eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oborniki › Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych przez okres 24 miesięcy w SP ZOZ Oborniki - powtórka.Ogłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030955 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych przez okres 24 miesięcy w SP ZOZ Oborniki - powtórka.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306609

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@szpital.oborniki.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.oborniki.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych przez okres 24 miesięcy w SP ZOZ Oborniki - powtórka.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-083e1aff-9b87-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030955

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006407/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Odbiór i utylizacja odpadów medycznych 24 m-ce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.szpital.oborniki.info/przetargi/lista.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej Zamawiającego (adres e–mail: zamowienia2@szpital.oborniki.info ). 2.Szczegółowe informacje zawiera SWZ dostępna na naszej stronie internetowej http://bip.szpital.oborniki.info/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisane w SWZ w Rozdziale IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisane w SWZ w Rozdziale XXIII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU/06/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych przez okres 24 miesięcy wytwarzanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Obornikach ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera SWZ Rozdział I oraz załącznik nr 6 tj. wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem Cena oferty - 100 % - max 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: a) Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych; b) Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ; c) Została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SWZ): 1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku. 2) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów : a) Decyzja wydana przez właściwy organ, stosownie dla danej grupy odpadów dot. zbierania, transportu i spalania odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - Dz. U. z 2020r. poz. 797) Uwaga!!! W przypadku wybiegu jednej decyzji przed otrzymaniem drugiej Wykonawca niezwłocznie pisemnie zawiadamia Zamawiającego, że odpady będą dostarczane bezpośrednio do spalarni do czasu wznowienia decyzji. Niedostarczenie powyższego powiadomienia będzie skutkowało niezwłocznym zerwaniem umowy; b) W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada decyzji dotyczącej zbierania odpadów, wówczas składa oświadczenie, że odebrane od Zamawiającego w danym dniu odpady będą przetransportowane i unieszkodliwione w tym samym dniu w spalarni, co potwierdzi data i pieczęć na karcie odpadu podbitej przez spalarnię; c) Kserokopia decyzji/umowy na unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 18 01 04 i 18 01 09 zgodnie z wymogami ustawowymi obowiązującymi w tym zakresie oraz umowę/decyzję na składowanie i utylizację odpadów medycznych o kodach 18 01 02*; 18 01 03* i 18 01 06* zgodnie z wymogami ustawowymi (Dz. U. z 2020r. poz. 797) tj. unieszkodliwiane na terenie województwa wielkopolskiego lub poza województwem jeżeli odległość od wytwórcy do instalacji jest mniejsza niż w województwie wielkopolskim. Dla udokumentowania powyższego zapisu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz km od Zamawiającego do danej instalacji. d) Kopia umowy z podwykonawcą / ze spalarnią odpadów na unieszkodliwienie odpadów wraz z kopiami koncesji, zezwolenia lub licencji wydanej przez właściwy organ, stosownie dla danej grupy odpadów dot. spalania odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach tj. Dz. U. z 2020r. poz. 797) - w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje usługi kompleksowo. e) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797), w szczególności zapisy w art. 20 ustawy (zasada bliskości) 3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa : a) Dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 4) zdolność techniczna i zawodowa : a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia wraz z kserokopią dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają uprawnienia zgodne z wymogami ustawowymi. b) Wykaz dysponowania min. 1 spalarnią odpadów medycznych zgodnie z zachowaniem „zasady bliskości” opisanej w rozdziale III pkt 11 ppkt a) SWZ. c) Wykaz dysponowania min. 1 monitorowanym samochodem specjalistycznym przystosowanym do przewozu odpadów medycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w Rozdziale V pkt 1 SWZ: 1.a. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 2.a. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 190 ust1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem 3.a. oświadczenia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 usta.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V pkt 2 SWZ: 1.b. Decyzja wydana przez właściwy organ, stosownie dla danej grupy odpadów dot. zbierania, transportu i spalania odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - Dz. U. z 2020r. poz. 797) Uwaga!!! W przypadku wybiegu jednej decyzji przed otrzymaniem drugiej Wykonawca niezwłocznie pisemnie zawiadamia Zamawiającego, że odpady będą dostarczane bezpośrednio do spalarni do czasu wznowienia decyzji. Niedostarczenie powyższego powiadomienia będzie skutkowało niezwłocznym zerwaniem umowy. 2.b. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada decyzji dotyczącej zbierania odpadów, wówczas składa Oświadczenie, że odebrane od Zamawiającego w danym dniu odpady będą przetransportowane i unieszkodliwione w tym samym dniu w spalarni, co potwierdzi data i pieczęć na karcie odpadu podbitej przez spalarnię 3.b. Kserokopię decyzji/umowy na unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 18 01 04 oraz 18 01 09 zgodnie z wymogami ustawowymi obowiązującymi w tym zakresie oraz umowę/decyzję na składowanie i utylizację odpadów medycznych o kodach 18 01 02*; 18 01 03* i 18 01 06* zgodnie z wymogami ustawowymi (Dz. U. z 2020r. poz. 797) tj. unieszkodliwiane na terenie województwa wielkopolskiego lub poza województwem jeżeli odległość od wytwórcy do instalacjijest mniejsza niż w województwie wielkopolskim. 4.b. Kopia umowy z podwykonawcą / ze spalarnią odpadów na unieszkodliwienie odpadów wraz z kopiami koncesji, zezwolenia lub licencji wydanej przez właściwy organ, stosownie dla danej grupy odpadów dot. spalania odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach tj. Dz. U. z 2020r. poz. 797) - w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje usługi kompleksowo. 5.b. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797), w szczególności zapisy w art. 20 ustawy. 6.b. Dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 7.b. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia wraz z kserokopią dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają uprawnienia zgodne z wymogami ustawowymi. 8.b. Wykaz, dysponowania min. 1 spalarnią odpadów medycznych zgodnie z zachowaniem „zasady bliskości” opisanej w rozdziale III pkt 11 ppkt a) SWZ. 9.b. Wykaz, dysponowania min. 1 monitorowanym samochodem specjalistycznym przystosowanym do przewozu odpadów medycznych. 10.b. Wykaz km od Zamawiającego do danej instalacji, w której będą unieszkodliwiane odpady. 11.b. Wykaz usług min. 3 + referencje – załącznik nr 7.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE :1. Zaakceptowany wzór umowy głównej – według wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli Wykonawca nie złoży PRZEDMIOTOWYCH środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: a) Formularz oferty – według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SWZ; b) Formularz cenowy – według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SWZ; c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia – według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SWZ; d) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SWZ; e) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnym. f) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. - zał. nr 5 do SWZ g) Zaakceptowany wzór umowy głównej – według wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Opisane w SWZ w Rozdziale XVII

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Umowa obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia 04.05.2021r. (w przypadku przekroczenia tego terminu od dnia podpisania umowy) z wybranym Wykonawcą.
2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.