eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szydłowiec › "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko"Ogłoszenie z dnia 2023-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SZYDŁOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223215

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Marii Konopnickiej 7

1.5.2.) Miejscowość: Szydłowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 617 70 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@szydlowiecpowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfb17808-7237-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00034818

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036873/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa drogi powiatowej Mniszek -Łaziska-Orońsko

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474238/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.272.118.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko - na odcinku drogi powiatowej Mniszek- Łaziska- Orońsko
Przedmiotowy odcinek dotyczy pikietażu od 6+154,76 – km: 6+573,48 według projektu przebudowy.
1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą n/w prace:
1) Roboty przygotowawcze:
a) roboty pomiarowe
b) inwentaryzacja powykonawcza
c) usunięcie karp
2) Roboty rozbiórkowe
a) krawężniki betonowe z ławami
b) obrzeża betonowe z ławami
c) nawierzchnie utwardzone z betonu asfaltowego do rozebrania na głębokość średnio 10cm (od 4 do 12cm) z odwiezieniem urobku na plac składowy do 10km
d) podbudowy nawierzchni utwardzonych z betonu asfaltowego z kruszywa łamanego i bruku kamiennego - średnio 15cm
e) zjazdy z kostki wraz z podbudowami z kruszywa gr 15cm
f) zjazdy z drobnych elementów betonowych wraz z podbudowami z kruszywa gr 15cm
g) zjazdy z betonu cementowego wraz z podbudowami z kruszywa gr 15cm
h) chodników z kostki betonowej
i) demontaż płyt betonowych prefabrykowanych
j) demontaż oznakowania pionowego
k) odkopanie słupków do znaków drogowych
l) demontaż wydrodzeń
m) demontaż słupków betonowych blokujących
n) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego
o) demontaż przepustów z rur betonowych pod
p) jezdniami i zjazdami – kpl
q) demontaż ścianek czołowych
r) monolitycznych/murowanych
s) demontaż ścianek czołowych prefabrykowanych trapezowych D400
3) Roboty ziemne:
a) wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję z wywiezieniem urobku do 5km (wg tabeli robót ziemnych)
b) wykopy ręczne pod rury osłonowe z wywiezieniem urobku do 5km
c) formowanie nasypów z gruntu dowiezionego G1 (wg. tabeli robót ziemnych):
4) Krawężniki i obrzeża
a) obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem o wym. 28x35x15cm
b) krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem o wym. 35x35x15cm
5) Podbudowa:
a) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych
b) podsypka piaskowa z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 3cm ławę krawężnika wystającego
c) warstwy mrozoochronne z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 10cm ława obrzeża
d) Warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 grubości 20cm, jezdnia z BA – 2310, odsadzka - 0,88*(490+560), zjazd z BA – 170, zjazd z KB – 145, chodnik – 850,
ch. wzmocniony-115
e) warstwy mrozoochronne z CBGM 0/31,5 C1,5/2 grubości 22cm jezdnia z BA - 2310 odsadzka - 0,55*(490+560)
f) warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 (C90/3) grubości 20cm, jezdnia z BA – 2310, odsadzka - 0,25*490, zjazd z BA – 170, zjazd z KB – 145, chodnik – 850, ch. wzmocniony – 115
g) skropienie emulsją asfaltową kruszywa w ilości 0,5-0,7kg/m2 jezdnia z BA – 2310, odsadzka - 0,25*490, zjazd z BA – 170
h) warstwy z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 grubości 7cm,jezdnia z BA – 2310, odsadzka - 0,14*490
6) Nawierzchnie
a) skropienie emulsją asfaltową podbudowy z betonu asfaltowego w ilości 0,3-0,5kg/m2 jezdnia z BA – 2310, odsadzka - 0,14*490
b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubości 5cm jezdnia z BA - 2310 odsadzka - 0,06*490 próg zwalniający - 7x5,5mx2szt.
c) skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,1 - 0,3 kg/m2 jezdnia z BA – 2310, odsadzka - 0,06*490, próg zwalniający - 7x5,5mx2szt.
d) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4cm jezdnia z BA – 2310
e) Skropienie emulsją asfaltową warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ilości 0,1- 0,3kg/m2,
próg zwalniający 7x5,5mx2sz
f) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 5cm, zjazd z BA -170, próg zwalniający 7x5,5mx2szt
g) nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej kolor gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm, chodnik – 850, ch. wzmocniony – 115
h) nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szara gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, zjazd z KB – 145
i) Nawierzchnia z żółtych płytek z wybrzuszeniami gr. 5cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 6cm
j) nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 15cm, pobocze – 330
7) Roboty towarzyszące i wykończeniowe
a) regulacja wysokościowa studni telefonicznych
b) regulacja wysokościowa studni telefonicznych wraz z wymianą studni i pokrywy na typ ciężki
c) regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych wraz z wymianą kołnierza na nowy
d) regulacja wysokościowa hydrantów wodociągowych wraz z wymianą kołnierza na nowy
e) regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z montażem pierścienia odciążającego, wyminą pokryw i komina na nowy
f) ułożenie rur ochronnych A110PS na kable teletechniczne - komplet
8) Odwodnienie
a) warstwy odcinająca z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 15cm, przepust D400 - 0,7*145, przepust D600 - 0,9*11, ścianka czołowa D400 - 20*0,7, ścianka czołowa D600 - 2*0,9
b) ława z oporem z kruszywa naturalnego 0/31,5mm grubości 15cm, przepust D400 - 1,4*145, przepust D600 - 1,8*11, ścianka czołowa D400 - 20*0,7, ścianka czołowa D600 - 2*0,9
c) warstwy z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 grubości 15cm umocnienie dna rowu - 12*1*0,4 umocnienie skarp rowu - 12*2,4 ława przykanalika D150 - 0,95*65 studnia D1200 - 1*1,15 studnia D500 - 12*0,2
d) przykanaliki z rur PVC D150 - komplet
e) umocnienie dna rowu bloczkami betonowymi 14x20x40 przy wylotach przykanalików - komplet umocnienie dna rowu
f) umocnienie skarpy płytami ażurowymi kotwionymi 40x60x10 przy wylotach przykanalików - komplet umocnienie skarp rowu
g) przepust z rur HDPE D600 (1szt.) – komplet
h) umocnienie wylotów rur prefabrykowanymi ściankami czołowymi trapezowymi dla rur D600 – komplet
i) wykonanie studni wpustowych z kręgów betonowych D500 z osadnikiem h=0,8m wraz z instalacją wpustów deszczowych – komplet
j) montaż studni rewizyjnych konusowych z kręgów betonowych D1200
k) rów - zabezpieczenie skarp i dna rowu poprzez obsianie trawą
9) Stała organizacja ruchu
a) słupki do znaków D50
b) słupki z ramieniem D50
c) ogrodzenie segmentowe - balustrada U-11a
d) słupek przeszkodowy U-12c
e) znak okrągły ŚREDNI
f) Znak trójkątny ŚREDNI
g) Znak prostokątny ŚREDNI
h) Znak prostokątny ŚREDNI – Tabliczka
i) Malowanie cienkowarstwowe farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45232460-4 - Roboty sanitarne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2025044,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3852519,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2025044,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6641936388

7.3.3) Ulica: ul. Św. Rocha 31

7.3.4) Miejscowość: Wąchock

7.3.5) Kod pocztowy: 27-215

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2025044,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.