eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nisko › Budowa windy osobowej zewnętrznej z szybem panoramicznym przy budynku Urzędu Gminy i Miasta w NiskuOgłoszenie z dnia 2023-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa windy osobowej zewnętrznej z szybem panoramicznym przy budynku Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nisko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 14

1.5.2.) Miejscowość: Nisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nisko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa windy osobowej zewnętrznej z szybem panoramicznym przy budynku Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d35a514-7248-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00035158

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474306/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.79.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający informuje, że zadanie pn: Budowa windy osobowej zewnętrznej z szybem panoramicznym przy budynku Urzędu Gminy i Miasta w Nisku jest dofinansowane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III w obszarze B”.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.310 ustawy Pzp jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: Budowa windy osobowej zewnętrznej z szybem panoramicznym przy budynku Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. Zadanie obejmuje budowę windy osobowej zewnętrznej z szybem panoramicznym przy budynku Urzędu Gminy i Miasta w Nisku w zakresie:
- rozbiórek i przekuć
- robót ziemnych
- robót fundamentowych
- przebudowy ścian
- zabezpieczenie przyłącza wodociągowego,
- przebudowy instalacji centralnego ogrzewania
- przebudowy schodów zewnętrznych
- przebudowy dachu
- dostawy i montażu windy osobowej z szybem samonośnym panoramicznym
- uzupełnienia nawierzchni z kostki brukowej
- zasilania elektrycznego windy
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi Załącznik nr 10 do SWZ tj. dokumentacja projektowa, wykonawcza, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. uzgodnienia branżowe i warunki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262210-6 - Fundamentowanie

45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe

45262520-2 - Roboty murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45313100-5 - Instalowanie wind

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 529000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 982698,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 529000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Intero Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1182188061

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 529000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.