eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › "Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu"Ogłoszenie z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029834 z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
”Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU

1.3.) Oddział zamawiającego: MOPR Zabrze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003453481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 16

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 277 78 14

1.5.8.) Numer faksu: 32 277 78 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.zabrze.magistrat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - inny zamawiający - pomoc społeczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

”Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c70eb93-9875-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mopr.zabrze.magistrat.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@mopr.zabrze.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji systemu miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz korzystając z miniPortalu zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego regulaminu. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze reprezentowany przez Dyrektor Danutę Dymek; 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem prowadzenia postępowania zamówień publicznych powyżej kwoty 130 000 złotych oraz zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne; 7. Posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; c) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADM.260.4.2021.BG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

4.2.6.) Główny kod CPV: 34130000-7 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34136000-9 - Samochody półciężarowe

34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1. Cena waga 60 pkt 2. Termin realizacji zamówienia waga 40 pkt 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:2.1 KRYTERIUM:Cena Cena oferowana minimalna brutto Cena = ________________________________ x 60 Cena badanej oferty bruttoMaksymalną ilość punktów w tym kryterium – 60 - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za dostawę przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2.2 Terminu realizacji zamówieniaZamawiający w ramach tego kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za termin realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje: • Termin realizacji zamówienia do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy – 0 pkt, • Termin realizacji zamówienia od 8 do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy – 10 pkt, • Termin realizacji zamówienia od 6 do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy – 20 pkt, • Termin realizacji zamówienia od 4 do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy – 30 pkt, • Termin realizacji zamówienia do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy – 40 pkt.Termin realizacji wykonawca wskaże w pkt 3 formularza oferty (załącznika nr 1).W przypadku wskazania w formularzu oferty terminu realizacji powyżej 10 dni od dnia zawarcia umowy, czyli termin dłuższy niż termin wymagany, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa podmiot udostępniający zasoby;2. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w prowadzonym postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji, dla których dopuszcza się inny sposób legalizacji. 3. Podstawą zmiany postanowień umowy jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. 4. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności zmiany postanowień umowy: a) zmiany osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy b) zmiany sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy c) zmiany adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych d) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wartości zamówienia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT e) terminy realizacji - mogą ulec zmianie tylko na podstawie n/w przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i w przypadku, gdy : • wystąpią środki ochrony prawnej wg ustawy p.z.p. f) zapłata wynagrodzenia – w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy możliwa jest zmiana warunków zapłaty wynagrodzenia, a w tym między innymi: sposobu, formy i terminu płatności. g) nadzór nad wykonawstwem – zmiany osób wyznaczonych do nadzorowania realizacji umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy są dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych kwalifikacji – nie wymaga spisania aneksu. h) zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy – za pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SWZ. i) zmiana w obowiązujących przepisach - zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania, co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia. j) inne zmiany, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego również na miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl,. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.u

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-15

2021-04-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.