eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaski › Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego w Bystrzejowicach Pierwszych"Ogłoszenie z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031094 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego w Bystrzejowicach Pierwszych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Piaskach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000549105

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 77

1.5.2.) Miejscowość: Piaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-050

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@piaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego w Bystrzejowicach Pierwszych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9b8a4a5-9b8c-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003732/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego w Bystrzejowicach Pierwszych”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umpiaski.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: A. INFORMACJE OGÓLNE1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/ (dane odbiorcy: Gmina Piaski, adres skrzynki ePUAP: /UMPiaski/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej (email: przetargi@piaski.pl).2. Zamawiający upoważnia przewodniczącej komisji przetargowej Panią Katarzynę Ładosz do kontaktu z Wykonawcami za pośrednictwem email: przetargi@piaski.pl.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularz do komunikacji”4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopi dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę przekazania ich do ePUAP.7. Zamawiający w SWZ przekazuje link w miniPortalu do postępowania oraz ID postępowania .Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej Postępowania.B. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT)1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email przetargi@piaski.pl3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2.Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.3.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Piaski, z siedzibą przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski, reprezentowana przez Burmistrza Piask.4.Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Piaski można uzyskać pod adresem e-mail: r.pr.msokolowski@gmail.com5.Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.6.Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.7.Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.8.Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: - obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; - obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.9.W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w Informacje dotyczące wykonawcy.10.Zamawiający informuje, że: Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu na ich wniesienie.11.Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych do

