eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Dostawa implantów dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej GórzeOgłoszenie z dnia 2022-01-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa implantów dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 231139207

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Janusza Korczaka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dcr.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dcr.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa implantów dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7aec1879-50f7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00029166

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00289448/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZ-Z.26.21.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 493212,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Proteza głowy kości promieniowej
Elementy endoprotezy sterylne, pakowane oddzielnie w zafoliowane, oznakowane pudełka. Komplet endoprotezy składa się z jednej głowy i jednego trzpienia (głowa endoprotezy składana z trzpieniem śródoperacyjnie, za pomocą mechanizmu zatrzaskowego). Głowa endoprotezy dostępna w min. 3 wysokościach i 3 średnicach występująca w min. 2 wariantach:
- głowa z polietylenu o bardzo dużej masie cząsteczkowej, nieusieciowanego, bez dodatków stabilizujących,
- głowa modularna składająca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu CoCrMo, oraz wkładki wykonanej z polimeru PEEK
4 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.5.5.) Wartość części: 10740,74 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Endoprotezoplastyka stawu śródręczno-nadgarstkowego – CMC 1
1. Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 6 rozmiarach: od 7,5 mm do 10,5 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 22 mm do 28 mm. - 28 szt.
2. Szyjka ze stali nierdzewnej, dostępna w wersji prostej oraz z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm lub 10 mm dla każdej wersji. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 112°. - 28 szt.
3. Panewka ze stali nierdzewnej pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępna w 2 rodzajach: konikalna oraz sferyczna (z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). W obu rodzajach dostępne 2 średnice: 9 mm oraz 10 mm. -
28 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.5.5.) Wartość części: 189000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Augmentacja więzadeł i ścięgien
1. Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijano-wkręcana, o otwartej konstrukcji gwarantującej lepsze wrastanie kości. Wykonana z materiału PEEK , zaopatrzona w tytanową końcówkę ułatwiającą wprowadzenie. Średnica kotwicy 5.0 mm, długość po zaimplantowaniu 22mm. Podwójne mocowanie nitek - do kości oraz w środku kotwicy. Mieści 4 taśmy lub 6 nitek. Nie wymaga nawiercania. - 180 szt.
2. Gładka taśma chirurgiczna, która w porównaniu z tradycyjną nicią chirurgiczną nr 2 daje o 75% większy kontakt między ścięgnem a kością, jednocześnie oferując istotnie niższy poziom bardziej równomiernie rozłożonego nacisku. Do zabiegów bezwęzłowych, jak i do zbiegów wymagających wiązania węzła. Sterylna, pakowana pojedyńczo, lub pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. Długość 38"(95 cm). - 60 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 288000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14688,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14688,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14688,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "ChM" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050561656

7.3.3) Ulica: Lewickie 3b

7.3.4) Miejscowość: Juchnowiec Kościelny

7.3.5) Kod pocztowy: 16-061

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22032,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 136080,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 136080,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 136080,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Good For You Medical Jarosław Brudz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382732715

7.3.3) Ulica: Zielna 30

7.3.4) Miejscowość: Lusowo

7.3.5) Kod pocztowy: 62-080

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 204120,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 194400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 194400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 194400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Smith & Nephew Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015890798

7.3.3) Ulica: Osmańska 12

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-823

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 291600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.