eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU CENTRUM PROMOCJI MODY I CENTRUM NAUKI I SZTUKI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 121 W ŁODZIOgłoszenie z dnia 2023-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU CENTRUM PROMOCJI MODY I CENTRUM NAUKI I SZTUKI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 121 W ŁODZI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 121

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-726

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU CENTRUM PROMOCJI MODY I CENTRUM NAUKI I SZTUKI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 121 W ŁODZI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aaf68c0f-70b1-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00034339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00122176/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU GŁÓWNEGO ASP DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - ROBOTY BUDOWLANE I ELEKTRYCZNE (część 2)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468553/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KBZ.261.61.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Centrum Promocji Mody i Centrum Nauki i Sztuki przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

2. Przedmiot oraz zakres zamówienia:

a) Centrum Promocji Mody
Przedmiotem inwestycji jest wydzielenie ściankami działowymi 4-ch nowych pomieszczeń w holu budynku Centrum Promocji Mody (2 pomieszczenia na cele dydaktyczne i 2 pomieszczenia magazynowe). Wydzielenie zostanie wykonane w technologii lekkiej zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi na szkielecie stalowym, w wykonanych ścianach działowych planuje się montaż drzwi wewnętrznych 2 szt. w formie przeszklonej witryny i 2 szt. drewnianych płytowych. W ramach prowadzonych prac przewiduje się również dostosowanie wewnętrznych instalacji elektrycznej, sieci internetowej.

b) Centrum Nauki i Sztuki
Przedmiotem inwestycji jest wydzielenie ściankami działowymi 2-ch nowych pomieszczeń (pomieszczenia dydaktycznego oraz magazynowego) na parterze budynku Centrum Nauki i Sztuki. Wydzielenie zostanie wykonane w technologii lekkiej zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi na szkielecie stalowym, w wykonanych ścianach działowych planuje się montaż drzwi wewnętrznych 1 szt. w formie przeszklonej witryny i 1 szt. drewnianych płytowych.

3. W ramach prowadzonych prac przewiduje się również dostosowanie wewnętrznych instalacji elektrycznej, sieci internetowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 313011,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 622710,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 313011,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: techco Marcin Hryniewicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7272642785

7.3.3) Ulica: 1 Maja 15

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-717

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zamamwiający zamierza powierzyć część zamówienia dotyczącą instalacji elektrycznych podwykonawcy - ZRB WERBO Bogdan Werner

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 313011,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.