eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › "Dostawa 3 samochodów hakowych zasilanych gazem CNG dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o.",Ogłoszenie z dnia 2021-04-08


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029429 z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Dostawa 3 samochodów hakowych zasilanych gazem CNG dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o.”,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: MZO Pruszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016137494

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Bryły 6

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 758-20-63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa 3 samochodów hakowych zasilanych gazem CNG dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o.”,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2f9a13c-9851-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029429

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005808/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa 3 samochodów hakowych zasilanych gazem CNG

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Racjonalna gospodarka odpadami część 1)selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów" w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzo.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzo.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z regulaminem powyższej strony internetowej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1) administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków.2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzo.pl.2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „PZP”.4. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.5. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.6. Posiadają Państwo:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.7. Nie przysługuje Państwu:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZO/11/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 660000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Parametry pojazdu - Hakowiec CNG 8T 2020: 1. Rok produkcji nie starszy niż 20202. Układ napędowy 4 x 23. Dopuszczalna masa całkowita min 7 000 kg, max 8000 kg4. Moc silnika pojazdu min 130 KM max 150 KM5. Silnik zasilany gazem ziemnym CNG spełnia wymogi wymagania normy min. Euro VI (certyfikat) – zasilanie hybrydowe wykluczone6. Silnik fabrycznie przystosowany do spalania gazu ziemnego CNG. Silnik musi pochodzić z seryjnej produkcji7. Techniczna nośność przedniego zawieszenia min. 2500 kg8. Zawieszenie przednie mechaniczne drążki skrętne9. Techniczna nośność przedniego zawieszenia min. 5000 kg10. Zawieszenie tylne mechaniczne11. Rozstaw osi min. 4000 mm – max 4100 mm12. Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu lub układ elektronicznej blokady13. Przednie amortyzatory14. Tylne resory15. Hamulce tarczowe na wszystkich osiach16. Układ hamulcowy z systemem EBS + ABS17. Skrzynia biegów manualna min. 6 biegów + 1 wsteczny18. Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów dostosowana do zabudowy hakowej oraz związana z użyciem sprzęgła19. Wszystkie elementy podwozia przystosowane do pracy w podwyższonej temperaturze pracy silnika CNG20. Osłona chłodnicy od spodu pojazdu21. Zbiorniki gazu o pojemności min. 240 l. Możliwość tankowania gniazdem co najmniej NGV1 22. Kabina dzienna krótka z min. Jednym oknem w ścianie tylnej23. 3 miejsca siedzące w kabinie + pokrowce na fotele24. Kabina wyposażona w instalacje radiową, antenową oraz radio z bluetooth25. Centralny zamek26. Dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe27. Kierownica z lewej strony z regulowaną kolumną kierowniczą28. Klimatyzacja29. Tempomat30. Wyciszenie hałasu silnika zgodnie z normą UE31. Wydech poziomy – boczny lub do tyłu32. Pneumatyczny fotel kierowcy z zagłówkiem33. Pneumatyczny „pistolet” do czyszczenia kabiny + instalacja34. Dywaniki gumowe na podłogę kabiny35. Lusterka wsteczne podgrzewane i sterowane elektrycznie36. Lusterko krawężnikowe prawe37. Elektryczne sterowanie szyb bocznych38. Ogumienie przód tył 225/75 R16C Michelin lub równoważne39. 2 kliny pod koła zamontowane na pojeździe40. Tylna belka przeciw wjazdowa41. Boczne osłony przeciw wjazdowe (rowerowe)42. Nadkola z uchwytami mocującymi i chlapaczami43. Ogranicznik prędkości do 89 lub 90 km/h 44. Tachograf cyfrowy45. Gaśnica 2 kg w kabinie oraz 6 kg gaśnica zamontowana na ramie pojazdu46. Dwa trójkąty ostrzegawcze47. Fabryczny zestaw narzędzi z kluczem do odkręcania kół + podnośnik 5 tonowy48. Wszystkie narzędzia i elementy bezpieczeństwa zabezpieczone przed przesuwaniem i umieszczone w ergonomicznych schowkach w pojeździe49. Belka ostrzegawcza LED z błystnikiem oraz napisem MZO zamontowane nad kabiną kierowcy50. Kolor kabiny - RAL 900351. Lampy tylne w technologii LED52. Boczne światła obrysowe LED53. Światła do jazdy dziennej LED54. 