eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa leku darbepoetinum alfa.Ogłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030637 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa leku darbepoetinum alfa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870252274

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Batorego 17/19

1.4.2.) Miejscowość: Toruń

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@med.torun.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030637

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00030581/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.15. RODO (obowiązek informacyjny)

Przed zmianą:
1. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w przypadku:1) zmiany stawki podatku od towarów
i usług VAT,2) urzędowej zmiany cen leków znajdujących się na liście leków refundowanych stanowiących przedmiot umowy.2. Warunkami dokonania zmian określonychwust. 1 są
odpowiednio:1) wejście w życie nowych przepisów regulujących wysokośćstawkipodatku od
towarów i usług VAT,2) ogłoszenie przez ministra właściwego do sprawzdrowiaobwieszczenia
zmieniającego ceny leków znajdujących się na liście lekówrefundowanych.3. Wprzypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza sięwyłącznie zmianęceny brutto
przedmiotu zamówienia, cena netto pozostaje bez zmian.4. Wprzypadku urzędowejzmiany cen
leków znajdujących się na liście leków refundowanych zmianieulega cena nettoleku do
wysokości aktualnie obowiązującej ceny netto urzędowej leku.5. Jeżeliw czasieobowiązywania
niniejszej umowy producent danego przedmiotu umowy zaprzestaniejegoprodukcji lub przedmiot
umowy będzie niedostępny na rynku polskim, Dostawcazobowiązuje siępowiadomić o
powyższym fakcie Odbiorcę i jednocześnie zaproponować wmiejsce tegoprzedmiotu umowy
jego odpowiednik chemiczny zgodny z nazwą międzynarodowąprzedmiotuumowy, rejestracją
leku. W powyższym przypadku, o ile Odbiorca wyrazi zgodę nazastąpienieprzedmiotu umowy
proponowanym przez Dostawcę odpowiednikiem, dopuszcza sięzmianę wumowie
zaoferowanego przedmiotu umowy, producenta, zaoferowanej ilościopakowaństosownie do
ilości wymaganej przez Odbiorcę, ceny jednostkowej opakowanianaproporcjonalną do
oferowanego opakowania przed zmianą i po zmianie wraz zdalszymikonsekwencjami
rachunkowymi, przy czym zastrzega się, że całkowita wartośćbruttozmienionej pozycji nie może
ulec zwiększeniu. 6. Zmiana postanowień umowy, wprzypadku októrym mowa w ust. 1 i 5 może
nastąpić na pisemny wniosek Strony inicjującejzmianę (formapisemna zastrzeżona pod rygorem
nieważności) i następuje pod rygoremnieważności w formiepodpisanego przez obie Strony
aneksu do Umowy

Po zmianie:
: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych
jestSpecjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń;-
inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im.M.Kopernika
wToruniu jest Pani/Pani Ewa Kacprzak, iod@med.torun.pl;-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będąna podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówieniapublicznego nr sprawy SSM.DZP.200.10.2021 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp”; -Pani/Pana daneosobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;-obowiązek podania przez
Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym wprzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; -w odniesieniu do
Pani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22RODO;-posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowychPani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danychosobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;-
nieprzysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danychosobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−
napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego
lub składu konsygnacyjnego

Po zmianie:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: -art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,-art. 108 ust. 1
pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,b) oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,c)
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;d)
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,
o których mowa w:-art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,-art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,-art. 108 ust. 1 pkt 5
uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,-art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,-art. 109 ust. 1 pkt. 6 uPzp.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub
składu konsygnacyjnego

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.