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Ir.271.09.2021.KŁ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę wielofunkcyjnego budynku oświatowego. Budynek będzie zlokalizowany na działkach nr ewid. 90/3, 91/2, 90/5, 92/13 w Bystrzejowicach Pierwszych. Projektowany budynek będzie placówką oświatową pełniącą funkcję przedszkola z oddziałem żłobka.Dokumentacja musi uwzględniać wszystkie wymagania Inwestora, przy zachowaniu obowiązujących przepisów dotyczących budowy obiektów oświatowych, budowlanych, jak również w zakresie przepisów P.POŻ. oraz SANEPID.Ogólne założenia do opracowania dokumentacji projektowej obejmująca m. in.:- łącznik z istniejącą zabudową oświatową- winda- sale przedszkolne dla max. 170 dzieci w wieku przedszkolnym - trzy sale przeznaczone dla dzieci w wieku do trzech lat- cztery tematyczne sale lekcyjne dla uczniów istniejącego Zespołu Szkół- toaleta/łazienka dla dzieci do lat trzech z możliwością podłączenia urządzeń do dezynfekcji (m.in. nocników)- sekretariat (złożony z trzech pomieszczeń)- gabinet pielęgniarki- punkt przyjęcia kateringu oraz zwrot pojemników na katering- pomieszczenia techniczne- ściany działowe (przesuwne) z możliwością połączenia pomieszczeń- oddzielna szatnia dla przedszkola- oddzielna szatnia dla dzieci do lat trzechOpis projektowanych rozwiązań i instalacji:- projektowany budynek dwukondygnacyjny, o zwartej bryle wykonany w technologii tradycyjnej z rozwiązaniami projektowymi i zastosowaniem materiałów i urządzeń, które skutecznie polepszą energooszczędność nowego obiektu- montaż ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy do 40 kW na wykorzystanie energii na potrzeby obiektu- montaż instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej- montaż klimatyzacji zbiorczej dla budynku, instalacja zasilania klimatyzatora- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator)- budynek musi być w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych- instalacja alarmowa- system kontroli wejść i wyjść- podświetlone oznaczenie budynku na ścianie zewnątrznej- inteligentny system oświetlenia (LED)- system sterowania temperatury w poszczególnych pomieszczeniachZagospodarowanie terenu: Należy zaprojektować : • wszystkie niezbędne przyłącza do budynku • utwardzenie terenu – dojścia, podjazdy, parkingi • oświetlenie • ogrodzenie • monitoring • zieleń.Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 3 koncepcje budowy budynku, które w szczególności powinny zawierać podstawową charakterystykę obiektu, w tym: rzuty i rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, rozmieszczenie instalacji wraz z zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi, wizualizację obiektu oraz szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów realizacji.Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierać: 1. Aktualną mapę do celów projektowych wraz z wypisem z ewidencji gruntów działek objętych zakresem projektowym, badania geologiczne gruntu.2. Projekt budowlany – w ilości 4 egz. oraz w formie wymaganej ustawą Prawo Budowlane tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), obowiązującymi Rozporządzeniami w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji należytego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz innymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w zakresie: a) Projektu zagospodarowania terenu, b) Projektu architektoniczno-budowlany z podziałem na części branżowe (projekty branżowe związane z towarzyszącą infrastrukturą wynikające z obowiązujących przepisów oraz związane z usunięciem bądź przebudową w niezbędnym zakresie kolizji istniejących urządzeń z projektowanymi), c) Uzyskania wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i decyzji, w tym uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji d) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ. 3. Projekty wykonawcze zawierające: A) Uszczegółowienie i uzupełnienie zakresu projektowego, istotne dla potrzeb wykonawstwa robót wraz z rysunkami wykonawczymi w pełnym zakresie umożliwiającym sporządzenie przedmiaru robót –– w 4 egz. W wersji papierowej i elektronicznej. B) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (SST) – w 1 egz. W wersji papierowej i wersji elektronicznej. C) Przedmiary robót oraz tabelę elementów scalonych dla wszystkich robót objętych dokumentacją projektową–– w 1 egz. W wersji papierowej i elektronicznej. D) Kosztorys ofertowy tzw. „ślepy” zbiorczy na cały zakres robót – w 1 egz. w wersji papierowej i wersji elektronicznej. E) Kosztorys inwestorski zbiorczy na cały zakres robót – w 1 egz. W wersji papierowej i wersji elektronicznej. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:a) pomoc merytoryczna komisji przetargowej (niezwłoczne przesyłanie wyjaśnień na zapytania) powołanej przez Zamawiającego do przeprowadzenia przetargu na wykonawstwo robót objętych projektami będącymi przedmiotem zamówienia,b) w cenie ofertowej wykonawca musi również uwzględnić dwukrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego na potrzeby Zamawiającego zwłaszcza przed uruchomieniem procedury przetargowej na wykonawstwo robót w terminie wskazanym przez zamawiającego (jednak nie później niż dwa lata od daty odebrania przedmiotu umowy),c) rozwiązania opisywane w opracowywanej dokumentacji będącej przedmiotem umowy nie mogą ograniczać wolnej konkurencji art. poprzez opis wskazywać konkretnych produktów lub rozwiązań,d) do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące opisu przedmiotu zamówienia,e) jeżeli wybrany wykonawca będzie używał w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.4 Pzp, obowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne’’.f) zabrania się stosowania w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia nazw katalogowych, nazw producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub innych określeń ograniczających wolną konkurencję. Wszelkie urządzenia i materiały muszą być opisane wyłącznie przy pomocy parametrów techniczno–użytkowych. W wyjątkowych sytuacjach przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny’’,g) jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,h) wykonawca, w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, na bieżąco będzie konsultował kluczowe rozwiązania projektowe z przedstawicielem zamawiającego,i) wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej, wykonawca zapewni nadzór autorski podczas realizacji inwestycji,j) razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego,k) wykonawca zapewni udział w ewentualnych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych z przedstawicielami lokalnej społeczności,l) wykonawca przygotuje niezbędne informacje do składanych wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji do instytucji zewnętrznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik do SWZ;2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.1) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.2) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które zakresy prac wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie.4) Składają oświadczenie wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:1. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku opóźnień będących następstwem działań organów administracji i instytucji, w szczególności:a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji i instytucji wszelkich decyzji, zezwoleń, opinii itp., związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,b) wydłużony czas trwania procedur związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opiniowanie i uzgadnianie przez organy samorządu terytorialnego i rządowego oraz inne instytucje),c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,e) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.g) wystąpienia zamówień dodatkowych warunkujących wykonanie dokumentacji,h) wystąpienia zdarzeń losowych,i) przedłużenia się okresu uzyskania zezwoleń, uzgodnień, sprawdzeń, postanowień, decyzji, warunków, opinii i ekspertyz, operatów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,j) zamiany uzgodnień, bądź wniesienia po wydaniu decyzji lub uzgodnień dodatko-wych wymogów skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w dokumentacji,k) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, do których te przepisy obligują,l) w przypadku konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiające-go rozwiązaniu projektowym, wynikających ze stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących),m) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz,n) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny;2. zmiana sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:a) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych lub uzyskania dodatkowych decyzji,b) ograniczenia zakresu rzeczowego wynikłego z zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umo-wy.3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w razie ustawowej zmiany stawek podatku VAT, zmianie ulega kwota netto, bez zmiany kwoty brutto.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-19

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.