eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelno › Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Strzelno.Ogłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031037 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Strzelno.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Strzelnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000528913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cieślewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Strzelno

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-320

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: (052) 31-89-291, 31-82-200

1.5.8.) Numer faksu: (052) 318 22 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@strzelno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://strzelno.bipgmina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Strzelno.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-915e1c17-9b8d-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Strzelno. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://strzelno.bipgmina.pl/wiadomosci/13635/lista/1/postepowania_powyzej_30000_euro

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, konkursie, w tym składanie ofert, wnioskówodopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji orazprzekazywaniedokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniemwyjątkówokreślonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przezśrodkikomunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawiez dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344).Wykonawcazamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegomusi posiadać kontona ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji.Wymagania techniczne iorganizacyjnewysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopi dokumentów ioświadczeńoraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystaniazminiPortalu oraz Regulaminie ePUAP.Ofertę składa się pod rygorem nieważności wformieelektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postacielektronicznejopatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): II. Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO.Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnieniaobowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których daneosobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególnościosoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy,członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13RODO nie będziemiał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymiinformacjami (art. 13 ust. 4 RODO).Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązekinformacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazujeZamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno zwłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww.obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, którejdane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiającyzobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązkówinformacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór stosownego oświadczenia zostałprzewidziany w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Uprawnienia związane z przetwarzaniemdanych osobowych.a) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danychosobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Panadanych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wynikupostępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresieniezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jegozałączników;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzaniadanych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo doograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lubprawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisyRODO ;b) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięciadanych osobowych;-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- napodstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROR-3041-04-2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 480757,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robot budowlanych, tj. budowy „punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr 8/2, obręb Strzelno Klasztorne, gmina Strzelno. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w dokumentacji technicznej obejmującej: dokumentację projektową w tym m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, uzgodnienia branżowe, decyzje administracyjne (w tym pozwoleniu na budowę), które to dokumenty należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów.3) Dokumentacja projektowa (w tym m.in. rysunki, część opisowa dokumentacji), przedmiary robót, STWiORB, uzgodnienia branżowe oraz uzyskane decyzje administracyjne są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB lub w przedmiarze robót, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45222100-0 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

