eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa leku darbepoetinum alfa.Ogłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030581 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leku darbepoetinum alfa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870252274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batorego 17/19

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@med.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leku darbepoetinum alfa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0eb5732b-9b55-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00018821/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.62 Dostawa leków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.med.torun.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAP https://epuapa.gov.pl/wps/portal . Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: dzp@med.torun.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
użyciu systemówminiPortal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortau oraz
Regulaminie ePUAP.Regulaminy te stanowią integralną część SWZ w zakresie, w jakim określają
zasady oraz wymaganiatechniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania elektronicznych dokumentów
i informacjiprzekazywanych przy ich użyciu.2.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwemdedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularzkomunikacji w ramach systemu ePUAP wynosi 150 MB. 3.Zainteresowany złożeniem
ofertyWykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w
przywołanychRegulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją
warunków korzystaniaz miniPortalu i ePUAP oraz przywołanych Regulaminów. 4.Szczegółowe
instrukcje użytkowaniaminiPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych,
MinisterstwoPrzedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne są na
stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w przypadku:1) zmiany stawki podatku od towarów
i usług VAT,2) urzędowej zmiany cen leków znajdujących się na liście leków refundowanych stanowiących przedmiot umowy.2. Warunkami dokonania zmian określonychwust. 1 są
odpowiednio:1) wejście w życie nowych przepisów regulujących wysokośćstawkipodatku od
towarów i usług VAT,2) ogłoszenie przez ministra właściwego do sprawzdrowiaobwieszczenia
zmieniającego ceny leków znajdujących się na liście lekówrefundowanych.3. Wprzypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza sięwyłącznie zmianęceny brutto
przedmiotu zamówienia, cena netto pozostaje bez zmian.4. Wprzypadku urzędowejzmiany cen
leków znajdujących się na liście leków refundowanych zmianieulega cena nettoleku do
wysokości aktualnie obowiązującej ceny netto urzędowej leku.5. Jeżeliw czasieobowiązywania
niniejszej umowy producent danego przedmiotu umowy zaprzestaniejegoprodukcji lub przedmiot
umowy będzie niedostępny na rynku polskim, Dostawcazobowiązuje siępowiadomić o
powyższym fakcie Odbiorcę i jednocześnie zaproponować wmiejsce tegoprzedmiotu umowy
jego odpowiednik chemiczny zgodny z nazwą międzynarodowąprzedmiotuumowy, rejestracją
leku. W powyższym przypadku, o ile Odbiorca wyrazi zgodę nazastąpienieprzedmiotu umowy
proponowanym przez Dostawcę odpowiednikiem, dopuszcza sięzmianę wumowie
zaoferowanego przedmiotu umowy, producenta, zaoferowanej ilościopakowaństosownie do
ilości wymaganej przez Odbiorcę, ceny jednostkowej opakowanianaproporcjonalną do
oferowanego opakowania przed zmianą i po zmianie wraz zdalszymikonsekwencjami
rachunkowymi, przy czym zastrzega się, że całkowita wartośćbruttozmienionej pozycji nie może
ulec zwiększeniu. 6. Zmiana postanowień umowy, wprzypadku októrym mowa w ust. 1 i 5 może
nastąpić na pisemny wniosek Strony inicjującejzmianę (formapisemna zastrzeżona pod rygorem
nieważności) i następuje pod rygoremnieważności w formiepodpisanego przez obie Strony
aneksu do Umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SSM.DZP.200.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leku darbepoetinum alfa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu,
jednakże zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu nie przekroczy 30%. W
niewykorzystania przez Odbiorcę całości zamówienia Dostawcy nie przysługuje
żadne roszczenie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:1) zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego.3) sytuacji ekonomicznej
lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 4) zdolności technicznej
lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego
lub składu konsygnacyjnego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: -art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,-art. 108 ust. 1pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środkakarnego,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,b) oświadczenia wykonawcy,w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wrozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r.poz. 1076 i 1086), z
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek odopuszczenie do
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupykapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, ofertyczęściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcynależącego do tej samej
grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,c)odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; d) oświadczenia wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 uPzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,o których mowa w:-art. 108
ust. 1 pkt 3 uPzp,-art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczeniazakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,-art. 108 ust. 1 pkt 5uPzp, dotyczących
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłóceniekonkurencji,-art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,-art. 109 ust. 1 pkt. 6 uPzp

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w przypadku:1) zmiany stawki podatku od towarów
i usług VAT,2) urzędowej zmiany cen leków znajdujących się na liście leków refundowanych stanowiących przedmiot umowy.2. Warunkami dokonania zmian określonychwust. 1 są
odpowiednio:1) wejście w życie nowych przepisów regulujących wysokośćstawkipodatku od
towarów i usług VAT,2) ogłoszenie przez ministra właściwego do sprawzdrowiaobwieszczenia
zmieniającego ceny leków znajdujących się na liście lekówrefundowanych.3. Wprzypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza sięwyłącznie zmianęceny brutto
przedmiotu zamówienia, cena netto pozostaje bez zmian.4. Wprzypadku urzędowejzmiany cen
leków znajdujących się na liście leków refundowanych zmianieulega cena nettoleku do
wysokości aktualnie obowiązującej ceny netto urzędowej leku.5. Jeżeliw czasieobowiązywania
niniejszej umowy producent danego przedmiotu umowy zaprzestaniejegoprodukcji lub przedmiot
umowy będzie niedostępny na rynku polskim, Dostawcazobowiązuje siępowiadomić o
powyższym fakcie Odbiorcę i jednocześnie zaproponować wmiejsce tegoprzedmiotu umowy
jego odpowiednik chemiczny zgodny z nazwą międzynarodowąprzedmiotuumowy, rejestracją
leku. W powyższym przypadku, o ile Odbiorca wyrazi zgodę nazastąpienieprzedmiotu umowy
proponowanym przez Dostawcę odpowiednikiem, dopuszcza sięzmianę wumowie
zaoferowanego przedmiotu umowy, producenta, zaoferowanej ilościopakowaństosownie do
ilości wymaganej przez Odbiorcę, ceny jednostkowej opakowanianaproporcjonalną do
oferowanego opakowania przed zmianą i po zmianie wraz zdalszymikonsekwencjami
rachunkowymi, przy czym zastrzega się, że całkowita wartośćbruttozmienionej pozycji nie może
ulec zwiększeniu. 6. Zmiana postanowień umowy, wprzypadku októrym mowa w ust. 1 i 5 może
nastąpić na pisemny wniosek Strony inicjującejzmianę (formapisemna zastrzeżona pod rygorem
nieważności) i następuje pod rygoremnieważności w formiepodpisanego przez obie Strony
aneksu do Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-20

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.