eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Sukcesywna dostawa mięsa i przetworów mięsnych w 2022 r. na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa mięsa i przetworów mięsnych w 2022 r. na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001036632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamenhofa 1

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-186

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lwk.zgora@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuska.ohp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa mięsa i przetworów mięsnych w 2022 r. na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e2cc60f-79f4-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019611/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa mięsa i przetworów mięsnych w 2022 r. na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i jednostek organizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.lubuska-bip.ohp.pl/przetargi.php/6/698

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż dokumenty składane wraz z ofertą), pism i zawiadomień (w tym przesyłanie pism w sprawie przesłania wyjaśnień treści SWZ odbywa się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający będzie komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, kierując wszelką korespondencję na email podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Natomiast Wykonawca przesyła korespondencję (w tym wniosek o wyjaśnienie treści SWZ) do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: k.cyran@ohp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na znak postępowania: LWK.ZZP.271.04.2022.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Składanie oświadczeń, wniosków (innych niż dokumenty składane wraz z ofertą), pism i zawiadomień (w tym przesyłanie pism w sprawie przesłania wyjaśnień treści SWZ) odbywa się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej.
Zamawiający będzie komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, kierując wszelką korespondencję na email podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Natomiast Wykonawca przesyła korespondencję (w tym wniosek o wyjaśnienie treści SWZ) do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: k.cyran@ohp.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem wyżej wymienionej poczty elektronicznej jako załączniki.
Wszystkie dokumenty elektroniczne, w tym elektroniczne kopie dokumentów – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictwa, muszą być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, pod rygorem ich nieważności. Pozostała korespondencja (inna niż w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia), nie wymaga opatrzenia kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i na miniPortalu. Cały proces szyfrowania oferty ma miejsce na stronie miniPortalu.
Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej (czyli podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający sugeruje złożenie oferty w formacie .pdf. Zamawiający uzna za dokument elektroniczny ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej, a następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu określa Regulamin korzystania z miniPortalu oraz Regulamin ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania wszystkich dokumentów składających się na ofertę przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP i na miniPortalu. Data ta widoczna będzie na potwierdzeniu UPP. Zamawiający sugeruje zachowanie potwierdzenia UPP w celu ew. weryfikacji złożenia oferty w terminie.
Zamawiający nie uzna jako oferty pliku, który nie da się otworzyć. Ofertę należy przygotować i składać w sposób określony w niniejszej SWZ oraz w wymaganiach miniPortalu i e-PUAP. Oferta musi dać się otworzyć w sposób prosty, za pośrednictwem powszechnie dostępnych na rynku programów. Nie jest dopuszczalna komunikacja wykonawcy z Zamawiającym w celu otwarcia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/460WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy – adres poczty elektronicznej: iodo.lubuska@ohp.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa mięsa i przetworów mięsnych w 2022 r. na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i jednostek organizacyjnych: OSiW OHP w Zielonej Górze, OSiW OHP w Nowej Soli, OSiW OHP w Wiechlicach, OSiW OHP w Międzyrzeczu, OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich
4. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następnego, po roku w którym zakończono sprawę.
7. Stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Posiada Pan/Pani :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Panu/Pani:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jeżeli Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LWK.ZZP.271.04.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 417689,52 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 108868,58 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mięsa i przetworów mięsnych w 2022 r. na potrzeby OSiW OHP w Zielonej Górze.
Szacunkowe ilości produktów planowane do zakupu w 2022 r. zawiera załącznik asortymentowo-cenowy - nr 1 a – Załącznik asortymentowo-cenowy dla OSiW OHP w Zielonej Górze

4.2.5.) Wartość części: 27628,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131700-2 - Przetwory mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części postępowania, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
- Cena oferty brutto - 60%
- Termin dostawy - 20%
- Termin płatności - 20%

2. Sposób oceny oferty:
1) Punkty przyznane za kryterium „Cena oferty brutto” liczone będą w każdej części postępowania wg następującego wzoru:
C = (CN : CB) × 60

gdzie:
C – liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena,
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CB – cena oferty badanej.
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 60 pkt.

2) Punkty przyznane za kryterium „Termin dostawy” liczone będą w każdej części postępowania wg poniższych zasad:
Ofercie złożonej dla każdej części postępowania przyznawana jest wartość punktowa w zależności od zadeklarowanego w Formularzu ofertowym terminu dostawy od złożenia zamówienia. Maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni robocze od złożenia zamówienia. Badanej ofercie będzie przyznana wartość punktowa wg poniższych zasad:
- 0 punktów – za zadeklarowany 3-dniowy termin dostawy;
- 10 punktów - za zadeklarowany 2-dniowy termin dostawy;
- 20 punktów - za zadeklarowany 1-dniowy termin dostawy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda powyższych informacji w Formularzu ofertowym, nie będą one podlegały uzupełnieniu, a Wykonawca otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0,00 pkt.

