eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczyna › 1. Rozbudowa ul. Wilczej w Studzienicach. 2. Rozbudowa ul. Gajowej w Pszczynie. 3. Rozbudowa ul. Jesionowej w Pszczynie- w systemie "projektuj i buduj"Ogłoszenie z dnia 2023-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
1. Rozbudowa ul. Wilczej w Studzienicach.
2. Rozbudowa ul. Gajowej w Pszczynie.
3. Rozbudowa ul. Jesionowej w Pszczynie- w systemie „projektuj i buduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258339

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Pszczyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pszczyna@pszczyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

1. Rozbudowa ul. Wilczej w Studzienicach.
2. Rozbudowa ul. Gajowej w Pszczynie.
3. Rozbudowa ul. Jesionowej w Pszczynie- w systemie „projektuj i buduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc0ecb7f-9638-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00037538

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023965/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://pszczyna.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami jest platforma (Marketplanet): https://pszczyna.ezamawiajacy.pl i we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się nr sprawy IZP.271.1.0001.2023
2. Dokumenty elektroniczne, oferta, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, informacje, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://pszczyna.ezamawiajacy.pl
3. Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://pszczyna.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie Marketplanet: https://pszczyna.ezamawiajacy.pl
2. Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na platformie e-Zamawiający (Marketplanet), wówczas ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformie Marketplanet: https://pszczyna.ezamawiajacy.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.0001.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Rozbudowa ul. Wilczej w Studzienicach. Zadanie obejmuje rozbudowę ul. Wilczej w Studzienicach. Łączna długość rozbudowywanej drogi wynosi 805,00 m. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej. Dla przedmiotowej inwestycji Zamawiający posiada decyzję Starosty Pszczyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 19/22, AB-XI.6744.17.2022 z dnia 18 października 2022 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący dokumentację projektową, przedmiary robót i Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.2. Rozbudowa ul. Gajowej w Pszczynie
Zadanie obejmuje rozbudowę ul. Gajowej w Pszczynie. Długość rozbudowywanej drogi wynosi 352 m. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej. Dla przedmiotowej inwestycji Zamawiający posiada decyzję Starosty Pszczyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 08/22, AB-V.6744.4.2022 z dnia 18 lipca 2022 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący dokumentację projektową, przedmiary robót i Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.3. Rozbudowa ul. Jesionowej w Pszczynie- wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych w systemie „projektuj i buduj”
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozbudowę ul. Jesionowej w Pszczynie. Długość rozbudowywanej drogi wynosi 686 m. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej. Dla przedmiotowej inwestycji Zamawiający posiada wykonaną dokumentację projektową, do której Zamawiający posiada prawa autorskie. Dokumentacja ta może być wykorzystana przez Wykonawcę. Dokumentacja wymaga wprowadzenia zmian polegających na rezygnacji z podziału i zajęcia części działki 494/89. Dokumentacja ta znajduje się w załączniku nr 7.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący Program Funkcjonalno- Użytkowy znajdujący się w załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 ( słownie: jeden milion złotych), niezależnie od ilości części zamówienia, na które składa ofertę.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
4.1. Doświadczenie zawodowe:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

4.1.a) w przypadku składania oferty na Rozbudowę ul. Wilczej w Studzienicach minimum dwa zadania polegające na budowie, przebudowie publicznej (zgodnie z ustawą o drogach publicznych) lub rozbudowie drogi w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej za minimalną kwotę 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych brutto) każde.
4.1.b) w przypadku składania oferty na Rozbudowę ul. Gajowej w Pszczynie minimum dwa zadania polegające na budowie, przebudowie publicznej (zgodnie z ustawą o drogach publicznych) lub rozbudowie drogi w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej za minimalną kwotę 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych brutto) każde.
4.1.c) w przypadku składania oferty na Rozbudowa ul. Jesionowej w Pszczynie- wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych w systemie „projektuj i buduj” minimum dwa zadania polegające na budowie, przebudowie publicznej (zgodnie z ustawą o drogach publicznych) lub rozbudowie drogi w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej za minimalną kwotę 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych brutto) każde.

4.2. Kadra techniczna:
4.2.1. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (niezależnie od zadania i ilości zadań na które będzie składał ofertę) wykazał dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami drogowymi, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zrzeszonych we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub spełniającej warunki, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; ;
3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem, albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności ;
4. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
Uwaga:
(Dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty, o których mowa w pkt 4.2.1 – 4.2.4, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, parametrów, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Rozdziale IV pkt 3.4.1 – Załącznik nr 5 do SWZ
2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Rozdziale IV pkt 3.4.2.; - Załącznik nr 4 do SWZ.

3 polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdziale IV pkt 3.3.SWZ, wraz z dowodem opłacenia składki.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy (jeżeli dotyczy).
3.Potwierdzenie wniesienia wadium.
4.Kosztorys ofertowy w przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 lub Zadanie nr 2)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
a) Dla zdania nr 1. Rozbudowa ul. Wilczej w Studzienicach- 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
b) Dla zdania nr 2. Rozbudowa ul. Gajowej w Pszczynie- 14 000,00 (słownie: czternaście tysięcy złotych).
c) Dla zdania nr 3. Rozbudowa ul. Jesionowej w Pszczynie- wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych w systemie „projektuj i buduj”- 27 000,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór przyszłej umowy z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, na zasadach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4), ust. 2 Pzp.
3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 Pzp następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwali-fikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym za po-średnictwem Platformy pod adresem: https://pszczyna.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Termin wykonania:
-Rozbudowa ul. Wilczej w Studzienicach- do dnia 20.10.2024 r.
-Rozbudowa ul. Gajowej w Pszczynie- do dnia 20.10.2023 r.
-Rozbudowa ul. Jesionowej w Pszczynie- wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych w systemie „projektuj i buduj”- do dnia 20.10.2024 r.- w tym wykonanie dokumentacji projektowej- do 120 dni od dnia zawarcia umowy
2. Przesłanki wykluczenia obligatoryjne:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt1-6 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służącym ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835), oraz w art. 5k rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z 13 lipca 2014 roku. (przesłanki obligatoryjne).
3. Finansowanie zamówienia:
a. Środki własne;
b. Środki zewnętrzne z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z dokumentami programu dostępnymi pod linkiem https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604 , w tym również określających zasady finansowania inwestycji i wypłaty środków finansowych Wykonawcy realizującemu zadania inwestycyjne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.