eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiązowna › "Sukcesywny odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków i Stacji Uzdatniania Wody"Ogłoszenie z dnia 2022-01-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Sukcesywny odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków i Stacji Uzdatniania Wody”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Hydrodukt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141008274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Boryszewska 2

1.5.2.) Miejscowość: Wiązowna

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-462

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 277890133

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@hydrodukt.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: hydrodukt.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywny odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków i Stacji Uzdatniania Wody”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ccb1deb-79f3-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00326442/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Sukcesywny odbiór, wywóz oraz zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków i SUW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar przesyłanych plików: 150MB.
Szczegółowe instrukcje dla wykonawców znajdują się na stronie:
https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Regulamin systemu teleinformatycznego dostępny jest pod adresem:
https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
Rejestracja do systemu teleinformatycznego dostępna jest pod adresem:
https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Pełną obsługę techniczną platformy zakupowej świadczy administrator systemu, Logintrade S.A., ul.
Legnicka 57D, lok. B/J, 54-203 Wrocław. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy
o kontakt z infolinią techniczną, tel.: +48 71 787 35 34; email: helpdesk@logintrade.net

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00020517/01 z dnia 2022-01-14
2022-01-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Hydrodukt Sp. z o. o., z siedzibą w Wiązownie ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna;
2) Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce można kontaktować się pod numerem telefonu 22 789 01 33, email: iod@hydrodukt.pl, lub pisemnie na adres Spółki;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybach
wskazanych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, na jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a łącznie z okresem archiwizacji 5 lat;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących,
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych
osobowych;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych;
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Pzp.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: H.271.3.2022.EZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie polega na odbiorze odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane osady komunalne), zgodnie z katalogiem odpadów określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10).
Szacunkowa ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku wyniesie maksymalnie 1500 Mg. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie, w szczególności zmniejszeniu a wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego z tego tytułu. Jednocześnie Zamawiający przyjmuje minimalną ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku w ilości 500 Mg.
Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Emowie, ul. Wiązowska 2a, 05-462 Wiązowna, oraz z oczyszczalni ścieków w Zagórzu dz. nr ew. 1/6 obr. Zagórze.
Sposób dalszej gospodarki odpadem o kodzie 19 08 05 będzie inny niż metoda R10 wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. 2015 poz. 132).
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 2021 r. poz. 779 późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie polega na odbiorze odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki) i 19 08 02 (zawartość piaskowników) zgodnie z katalogiem odpadów określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10).
Szacunkowa ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku wyniesie maksymalnie: 25 Mg skratek i 25 Mg zawartości piaskowników. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie, a wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego z tego tytułu. Jednocześnie Zamawiający przyjmuje minimalną ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku w ilości: 5 Mg skratek i 5 Mg zawartości piaskowników.
Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Emowie, ul. Wiązowska 2a, 05-462 Wiązowna, oraz z oczyszczalni ścieków w Zagórzu dz. nr ew. 1/6 obr. Zagórze.
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 2021 r. poz. 779 późn. zm.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie polega na odbiorze odpadów o kodzie 19 09 99 (odpady z uzdatniania wody pitnej) zgodnie z katalogiem odpadów określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10).
Szacunkowa ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku wyniesie maksymalnie 15 Mg (8 Mg z SUW w Majdanie, 4 Mg z SUW w Rzakcie i 3 Mg z SUW w Lipowie). Zamawiający zastrzega, że podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie, a wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego z tego tytułu. Jednocześnie Zamawiający przyjmuje minimalną ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku łącznie na terenie trzech Stacji Uzdatniania Wody w ilości 5 Mg.
Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów z ze stacji uzdatniania wody: w Majdanie, ul. Widoczna 51, 05-462 Wiązowna; w Rzakcie, ul. Borkowa 1B, 05-462 Wiązowna; w Lipowie, ul. Armii Krajowej 99c, 05-408 Glinianka.
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 2021 r. poz. 779 późn. zm.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (np. licencje, koncesja, zezwolenie):
Zezwolenia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 09 99 – w zależności od części, na którą wykonawca składa ofertę

b) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie:
• dla części I - polegające na odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu odpadów
z oczyszczalni ścieków o wartości min. 20 000,00 PLN netto,
dla części II - polegające na odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu odpadów
z oczyszczalni ścieków o wartości min. – 50 000,00 PLN netto,
• dla części III - polegające na odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu odpadów
ze stacji uzdatniania wody o wartości min. - 25 000,00 PLN netto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zezwolenia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 09 99 – w zależności od części na którą wykonawca składa ofertę.

2) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamówienia, do wysokości 10% wartości pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ogólne wymagania dotyczące wszystkich części zamówienia:
1) Wykonawca oświadcza, że usługa będąca przedmiotem zamówienia (w danej części) wchodzi w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia do wykonania działalności będącej przedmiotem zamówienia. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie tych decyzji.
2) Sprzęt użyty przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia musi być: szczelny (nie powodować wycieków), stabilny (uniemożliwiający osuwanie się osadów i przedostawanie się poza pojazd i kontener), mieć ładowność i wytrzymałość przystosowana do wywozu odpadów pozwalająca na ich odbiór z terenu oczyszczalni/ stacji uzdatniania wody w wymaganym terminie realizacji.
3) Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały odpowiednio w załączniku nr 1a, 1b, 1c.
4) Zgodnie z art. 455 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamówienia, do wysokości 10% wartości pierwotnej umowy.
5) Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom wykonawcy. W takim przypadku wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp) wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, o ile są znani.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.