2 lampy robocze na kabinie skierowane do tyłu i 2 lampy na ramie z tyłu pojazdu, załączane ręcznie i podczas cofania pojazdu w technologii LED55. Pojazd wyposażony w system GPS:• sterownik GPS kompatybilny z ELTE GPS• Moduł terminala PDA• rejestrator obrazu na dwie karty SD• kamery rejestrujące obraz z przodu pojazdu i tyłu56. Kamera cofania podłączona pod fabryczny zestaw multimedialny57. Koło zapasowe58. Książka serwisowa oraz instrukcja obsługi w języku polskim59. Minimalny wymagany okres gwarancji na pojazd oraz wszystkie urządzenia domontowane – 36 miesiące60. W okresie gwarancji przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta– bezpłatne61. W okresie gwarancji bezpłatny serwis w zakresie zużycia i eksploatacji układu hamulcowego (tarcze, klocki, zaciski)Parametry techniczne urządzeń hakowych1. Rok produkcji nie starszy niż 20202. Siła udźwigu min. 5 000 kg,3. długość przewożonych kontenerów 3600 mm – 4200 mm, szerokość rozstawu płóz kontenera 1030 mm – wymiar zewnętrzny,4. wysokość zaczepu haka 1200 mm,5. urządzenia hakowe muszą być kompatybilne z kontenerami zamawiającego kp5, kp7,6. bezwładnościowe zabezpieczenie oka zaczepowego urządzenia hakowego,7. oko zaczepowe wykonane z materiału o niskiej ścieralności,8. rama zabudowy hakowej wykonana z wysokogatunkowej stali,9. główne elementy urządzenia hakowego wykonane w technologii spawanej,10. długość „złożonego” urządzenia od środka haka do środka rolki min 3000 mm,11. sterowanie urządzenia hakowego z kabiny kierowcy z dodatkowym bezpośrednim sterowaniem rozdzielaczami na zewnątrz pojazdu,12. osłona bloku zaworowego umożliwiająca dostęp do sterowania ręcznego,13. hydrauliczna blokada kontenera, poprawne mocowanie sygnalizowane lampką kontrolną w kabinie kierowcy,14. funkcja uniemożliwiająca przesuniecie kontenera bez jego odblokowania,15. lampy tylne zamontowane na wspornikach mocowanych do ramy pojazdu- montaż lamp tylnych na belce przeciw najazdowej wykluczony,16. dodatkowe oświetlenie błyskowe zamontowane na tyle pojazdu,17. osłony na lampy tylne pojazdu,18. urządzenia hakowe kolor RAL 7043, Hak w kolorze dobrze widocznym np. żółty19. wszystkie elementy montowane do ramy urządzenia mocowane w sposób modułowy,20. podesty techniczne z obu stron urządzenia hakowego umożliwiające bezpieczną obsługę i konserwację urządzenia hakowego,21. kosz na siatkę oraz otwarta skrzynka na rozwinięte worki, 22. kompletna dokumentacja z odbiorem UDT,23. dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami CE,24. instrukcja obsługi w języku polskim,25. gwarancja min 36 miesiące,26. w okresie gwarancji przeglądy serwisowe urządzenia hakowego zgodnie z zaleceniami producenta – bezpłatne,27. w okresie gwarancji bezpłatny serwis w zakresie zużycia elementów ślizgowych i „obrotowych” (sworzni) urządzenia hakowego28. Czas rozładunku max 55 s29. Czas załadunku max. 45 s30. Czas wywrotu max 55 s31. Czas opuszczania kontenera z pozycji wywrot max 40 s

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja według SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość od serwisu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

• Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia specyfikacji technicznej potwierdzającej spełnienie wymagań opisu przedmiotu zamówienia.• Referencję na dostawę samochodu zasilanego gazem CNG z urządzeniami hakowymi na min. 200 000 zł netto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;2) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przez jej złożeniem;3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;5) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia specyfikacji technicznej potwierdzającej spełnienie wymagań opisu przedmiotu zamówienia.• referencję na dostawę samochodu zasilanego gazem CNG z urządzeniami hakowymi na min. 200 000 zł netto.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.2) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.3) Oświadczenie o składaniu oferty w ramach grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ,4) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.6) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.7) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).8) Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

8000 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oddzielnie wypełniony załącznik 2 i 3 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmiany umowy - Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 454 i kolejne PZP – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 1) Wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia2) Wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy3) Wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej4) Zmiany istotnych regulacji prawnych5) Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy6) Wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.6. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zamawiającego: https://mzo.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-04-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.