eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa leku dasatynibum.Ogłoszenie z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030619 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leku dasatynibum.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870252274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batorego 17/19

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@med.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leku dasatynibum.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc55db8b-9b59-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030619

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00018821/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.64 Dostawa leków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.med.torun.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAP https://epuapa.gov.pl/wps/portal . Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: dzp@med.torun.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
użyciu systemówminiPortal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortau oraz
Regulaminie ePUAP.Regulaminy te stanowią integralną część SWZ w zakresie, w jakim określają
zasady oraz wymaganiatechniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania elektronicznych dokumentów
i informacjiprzekazywanych przy ich użyciu.2.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwemdedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularzkomunikacji w ramach systemu ePUAP wynosi 150 MB. 3.Zainteresowany złożeniem
ofertyWykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w
przywołanychRegulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją
warunków korzystaniaz miniPortalu i ePUAP oraz przywołanych Regulaminów. 4.Szczegółowe
instrukcje użytkowaniaminiPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych,
MinisterstwoPrzedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne są na
stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00026745/01 z dnia 2021-04-01
2021-04-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych
jestSpecjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń;-
inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im.M.Kopernika
wToruniu jest Pani/Pani Ewa Kacprzak, iod@med.torun.pl;-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będąna podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówieniapublicznego nr sprawy SSM.DZP.200.01.2021 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp”; -Pani/Pana daneosobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;-obowiązek podania przez
Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym wprzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; -w odniesieniu do
Pani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22RODO;-posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowychPani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danychosobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;-
nieprzysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danychosobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−
napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SSM.DZP.200.09.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leku dasatynibum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu,
jednakże zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu nie przekroczy 30%. W
niewykorzystania przez Odbiorcę całości zamówienia Dostawcy nie przysługuje
żadne roszczenie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:1) zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 2) uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego.3) sytuacji ekonomicznej
lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 4) zdolności technicznej
lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego
lub składu konsygnacyjnego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczeniewg wzoru na załączniku nr 4 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się ozamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.b)
Wypełnione oświadczenieo spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na
załączniku nr 4 do SWZ. Wprzypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie wg wzoruna załączniku nr 4 do SWZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się ozamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków
udziału w postępowaniu. Wprzypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzieleniezamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich wpostępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Pełnomocnictwo, o którym mowa
powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w
postaci elektronicznejopatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób
upoważnionych doreprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej
Wykonawców.Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w
tokupostępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
Wszelkieoświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich
Wykonawcówskładających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z
Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie
Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest
również złożenieprzez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia,równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie
ubiegającychsię o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak
Wykonawcy składającyofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w przypadku:1) zmiany stawki podatku od towarów
i usług VAT,2) urzędowej zmiany cen leków znajdujących się na liście leków refundowanych
stanowiących przedmiot umowy.2. Warunkami dokonania zmian określonychwust. 1 są
odpowiednio:1) wejście w życie nowych przepisów regulujących wysokośćstawkipodatku od
towarów i usług VAT,2) ogłoszenie przez ministra właściwego do sprawzdrowiaobwieszczenia
zmieniającego ceny leków znajdujących się na liście lekówrefundowanych.3. Wprzypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza sięwyłącznie zmianęceny brutto
przedmiotu zamówienia, cena netto pozostaje bez zmian.4. Wprzypadku urzędowejzmiany cen
leków znajdujących się na liście leków refundowanych zmianieulega cena nettoleku do
wysokości aktualnie obowiązującej ceny netto urzędowej leku.5. Jeżeliw czasieobowiązywania
niniejszej umowy producent danego przedmiotu umowy zaprzestaniejegoprodukcji lub przedmiot
umowy będzie niedostępny na rynku polskim, Dostawcazobowiązuje siępowiadomić o
powyższym fakcie Odbiorcę i jednocześnie zaproponować wmiejsce tegoprzedmiotu umowy
jego odpowiednik chemiczny zgodny z nazwą międzynarodowąprzedmiotuumowy, rejestracją
leku. W powyższym przypadku, o ile Odbiorca wyrazi zgodę nazastąpienieprzedmiotu umowy
proponowanym przez Dostawcę odpowiednikiem, dopuszcza sięzmianę wumowie
zaoferowanego przedmiotu umowy, producenta, zaoferowanej ilościopakowaństosownie do
ilości wymaganej przez Odbiorcę, ceny jednostkowej opakowanianaproporcjonalną do
oferowanego opakowania przed zmianą i po zmianie wraz zdalszymikonsekwencjami
rachunkowymi, przy czym zastrzega się, że całkowita wartośćbruttozmienionej pozycji nie może
ulec zwiększeniu. 6. Zmiana postanowień umowy, wprzypadku októrym mowa w ust. 1 i 5 może
nastąpić na pisemny wniosek Strony inicjującejzmianę (formapisemna zastrzeżona pod rygorem
nieważności) i następuje pod rygoremnieważności w formiepodpisanego przez obie Strony
aneksu do Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-20

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.