie
dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie można wyszukać
także ze strony głównej Platformy e-zamówienia poprzez kafelek „Przeglądaj postępowania / konkursy”.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie ezamówienia.
Wykonawca posiadający konto na Platformie e-zamówienia będzie miał dostęp do formularzy służących do komunikacji
z Zamawiającym oraz do formularzy umożliwiających złożenie lub wycofanie oferty.
UWAGA – Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją zakładania konta użytkownika, dostępną na Platformie ezamówienia,
kafelek „Centrum Pomocy”.
3. Wszystkie wysłane i odebrane przez Wykonawcę wiadomości widoczne będą po zalogowaniu w podglądzie postępowania w
zakładce „Komunikacja”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w „Instrukcji użytkowania systemu”
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ oraz Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępnym na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy e-zamówienia wynosi 150 Mb. Minimalne wymagania
techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-zamówienia oraz wymagania dotyczące specyfikacji
połączenia określa Regulamin Platformy e-zamówienia.
6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na Platformę e-zamówienia, a za datę przekazania dokumentów
elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę ezamówienia,
a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datę potwierdzenia
dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7 . Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty), oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem "Formularza do komunikacji” jako załączniki.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@szpitallapy.pl,
nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 19 SWZ INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział 19 SWZ INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/2023/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i dzierżawa diatermii elektrochirurgicznej z systemem do zamykania naczyń oraz do sukcesywnej dostawy specjalistycznych zużywalnych materiałów technicznych i medycznych do ww. aparatu (pakiet Nr 1), zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową i ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Oferta musi być kompletna w zakresie pakietu. Nieuwzględnienie w pakiecie, na który składana jest oferta, chociażby jednej z pozycji asortymentowych, spowoduje odrzucenie oferty dotyczącej tego pakietu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33161000-6 - Urządzenia elektrochirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 40% wielkości określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji wyczerpania podstawowych ilości asortymentu określonych w formularzu asortymentowo-cenowym w okresie obowiązywania umowy. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa specjalistycznych zużywalnych materiałów technicznych i medycznych (pakiet nr 2), zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową i ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Oferta musi być kompletna w zakresie pakietu. Nieuwzględnienie w pakiecie, na który składana
jest oferta, chociażby jednej z pozycji asortymentowych, spowoduje odrzucenie oferty dotyczącej tego pakietu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 40% wielkości określonej
w formularzu asortymentowo-cenowym. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji wyczerpania podstawowych ilości asortymentu określonych w formularzu asortymentowo-cenowym w okresie obowiązywania umowy. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w ww. zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w ww. zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Rozdział 14 SWZ WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZAŁĄCZNIK NR 2 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY § 7

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Sposób złożenia oferty opisany został w rozdziale 10 SWZ OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.