eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Żłobka " Złoty Promyk" w Nowym TomyśluOgłoszenie z dnia 2022-01-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Żłobka „ Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŻŁOBEK "ZŁOTY PROMYK"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301612500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: OS. STEFANA BATOREGO, 18

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 442 25 55

1.5.8.) Numer faksu: 61 442 25 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlobekzlotypromyk@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobekzlotypromyk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/nowy_tomysl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Żłobka „ Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bddf7b80-554f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00031079

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299682/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Ż.220.04.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 154313,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: WARZYWA MROŻONE
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy warzyw mrożonych. Dostawa warzyw mrożonych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu w godz. od 7.00 do 13.00.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik 2 A

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221000-6 - Warzywa

4.5.5.) Wartość części: 4483 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: WARZYWA i OWOCE ŚWIEŻE
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy świeżych warzyw i owoców. Dostawa owoców i warzyw odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Częstotliwość dostawy min. 2 razy w tygodniu w godz. od 7:00 do 8:00.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik 2 B

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 37079,95 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy produktów ogólnospożywczych. Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany następnego dnia od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 1 - 2 razy w tygodniu w godz. od 7:00 do 8:30.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik 2 C

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 32143,90 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 : MIĘSO WIEPRZOWE
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy mięsa wieprzowego. Dostawa mięsa wieprzowego odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi od 1 do 2 razy w tygodniu w godzinach od 7:00 do 8:30.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik 2 D

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 18935 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 : JAJA
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy jaj. Dostawa świeżych jaj odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu w godz. od 7:00 do 8:30.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik 2 E

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 4875 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6: RYBY I MROŻONKI
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy ryb i mrożonek. Dostawa ryb i mrożonek odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu w godz. od 7:00 do 13:00.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik 2 F

4.5.3.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.5.5.) Wartość części: 6125,40 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7 : PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy Pieczywa. Dostawa pieczywa odbywać się będzie codziennie do godz. 7:00. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik 2 G

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 10184 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 8 : NABIAŁ I PRODUKTY MLECZARSKIE
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 8 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy nabiału i produktów mleczarskich. Dostawa nabiału i produktów mleczarskich odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczany do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 2 razy w tygodniu w godz. od 7:00 do 8:30.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik 2 H

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 14339,95 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 9 : MIĘSO DROBIOWE
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 9 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy drobiu. Dostawa drobiu odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi od 1 do 3 razy w miesiącu w godzinach od 7:00 do 10.00.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik 2 I

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 10102,80 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 10 : WĘDLINY
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy wędlin. Dostawa wędlin odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi od 1 do 2 razy w tygodniu w godzinach od 7:00 do 8:30.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik 2 J

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 6218,70 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5678,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6591,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5678,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9291488978

7.3.3) Ulica: Zimna 1a

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-707

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5678,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31101 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40304,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31101 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ,,AiT" ANDRZEJ KOŚMICKI

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ,,AiT" TOMASZ KRYSMALSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9231258507

7.3.3) Ulica: Karpicko, ul. Rolna, nr 9

7.3.4) Miejscowość: Wolsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 64-200

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31101 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34022,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36848,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36848,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ,,AiT" ANDRZEJ KOŚMICKI

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ,,AiT" TOMASZ KRYSMALSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9231258507

7.3.3) Ulica: Karpicko, ul. Rolna, nr 9

7.3.4) Miejscowość: Wolsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 64-200

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36848,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19332,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19740,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19332,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SRD-PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE Stefan Rutkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7880001603

7.3.3) Ulica: Powstańców Wlkp. 34

7.3.4) Miejscowość: Dobierzyn

7.3.5) Kod pocztowy: 64-320

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19332,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4095 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5118,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4095 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ,,AiT" ANDRZEJ KOŚMICKI

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ,,AiT" TOMASZ KRYSMALSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9231258507

7.3.3) Ulica: Karpicko, ul. Rolna, nr 9

7.3.4) Miejscowość: Wolsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 64-200

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4095 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6591,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6688,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6591,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9291488978

7.3.3) Ulica: ul. Zimna 1a

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-707

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6591,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w wyznaczonym terminie tj. do dnia
15.12.2021r. do godz. 08:00 nie złożono żadnej oferty na część 7 zamówienia – PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE w związku z powyższym, Zamawiający zobligowany jest unieważnić postępowanie zgodnie z podstawą prawną wskazaną w uzasadnieniu prawnym.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15983,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15983,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15983,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MICHAŁ MAĆKOWSKI

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: WARSZTATY CERAMICZNE HANNA MAĆKOWSKA "HANKA"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7881016251

7.3.3) Ulica: os. Stefana Batorego, nr 53

7.3.4) Miejscowość: Nowy Tomyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 64-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15983,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12671,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12671,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12671,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SRD-PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE Stefan Rutkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7880001603

7.3.3) Ulica: ul. Powstańców Wlkp. 34

7.3.4) Miejscowość: Dobieżyn

7.3.5) Kod pocztowy: 64-320

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12671,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w wyznaczonym terminie tj. do dnia
15.12.2021r. do godz. 08:00 nie złożono żadnej oferty na część 10 zamówienia – WĘDLINY W związku z powyższym, Zamawiający zobligowany jest unieważnić postępowanie zgodnie z podstawą prawną wskazaną w uzasadnieniu prawnym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.