eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Usługa konserwacji urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych w kompleksach wojskowych w Szczecinie.Ogłoszenie z dnia 2021-04-13


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00032025 z dnia 2021-04-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa konserwacji urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych w kompleksach wojskowych w Szczecinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320987895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-231

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 261454925

1.5.8.) Numer faksu: 261452398

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 15wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.15wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa konserwacji urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych w kompleksach wojskowych w Szczecinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee8bddd1-9c37-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00032025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013571/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Konserwacja myjni samochodowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/15wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/15wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/15wog8.2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 8.3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.8.4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.8.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.8.6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO wskazana została w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 03-ZP-04-21-13

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług konserwacji urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych w kompleksach wojskowych w rejonie działania 15 WOG w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ. (Specyfikacja techniczna, zakres prac konserwacyjnych). Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami opisanymi w powyższych załącznikach. Zgodnie z art. 3 pkt. 32 Ustawy o odpadach Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji usługi. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, na podstawie aktualnych zezwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami ochrony środowiska określonymi w ustawie ,,Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1219 z późn. zm.), jak również zgodnie z ustawą ,,O odpadach” z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2020, poz. 797) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustaw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryteriów określonych przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświdaczenie zawodowe osoby na stanowisko do eksploatacji "E"

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświdaczenie zawodowoe osoby na stanowisko eksplostacji "D"

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej i zawodowej:  W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe (aktualne uprawnienia) oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia, którym powierzy kluczowe stanowiska:  1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego  1 osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E”, uprawniające do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 kV,  1 osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne „D”, uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych na napięciu do 1kV. zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. oraz załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia UWAGA: Zamawiający zastrzega brak możliwości połączenia pełnienia funkcji „E” i „D” przez tę samą osobę.Prace związane z eksploatacją ww. urządzeń i instalacji oraz dozorem nad eksploatacją ww. urządzeń i instalacji muszą być wykonywane przez różne osoby. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (spółka cywilna, konsorcjum) spełnienie warunków określonych w pkt 5.1 lit d, tiret 1 Wykonawcy wykazują łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w takim wypadku składają w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy; W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również na należytym wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:– 1 umowę odpowiadająca przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli wartość wykonanych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia odpowiada wartości określonej w warunku. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie usług polegających na konserwacji urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (spółka cywilna, konsorcjum) spełnienie warunków określonych w pkt 5.1 lit d tiret drugi, warunek o którym mowa powyżej musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca na wezwanie przedłoży:1- wykaz osób2-wykaz usług

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.4. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający brak podstaw wykluczenia z postępowania oceni na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7.10. Dokumenty składające się na ofertę:a) Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, (dokument nie podlega uzupełnieniu), b) Formularz cenowy załącznik nr 3, służący do celów rozliczeń finansowych, stanowiący załącznik do umowy ( dokument nie podlega uzupełnieniu), c) Oświadczenie wstępne o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 6 i 7 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,d) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania ofert. ( Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.(Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

9.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: - 4 000,00 zł 9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: (zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp,).a) w pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275 z późn. zm.).9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego prowadzony przez: NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 94 1010 1599 0024 2413 9120 2000 - z dopiskiem „wadium w postępowaniu 03-ZP-04-21-13 9.5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego.9.6. Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 9.3 ppkt. b-c powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy wykonawca:a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji warunków zamówienia,c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 9.3 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą i obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Jako beneficjenta Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać: Skarb Państwa – 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie, adres: ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin.9.7. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy zgodnie z art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 9.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. konsorcja lub spółki cywilne). W takim przypadku wykonawcy powinni:1) Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich lub reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty (oryginał w postaci elektronicznej podpisany w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2) Złożyć wspólną ofertę według niniejszej SWZ, przy czym dokumenty dotyczące własnej firmy, a w szczególności:a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 108 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp,c) odpis z właściwego rejestru,składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym). Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.Pozostałe dokumenty i oświadczenia (np. formularz oferty, formularz cenowy) składa pełnomocnik w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do do oferty oświadczenie, z którego wynika, że roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy wskazane zostały przez Zamawiającego we wzorze umowy, załącznik nr SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej 15 WOG.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-20

2021-04-13 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.