45233140-2 - Roboty drogowe

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części przedmiotuUmowyprzewidzianego w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej częścizazbędne dla realizacji przedmiotu Umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy,czylirezygnacja z wykonywania robót, które były przewidziane w przedmiarach robót lubwdokumentacji projektowej), nieleżące w interesie Zamawiającego lub niemożliwe do wykonaniazprzyczyn niezależnych od Stron Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznejiobowiązującymi naówczas przepisami powszechnie obowiązującego prawa (robotyzaniechane).Łączna wartość robót zaniechanych brutto nie może być większa niż 15 %wartościwynagrodzenia umownego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających napowtórzeniu podobnych robót budowlanych w rozumieniu przepisu art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp do 30%wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana oferta zawierającanajkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach :Lit. Kryterium Waga/Liczba punktów a) Cena (C)60%/60b) Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane (G) 40%/40Razem:100,00Zasadyprzyznawania punktów w kryterium „cena” (C):Cena - oznacza cenę łączną brutto zawykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzuoferty oceniana będzie w następujący sposób: Cpkt = (najniższa cena występująca w ofertach)/(cena wskazana w rozpatrywanej ofercie) x 60Cpkt - liczba punktów za kryterium „cena” Maksymalnaliczba punktów - 60 pkt Zasady przyznawania punktów w kryterium „Okres przedłużenia gwarancji irękojmi na wykonane roboty budowlane” (G) Gpkt = (okres przedłużenia gwarancji i rękojmi ofertyocenianej)/(najdłuższy okres przedłużenia gwarancji i rękojmi spośród złożonych ofert ) x 40Gpkt -liczba punktów za kryterium „Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na wykonaneroboty budowlane” Maksymalna ilość punktów - 40 pkt. Wykonawca winien podać okres gwarancji irękojmi w miesiącach, w przeciwnym wypadku Zamawiający do celów punktacji zaokrągli podany okres„w dół” do wartości niższej (np. Wykonawca zaoferuje przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 12,5 mca,Zamawiający zaokrągli ten okres do 12 m-cy i przyzna punkty, Okres gwarancji i rękojmi należypodać liczbowo i słownie (w przypadku rozbieżności w zakresie okresu przedłużenia gwarancji irękojmi podanego liczbowo i słownie, Zamawiający za obowiązujący uzna okres przedłużenia gwarancjii rękojmi podany słownie),W przypadku przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi na wykonaneroboty budowlane o okres dłuższy niż 24 miesiące, Zamawiający do celów punktacji przyjmieokres przedłużenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynoszący 24 miesiące,natomiast w umowie zostanie uwzględniony okres zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty(załącznik nr 1A do SIWZ).Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia odnośnie przedłużenia okresugwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane , poda wartość „0” lub wskaże inny zwrotrównoznaczny z tym, iż nie oferuje wydłużenia przedmiotowego okresu, Zamawiający uzna, iżWykonawca nie zaoferował wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i nieprzyzna punktów, Jeżeli żaden Wykonawca nie zaoferuje przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi nawykonane roboty budowlane, Zamawiający do obliczenia punktacji w przedmiotowym kryterium niezastosuje wzoru wskazanego powyżej i przyzna w tym kryterium 0 pkt. Jeżeli Wykonawca zaoferujeminimalny okres gwarancji, zgodnie z zapisami rozdz. II ust. 8 SIWZ, tj. 60 miesięcy - otrzyma wkryterium „okres przedłużenia gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane” liczbę punktówwynoszącą0.Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww.kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższegowzoru: Ipkt=Cpkt+Gpkt Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc poprzecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktówwe wskazanych wyżej kryteriach - 100.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ofertaWykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największąliczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Sytuacja finansowaW zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej, o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) Zamawiający uzna spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wspólnie wykażą oni, iż posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Zdolność technicznaO udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: • co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego z zakresu gospodarki odpadami o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł netto każdaUWAGA: • Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej wykaże się realizacją robót, których wartość wyrażona zostanie w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wskazanej wartości według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. b) Zdolność zawodowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.: • 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz która: posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w tej specjalności, co najmniej 1 raz pełniła funkcję kierownika budowy której przedmiotem były roboty polegające na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego z zakresu gospodarki odpadami o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł netto • 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w tej specjalności, • 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w tej specjalności, Wykonawca winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo budowlane – osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Powyższe oznacza, iż w razie złożenia oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SIWZ. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP (w tym wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.)oraz pozostałych przepisów ww. ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020r.poz. 220 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117. z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności. Przez „ doświadczenie zawodowe ” należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert, w którym czynnie wykonywano funkcję kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego(w wykazie osób należy podać miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji przy danej inwestycji). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika budowy/kierowników robót poszczególnych branż wymienionych powyżej, pod warunkiem wykazania się niezbędnymi uprawnieniami do kierowania robotami dla każdej z branży i wymaganym doświadczeniem z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może pełnić więcej niż dwóch funkcji. Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. 3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, obraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożyłodrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albooświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjamipotwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załączniknr 4 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy; sporządzonych niewcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lubewidencji; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt.3 lit.b) rozporządzenia z 2020 r (Dz U, z2020 r, poz.2415), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nieogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokośćposiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszymniż 3 miesiące przed jej złożeniem; UWAGA: • W przypadku, gdy informacja banku lub spółdzielczejkasy oszczędnościowo-kredytowej, złożona w celu oceny warunków udziału w postępowaniu, zostanieprzedstawiona w kwocie 7-cyfrowej (tj. bez wskazania dokładnej kwoty)Zamawiający uzna, żeprzedstawia ona równowartość kwoty 1.000.000,00 PLN.• Jeżeli Wykonawca na potwierdzeniespełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania sytuacji finansowej wykaże sięposiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, których wartość wyrażona zostanie wwalucie innej niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziałuw postępowaniu dokona przeliczenia wskazanej wartości według średniego kursu NBP z dniawszczęcia(ogłoszenia) postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniuogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokonaodpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBPopublikuje ww. informacje. 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ichrodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostaływykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonanenależycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzoneprzez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczynniezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty –załącznik nr 6 do SWZ. 3)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia iwykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do SIWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100),2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego nr:79 8159 0003 2001 0000 0101 00072) w gwarancjach bankowych /ub3) w gwarancjach ubezpieczeniowych /ub4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j . Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego -Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert (t.j. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert).4. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą.5. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;2) gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej - wykonawca wraz z ofertą przekazał Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Z treści gwarancji i poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 Pzp.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takimprzypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albodo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwowinno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdyz wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia orazspełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianiewarunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlanewykonają poszczególni wykonawcy – według załącznika nr 5. 4. Oświadczenia idokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy zWykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, októrych mowa w art. 454 i 455 Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnegoaneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. Zamawiający, działając zgodnie zdyspozycją art.455 ust. 1 pkt 1 Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmianpostanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboruWykonawcy w następujących okolicznościach: 1) konieczności przesunięcia terminu realizacjiumowy lub innych terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, nieleżących po stronie Wykonawcy,2) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lubinnych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem opóźnień w dokonaniuokreślonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej, którenie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym m.in.: a)w przypadku wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., dowydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeliopóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinnyzostać wydane b) w sytuacji braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania doich wykonywania lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, 3) koniecznościprzesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia szkód oraz następstwnieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na tereniebudowy, 4)konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych,która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej 5) konieczności przesunięcia terminu realizacjiUmowy lub innych terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okolicznościleżących po stronie Zamawiającego, w szczególności stanowi następstwo: a) koniecznościwprowadzenia zmian lub usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, b) braku przygotowanialub braku możliwości przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynnikiuniemożliwiające podjęcie robót budowlanych, c) konieczności dokonania zmiany w obszarzefinansowania inwestycji, zmiany umowy o dofinansowanie itp.,w zakresie, w jakim ww.okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów umownych; 6)konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ichprzesunięcie jest wynikiem wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych dowykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzieleniazamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy tudzieżwystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjamiczy robotami w zakresie na zasoby których Wykonawca powołał się w celu spełniania warunkówudziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lubWykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na któregozasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmianyzakresu robót powierzonych ww. podwykonawcom, 8) zmiany powszechnie obowiązującychprzepisów prawa lub umowy o dofinansowanie inwestycji w zakresie mającym wpływ narealizację umowy,9) konieczności wprowadzenia robót uzupełniających na podstawie art. 214ust. 1 pkt 7 Pzp lub zamiennych w rozumieniu i na zasadach określonych w Umowie 10)odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonaniaprzedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną w ramach tzw. robótzaniechanych, o których mowa w§ 18 Umowy, co skutkować może obniżeniem wynagrodzenianależnego Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Strzelnie, ul. Dr J. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celuzawarciaumowy1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminienie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszejoferty.2.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przedupływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówieniaprowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.3. W przypadku wyboru ofertyzłożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiającyzastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznegoumowy regulującej współpracę tych Wykonawców.4. Wykonawca będzie zobowiązany dopodpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. WALORYZACJAWYNAGRODZENIA Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnegoWykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokościminimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych napodstawie przepisów ustawy z dnia10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniuzdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zmianyzasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa wustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - na zasadach i wsposób określonych poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowyprzez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkuzaistnienia przesłanki, o której mowa powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do częściprzedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia wżycie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do częściprzedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.