eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych RDW w Lublinie z/s w Bychawie w 2024 r.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych RDW w Lublinie z/s w Bychawie w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.lublin@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdw-lublin.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych RDW w Lublinie z/s w Bychawie w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d216b89-9596-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00031193

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00090039/33/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.30 RDW w Lublinie z/s w Bychawie Usługi sprzątania pomieszczeń w 2024 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539924

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R4.ST.372.43.2023.ac

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów, świetlicy, korytarzy w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie.
Sprzątanie w dni robocze po godzinach pracy tj. po godz.15:00 do godz. 21:00.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, zaopatrzenia pracowników w ubrania robocze i środki czystości.
3. Wykonawca zapewnia również środki czystości oraz sprzęt do utrzymania czystości w sprzątanych pomieszczeniach.
4. Opis budynku administracyjno – biurowego RDW w Lublinie z/s w Bychawie, ul. A. Budnego 5:
1) Budynek administracyjno – biurowy parterowy.
Całkowita powierzchnia wnętrza - 166,40 m2,
w tym:
- ogólna powierzchnia pomieszczeń biurowych - 98,40 m2,
- powierzchnia korytarzy - 41,50 m2,
- toaleta - 10,90 m2,
- pomieszczenie socjalne - 15,60 m2
2) Rodzaj podłoża
- wykładziny dywanowe - 10,10 m2,
- panele podłogowe - 95,70 m2,
- terakota - 60,60 m2,
3) Powierzchnia glazury - 38,00 m2,
4) Okna plastikowe - 26,80 m2.
5. Wyszczególnienie czynności do wykonania w ramach sprzątania siedziby RDW:
1) Odkurzanie wykładzin dywanowych – codziennie w dni robocze
2) Mycie terakoty i paneli podłogowych – codziennie w dni robocze
3) Mycie glazury w miarę potrzeb lub na polecenie Zamawiającego.
4) Wycieranie kurzu na biurkach, blatach, półkach, parapetach – codziennie w dni robocze
5) Wycieranie kurzu na monitorach ekranowych i sprzęcie biurowym – raz w tygodniu.
6) Mycie i dezynfekcja toalet – codziennie w dni robocze
7) Uzupełnianie papieru toaletowego – w miarę potrzeb.
8) Mycie okien i drzwi - 2 razy w ciągu roku : m-c kwiecień i m-c wrzesień
9) Mycie grzejników c. o . po sezonie grzewczym.
10) Sprawdzenie zamknięcia okien.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31998,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40590,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31998,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. A&M Arkadiusz Misiura

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9222495739

7.3.3) Ulica: Namysłowskiego 2

7.3.4) Miejscowość: Zamość

7.3.5) Kod pocztowy: 22-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31998,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.