eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jedlińsk › "Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na rok 2022 ZADANIE PODZIELONE NA 8 CZĘŚCIOgłoszenie z dnia 2022-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na rok 2022
ZADANIE PODZIELONE NA 8 CZĘŚCI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jedlanka, 10

1.5.2.) Miejscowość: Jedlińsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-660

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@jedlankadps.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlankadps.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://dpsjedlanka.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na rok 2022
ZADANIE PODZIELONE NA 8 CZĘŚCI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7be21dc3-5d17-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00151490/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na rok 2022. ZADANIE PODZIELONE NA 8 CZĘŚCI

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00315308/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.A.271.10.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mięsa drobiowego, wieprzowego,
wołowego oraz wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15113000-3 - Wieprzowina

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15111100-0 - Wołowina

15112000-6 - Drób

15112100-7 - Świeży drób

15131130-5 - Wędliny

15131135-0 - Wędliny drobiowe

15131400-9 - Produkty wieprzowe

15131500-0 - Produkty drobiowe

4.5.5.) Wartość części: 121680,40 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.5.5.) Wartość części: 80957,65 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nabiału i wyrobów mleczarskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15530000-2 - Masło

4.5.5.) Wartość części: 81104,50 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieczywa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 71474,75 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów rybnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.5.5.) Wartość części: 22284,40 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa warzyw i owoców.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

03221000-6 - Warzywa

03222000-3 - Owoce i orzechy

4.5.5.) Wartość części: 112366,80 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa świeżych jaj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 21621,60 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mrożonek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 4788,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 121680,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 128102,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 121680,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Mamba" spółka jawna Zdzisław i Waldemar Mroczkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 70217597

7.3.3) Ulica: ul. Skaryszewska 5

7.3.4) Miejscowość: Skaryszew

7.3.5) Kod pocztowy: 26-640

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 121680,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 80957,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 85320,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 80957,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marzena Tkaczuk P.W."MAT"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 292681485

7.3.3) Ulica: ul. Zgodna, nr 4b

7.3.4) Miejscowość: Starachowice

7.3.5) Kod pocztowy: 27-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 80957,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 81104,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 92139,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 81104,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Adam Tkaczuk Firma Handlowa "STARMLECZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6641000310

7.3.3) Ulica: ul. Zgodna 4B

7.3.4) Miejscowość: Starachowice

7.3.5) Kod pocztowy: 27-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 81104,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 71474,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 71474,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 71474,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marek Jaworski "EXPUCH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 670021486

7.3.3) Ulica: Stary Kobylnik nr 10

7.3.4) Miejscowość: Stara Błotnica

7.3.5) Kod pocztowy: 26-806

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71474,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne

Do terminu składania ofert w zakresie części 5 zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 102840,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 102840,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 102840,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sarmata MICHAŁ DĘBSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 380855193

7.3.3) Ulica: ul. Wilcza 25

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-544

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 102840,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20790,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20790,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20790,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tomasz Niewczas¬Fermy Drobiu Niewczas. Zakład Pakowania Jaj

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6642072961

7.3.3) Ulica: Tychów Nowy 60

7.3.4) Miejscowość: Mirzec

7.3.5) Kod pocztowy: 27-220

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20790,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne

Do terminu składania ofert w zakresie części 8 zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.