eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › dostawa implantu rewizyjnego 3D kości miednicy na indyw. zamówienie dla konkretnego pacjenta, wyrób custom made - SA21018, na podstawie wykonanego badania TK dla potrzeb zabiegu rewizyjnego.Ogłoszenie z dnia 2021-04-13

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00032019 z dnia 2021-04-13

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
dostawa implantu rewizyjnego 3D kości miednicy na indyw. zamówienie dla konkretnego pacjenta, wyrób custom made - SA21018, na podstawie wykonanego badania TK dla potrzeb zabiegu rewizyjnego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000316068

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Józefa 53-59

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 6794011

1.5.8.) Numer faksu: 56 6793682

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamow_publ@wszz.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszz.torun.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa implantu rewizyjnego 3D kości miednicy na indyw. zamówienie dla konkretnego pacjenta, wyrób custom made - SA21018, na podstawie wykonanego badania TK dla potrzeb zabiegu rewizyjnego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9b2a24f-86fe-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00032019

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013858/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.25 dostawa implantu rewizyjnego 3D kości miednicy z powłoką EPORE na indywidualne zamówienie dla konkretnego pacjenta

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018747/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie z wolnej ręki w oparciu o art. 305 pkt 1) Pzp w zw. z art. 214 ust.1 pkt.1) lit. a) Pzp, gdyż dostawa może być wykonana tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn tech. o obiekt. charakterze. Firma „Implantcast Polska sp. z o.o." jest jedynym podmiotem mogącym zrealizować dostawę implantu rewizyjnego 3D kości miednicy na indyw. zamówienie dla konkretnego pacjenta, gdyż zachodzi konieczność wykonania ponownego zabiegu rewizyjnego z powodu obluzowania endoprotezy projekt. przez tego samego Wykonawcę i znacznego ubytku podłoża kostnego miednicy. Aktualnie nie istnieje rozw. alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Tylko jeden wykonawca posiada możliwość wykonania i dostawy specjalist. wyrobu med. (implantu 3D) dla zabiegu rewizyjnego. Przy wykonaniu implantu muszą być zachowane uprzednie normy, parametry, standardy, których jednoznaczność nie pozwala na odstępstwa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: W.Sz.Z: TZ-280-15/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 147222,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa implantu rewizyjnego 3D kości miednicy z powłoką EPORE na indywidualne zamówienie dla konkretnego pacjenta, wyrób custom made - SA21018, na podstawie wykonanego badania TK dla potrzeb zabiegu rewizyjnego

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 151200,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 151200,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 151200,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Implantcast Polska sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015539598

7.3.3) Ulica: ul. Postępu 21B

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-676

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 151200,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

2021-04-13 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.