eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfino › Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości SteklnoOgłoszenie z dnia 2023-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRYFINO

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684551

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 16

1.5.2.) Miejscowość: Gryfino

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gryfino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gryfino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80b95bc8-9009-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00031594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026644/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy Zamawiającego https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino
2. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
3. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań, zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy.
2. Wykonawca do założenia konta w systemie potrzebuje kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub e-dowodu.
3. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy, dostępny na Platformie w zakładce „e-learning”, znajdującej się na pionowym pasku Menu po lewej stronie ekranu.
4. W zakładce „e-learning” znajdują się także instrukcja obsługi Platformy (Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP) oraz filmy instruktażowe – prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Platformy (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). W zakładce „weryfikacja oprogramowania do podpisu” Wykonawca ma możliwość złożenia testowego (próbnego) podpisu elektronicznego, służącego sprawdzeniu poprawności skonfigurowania komputera Wykonawcy w tym zakresie.
5. Korzystanie z Platformy możliwe jest na dwa sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
a) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i
późniejsze, Internet Explorer 11,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych
wersji przeglądarek,
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
c) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
6. Użycie przez Wykonawcę, do kontaktu z Zamawiającym, środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platformie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
7. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
8. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Platformy, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Platformy.
9. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum zawierający wiele pojedynczych plików.
10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy.
11. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
12. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. Zamawiający wskazuje format .pdf jako zalecany.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO” informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ul. 1 Maja 16; 74 -100 Gryfino; telefon: 91 416 20 11, e-mail: burmistrz@gryfino.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy; ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino, telefon: 91 416 20 11, e-mail: iod@gryfino.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e RODO w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.
4. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym. Jest Pani/Pan obowiązana/obowiązany do ich podania w związku z realizacją celu wskazanego w pkt. 3, a ich nie podanie uniemożliwi realizację tego celu.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) pracownicy merytoryczni;
2) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
3) podmioty obsługujące systemy informatyczne i teleinformatyczne;
4) podmioty świadczące obsługę prawną;
5) podmioty prowadzące działalność płatniczą, np. banki;
6) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
7) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan obowiązana/obowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.2.2023.BN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 116/3 oraz 116/2 i 123, obręb geodezyjny Steklno, w gminie Gryfino wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Zamówienie obejmuje w szczególności:
1) budowę budynku świetlicy wraz z instalacjami wewnętrznymi;
2) budowę zjazdu i wejścia na posesję z drogi publicznej;
3) budowę podjazdu i dojścia do budynku;
4) budowę zadaszonego tarasu z dojściem do istniejącej wiaty;
5) budowę szopy drewnianej;
6) wykonanie siedzisk terenowych skierowanych w stronę boiska;
7) usytuowanie elementów małej architektury w postaci siedzisk i koszy;
8) zagospodarowanie działki zielenią niską i średnią;
9) budowę infrastruktury technicznej, w tym m.in.: odcinka sieci wodociągowej z hydrantem, przyłącza wodociągowego, przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem, przyłącza elektrycznego, instalacji fotowoltaicznej.
3. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
1) Cena (C) – waga kryterium (WC): 60 %
Ocena punktowa w ramach kryterium zgodnie ze wzorem:

najniższa zaoferowana cena
------------------------------------------ x 100 pkt
cena zaoferowana w badanej ofercie

Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.
Całkowita liczba punków przyznana danej w kryterium „cena” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
PC = C x WC, gdzie
PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”
C – liczba punktów przyznana dla kryterium „cena”
WC – waga kryterium „cena”
2) Kary umowne (K) – waga kryterium (WK): 40%
Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę wysokości kar umownych za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia w następujący sposób:
a) jeżeli Wykonawca zaproponuje wysokość kar umownych za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1 % wartości zamówienia brutto – otrzyma 0 pkt;
b) jeżeli Wykonawca zaproponuje wysokość kar umownych za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,15 % wartości zamówienia brutto – otrzyma 25 pkt;
c) jeżeli Wykonawca zaproponuje wysokość kar umownych za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,20 % wartości zamówienia brutto – otrzyma 50 pkt;
d) jeżeli Wykonawca zaproponuje wysokość kar umownych za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,25 % wartości zamówienia brutto – otrzyma 100 pkt.
Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje wysokość kar umownych za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia o inne progi niż podane powyżej, Zamawiający przyzna taką ilość punktów jaka jest przypisana, do najbliższego progu w dół, np. w razie zaoferowania wysokości kar umownych za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,12% wartości zamówienia, Zamawiający przyzna 0 pkt.
Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „kary umowne” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Pk = K x WK, gdzie
Pk – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „kary umowne”
K – liczba punktów przyznana w kryterium „kary umowne”
WK – waga w kryterium „kary umowne”.
Określenie przez Wykonawcę w formularzu oferty wysokości kar umownych poprzez niewypełnienie bądź nieprawidłowe wypełnienie (np. zaznaczenia więcej niż jednej kratki) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował minimalną wysokość kar umownych wskazaną przez Zamawiającego, tj. 0,1% wartości zamówienia kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia, Wykonawca otrzyma 0 pkt. w ww. kryterium oceny ofert.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyznaną każdej ofercie liczbę punktów,
z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów.
3. Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = PC + PK, gdzie
P – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie
PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”
PK – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „kary umowne”.
4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert. Najwyższą liczbą punktów przyznanych ofercie wg powyższych kryteriów jest 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kary umowne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 150 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie i prawidłowo ukończył, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / przebudowie / rozbudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 80 m2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
b) będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
-co najmniej jedną osobą na stanowisko: Kierownika Budowy
Wymagane uprawnienia:
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Wymagane doświadczenie:
posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy / robót, w tym uczestniczył jako kierownik budowy / robót przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie / przebudowie / rozbudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 80 m2.
-co najmniej jedną osobą na stanowisko: Kierownika Robót Sanitarnych
Wymagane uprawnienia:
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Wymagane doświadczenie:
posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy / robót.
-co najmniej jedną osobą na stanowisko: Kierownika Robót Elektrycznych
Wymagane uprawnienia:
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wymagane doświadczenie:
posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy / robót.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia i doświadczenie.
Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym warunkom i równoważne im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać zakres uprawnień osoby na stanowisko ww. kierowników oraz pozwalać na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osoby odpowiadającej wyżej wskazanym wymogom.
W przypadkach losowych wykluczających pracę osoby wskazanej w ofercie Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia osoby o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym warunkom SWZ.
W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.
Wykonawca obowiązany jest również zapewnić odpowiedni skład osobowy, niezbędny do właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienie uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania uznaje się datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XX SWZ dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia o aktualności informacji.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób.
3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem w wysokości co najmniej 150 000,00 zł.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten / ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który / którzy w ramach konsorcjum będzie / będą odpowiadał / odpowiadali za spełnienie tego warunku.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty, zgodny z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w formularzu oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy.
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2.
5. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru – załącznik nr 3 do SWZ).
6. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (wg wzoru – załącznik nr 4 do SWZ).
7. Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdziału XIX pkt 3 SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2
(wzór zobowiązania – załącznik nr 5 do SWZ).
8. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru – załącznik nr 6 do SWZ).
9. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (wg wzoru – załącznik nr 11 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
2. W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkie te osoby.
5. Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany Umowy, w zakresie terminu lub Przedmiotu umowy, będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do określonych w § 19 ust. 3 umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy na podstawie art. 455 ustawy PZP. Za istotne zmiany uważa się:
1) zmianę terminu wykonania Przedmiotu umowy;
2) zmianę wynagrodzenia w związku z ust. 6 i ust. 7;
3) zmianę dotyczącą Przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych;
4) zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy.
3. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach określonych w § 19 ust. 5 umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, może nastąpić w następujących przypadkach określonych w § 19 ust. 6 umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
5. Niezależnie od pkt. 4, na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy PZP, Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dających się wyodrębnić i ustalić, materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja ta będzie dokonywana raz w kwartale z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób określony w § 19 ust. 7 umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
6. Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika, o którym mowa w § 19 ust. 7 pkt 5 umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ, uprawniającego Strony do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca sporządzi odpowiedni projekt aneksu do Umowy uwzględniający waloryzację cen dokonaną zgodnie z pkt 5 i przedłoży ten projekt aneksu Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia. Aneks ten powinien być zawarty przez Strony Umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu jego projektu (wraz z wymaganymi dokumentami). W okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, tj. w trakcie trwania procedury zawarcia aneksu waloryzacyjnego, Wykonawca ma obowiązek kontynuacji realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym go Harmonogramem Robót, o którym mowa w § 1 ust. 9 umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
7. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

Szczegółowe zapisy dotyczące zmiany umowy, w tym rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia, znajdują się w § 19 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje ograniczenie liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert określone w rozdziale XXIV SWZ:
1. Cena (C) – waga kryterium (WC): 60 %.
2. Kary umowne (K) – waga kryterium (WK): 40%.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.
2. W postępowaniu, obok podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazanych w ustawie PZP, zastosowanie mają również obligatoryjne podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.