eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szydłowiec › "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SZYDŁOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223215

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Marii Konopnickiej 7

1.5.2.) Miejscowość: Szydłowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 617 70 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@szydlowiecpowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfb17808-7237-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474238

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036873/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa drogi powiatowej Mniszek -Łaziska-Orońsko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej: powiat@szydlowiecpowiat.pl
7. Złożenie dokumentów na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne.
8. Wykonawca składa ofertę, dalej „oferta” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na Miniportalu. Mechanizm szyfrowania jest udostępniony dla wykonawców na Miniportalu.
9. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji z Zamawiającym.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
12. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
13. W przypadku żądania potwierdzenia faktu przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2020.344) t.j. z dnia 03.03.2020 roku każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
14. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się znakiem sprawy określonym na karcie tytułowej swz.
15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (innych niż oferta, lub jej uzupełnienie), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub poczty elektronicznej: powiat@szydlowiecpowiat.pl
16. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 15 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wskazanym w przypisie do §8 ust. 13.
17. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, pptx, .rtf, .txt. .xps, .jpg, .png.,.odt. .ods, .odp, .xls, .csv, .zip., rar., 7zip.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula Informacyjna na temat uprawnień wynikających z rozporządzenia RODO znajduje się w swz

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula Informacyjna na temat uprawnień wynikających z rozporządzenia RODO znajduje się w swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.272.118.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko - na odcinku drogi powiatowej Mniszek- Łaziska- Orońsko
Przedmiotowy odcinek dotyczy pikietażu od 6+154,76 – km: 6+573,48 według projektu przebudowy.
1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą n/w prace:
1) Roboty przygotowawcze:
a) roboty pomiarowe
b) inwentaryzacja powykonawcza
c) usunięcie karp
2) Roboty rozbiórkowe
a) krawężniki betonowe z ławami
b) obrzeża betonowe z ławami
c) nawierzchnie utwardzone z betonu asfaltowego do rozebrania na głębokość średnio 10cm (od 4 do 12cm) z odwiezieniem urobku na plac składowy do 10km
d) podbudowy nawierzchni utwardzonych z betonu asfaltowego z kruszywa łamanego i bruku kamiennego - średnio 15cm
e) zjazdy z kostki wraz z podbudowami z kruszywa gr 15cm
f) zjazdy z drobnych elementów betonowych wraz z podbudowami z kruszywa gr 15cm
g) zjazdy z betonu cementowego wraz z podbudowami z kruszywa gr 15cm
h) chodników z kostki betonowej
i) demontaż płyt betonowych prefabrykowanych
j) demontaż oznakowania pionowego
k) odkopanie słupków do znaków drogowych
l) demontaż wydrodzeń
m) demontaż słupków betonowych blokujących
n) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego
o) demontaż przepustów z rur betonowych pod
p) jezdniami i zjazdami – kpl
q) demontaż ścianek czołowych
r) monolitycznych/murowanych
s) demontaż ścianek czołowych prefabrykowanych trapezowych D400
3) Roboty ziemne:
a) wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję z wywiezieniem urobku do 5km (wg tabeli robót ziemnych)
b) wykopy ręczne pod rury osłonowe z wywiezieniem urobku do 5km
c) formowanie nasypów z gruntu dowiezionego G1 (wg. tabeli robót ziemnych):
4) Krawężniki i obrzeża
a) obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem o wym. 28x35x15cm
b) krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem o wym. 35x35x15cm
5) Podbudowa:
a) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych
b) podsypka piaskowa z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 3cm ławę krawężnika wystającego
c) warstwy mrozoochronne z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 10cm ława obrzeża
d) Warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 grubości 20cm, jezdnia z BA – 2310, odsadzka - 0,88*(490+560), zjazd z BA – 170, zjazd z KB – 145, chodnik – 850,
ch. wzmocniony-115
e) warstwy mrozoochronne z CBGM 0/31,5 C1,5/2 grubości 22cm jezdnia z BA - 2310 odsadzka - 0,55*(490+560)
f) warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 (C90/3) grubości 20cm, jezdnia z BA – 2310, odsadzka - 0,25*490, zjazd z BA – 170, zjazd z KB – 145, chodnik – 850, ch. wzmocniony – 115
g) skropienie emulsją asfaltową kruszywa w ilości 0,5-0,7kg/m2 jezdnia z BA – 2310, odsadzka - 0,25*490, zjazd z BA – 170
h) warstwy z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 grubości 7cm,jezdnia z BA – 2310, odsadzka - 0,14*490
6) Nawierzchnie
a) skropienie emulsją asfaltową podbudowy z betonu asfaltowego w ilości 0,3-0,5kg/m2 jezdnia z BA – 2310, odsadzka - 0,14*490
b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubości 5cm jezdnia z BA - 2310 odsadzka - 0,06*490 próg zwalniający - 7x5,5mx2szt.
c) skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,1 - 0,3 kg/m2 jezdnia z BA – 2310, odsadzka - 0,06*490, próg zwalniający - 7x5,5mx2szt.
d) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4cm jezdnia z BA – 2310
e) Skropienie emulsją asfaltową warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ilości 0,1- 0,3kg/m2,
próg zwalniający 7x5,5mx2sz
f) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 5cm, zjazd z BA -170, próg zwalniający 7x5,5mx2szt
g) nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej kolor gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm, chodnik – 850, ch. wzmocniony – 115
h) nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szara gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, zjazd z KB – 145
i) Nawierzchnia z żółtych płytek z wybrzuszeniami gr. 5cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 6cm
j) nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 15cm, pobocze – 330
7) Roboty towarzyszące i wykończeniowe
a) regulacja wysokościowa studni telefonicznych
b) regulacja wysokościowa studni telefonicznych wraz z wymianą studni i pokrywy na typ ciężki
c) regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych wraz z wymianą kołnierza na nowy
d) regulacja wysokościowa hydrantów wodociągowych wraz z wymianą kołnierza na nowy
e) regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z montażem pierścienia odciążającego, wyminą pokryw i komina na nowy
f) ułożenie rur ochronnych A110PS na kable teletechniczne - komplet
8) Odwodnienie
a) warstwy odcinająca z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 15cm, przepust D400 - 0,7*145, przepust D600 - 0,9*11, ścianka czołowa D400 - 20*0,7, ścianka czołowa D600 - 2*0,9
b) ława z oporem z kruszywa naturalnego 0/31,5mm grubości 15cm, przepust D400 - 1,4*145, przepust D600 - 1,8*11, ścianka czołowa D400 - 20*0,7, ścianka czołowa D600 - 2*0,9
c) warstwy z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 grubości 15cm umocnienie dna rowu - 12*1*0,4 umocnienie skarp rowu - 12*2,4 ława przykanalika D150 - 0,95*65 studnia D1200 - 1*1,15 studnia D500 - 12*0,2
d) przykanaliki z rur PVC D150 - komplet
e) umocnienie dna rowu bloczkami betonowymi 14x20x40 przy wylotach przykanalików - komplet umocnienie dna rowu
f) umocnienie skarpy płytami ażurowymi kotwionymi 40x60x10 przy wylotach przykanalików - komplet umocnienie skarp rowu
g) przepust z rur HDPE D600 (1szt.) – komplet
h) umocnienie wylotów rur prefabrykowanymi ściankami czołowymi trapezowymi dla rur D600 – komplet
i) wykonanie studni wpustowych z kręgów betonowych D500 z osadnikiem h=0,8m wraz z instalacją wpustów deszczowych – komplet
j) montaż studni rewizyjnych konusowych z kręgów betonowych D1200
k) rów - zabezpieczenie skarp i dna rowu poprzez obsianie trawą
9) Stała organizacja ruchu
a) słupki do znaków D50
b) słupki z ramieniem D50
c) ogrodzenie segmentowe - balustrada U-11a
d) słupek przeszkodowy U-12c
e) znak okrągły ŚREDNI
f) Znak trójkątny ŚREDNI
g) Znak prostokątny ŚREDNI
h) Znak prostokątny ŚREDNI – Tabliczka
i) Malowanie cienkowarstwowe farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45232460-4 - Roboty sanitarne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W takim przypadku, w terminie nie krótszym niż 5 dni wezwie Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. Art. 274 ustawy pzp stosuje się.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający dokona poprawek w ofercie zgodnie z zapisami art. 223 ust. 2 ustawy pzp.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do swz).
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do swz).
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w walucie obcej – równowartość 5.000.000,00 zł wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji).
4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie zrealizował minimum 2 podobne zamówienie, tj. wykonał roboty remontowe (modernizacyjne) i/lub inwestycyjne drogowe (tj. remont i/lub budowa dróg o nawierzchni asfaltowej i/lub z kostki brukowej) o wartości brutto każdej z nich równej minimum 400.000,00 zł.
B. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg. załącznika nr 1 do swz oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. załącznika nr 2 do swz.
1) Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w SWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825 w PKO S.A. O/Szydłowiec - tytuł przelewu: „Wadium - znak sprawy: RI.272.118.2022”.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
7. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Dla skuteczności wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz niezbędnym jest przekazania przed terminem składania ofert, za pośrednictwem Miniportalu/EPUAP-u, oryginału wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela. Dokument nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta/poręczyciela.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do pliku oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy (Załączniku nr 6 do SWZ). Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku Zamawiającemu w kwocie stanowiącej 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 projektu umowy. Zaliczka zostanie wypłacona na zasadach określonych w § 5 ust. 4 projektu umowy.
Szczegółowe zasady udzielenia zaliczki zostały opisane w § 5 projektu umowy

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do swz.
2. W umowie zawarto przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień projektu umowy.
3. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.