3) Punkty przyznane za kryterium „Termin płatności” liczone będą w każdej części postępowania wg poniższych zasad:
Ofercie złożonej dla każdej części postępowania przyznawana jest wartość punktowa w zależności od zadeklarowanego w Formularzu ofertowym terminu płatności. Minimalny termin płatności wynosi do 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Badanej ofercie będzie przyznana wartość punktowa wg poniższych zasad:
- 0 punktów – za zadeklarowany termin płatności – do 7 dni;
- 10 punktów - za zadeklarowany termin płatności – do 14 dni;
- 15 punktów - za zadeklarowany termin płatności – do 20 dni
- 20 punktów - za zadeklarowany termin płatności – do 30 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda powyższych informacji
w Formularzu ofertowym, nie będą one podlegały uzupełnieniu, a Wykonawca otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0,00 pkt.

3. Ocenę końcową badanej oferty w każdej części postępowania stanowić będzie suma punktów z wyżej wymienionych kryteriów – maksymalnie 100 punktów.
4. Za najkorzystniejszą w każdej części postępowania zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w danej części postępowania, obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
5. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
6. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mięsa i przetworów mięsnych w 2022 r. na potrzeby OSiW OHP w Nowej Soli.
Szacunkowe ilości produktów planowane do zakupu w 2022 r. zawiera załącznik asortymentowo-cenowy - nr 1 b – Załącznik asortymentowo-cenowy dla OSiW OHP w Nowej Soli

4.2.5.) Wartość części: 13043,16 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131700-2 - Przetwory mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części postępowania, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
- Cena oferty brutto - 60%
- Termin dostawy - 20%
- Termin płatności - 20%

2. Sposób oceny oferty:
1) Punkty przyznane za kryterium „Cena oferty brutto” liczone będą w każdej części postępowania wg następującego wzoru:
C = (CN : CB) × 60

gdzie:
C – liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena,
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CB – cena oferty badanej.
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 60 pkt.

2) Punkty przyznane za kryterium „Termin dostawy” liczone będą w każdej części postępowania wg poniższych zasad:
Ofercie złożonej dla każdej części postępowania przyznawana jest wartość punktowa w zależności od zadeklarowanego w Formularzu ofertowym terminu dostawy od złożenia zamówienia. Maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni robocze od złożenia zamówienia. Badanej ofercie będzie przyznana wartość punktowa wg poniższych zasad:
- 0 punktów – za zadeklarowany 3-dniowy termin dostawy;
- 10 punktów - za zadeklarowany 2-dniowy termin dostawy;
- 20 punktów - za zadeklarowany 1-dniowy termin dostawy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda powyższych informacji w Formularzu ofertowym, nie będą one podlegały uzupełnieniu, a Wykonawca otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0,00 pkt.

3) Punkty przyznane za kryterium „Termin płatności” liczone będą w każdej części postępowania wg poniższych zasad:
Ofercie złożonej dla każdej części postępowania przyznawana jest wartość punktowa w zależności od zadeklarowanego w Formularzu ofertowym terminu płatności. Minimalny termin płatności wynosi do 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Badanej ofercie będzie przyznana wartość punktowa wg poniższych zasad:
- 0 punktów – za zadeklarowany termin płatności – do 7 dni;
- 10 punktów - za zadeklarowany termin płatności – do 14 dni;
- 15 punktów - za zadeklarowany termin płatności – do 20 dni
- 20 punktów - za zadeklarowany termin płatności – do 30 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda powyższych informacji
w Formularzu ofertowym, nie będą one podlegały uzupełnieniu, a Wykonawca otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0,00 pkt.

3. Ocenę końcową badanej oferty w każdej części postępowania stanowić będzie suma punktów z wyżej wymienionych kryteriów – maksymalnie 100 punktów.
4. Za najkorzystniejszą w każdej części postępowania zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w danej części postępowania, obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
5. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
6. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mięsa i przetworów mięsnych w 2022 r. na potrzeby OSiW OHP w Wiechlicach.
Szacunkowe ilości produktów planowane do zakupu w 2022 r. zawiera załącznik asortymentowo-cenowy - nr 1 c – Załącznik asortymentowo-cenowy dla OSiW OHP w Wiechlicach

4.2.5.) Wartość części: 26895,19 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131700-2 - Przetwory mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części postępowania, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
- Cena oferty brutto - 60%
- Termin dostawy - 20%
- Termin płatności - 20%

2. Sposób oceny oferty:
1) Punkty przyznane za kryterium „Cena oferty brutto” liczone będą w każdej części postępowania wg następującego wzoru:
C = (CN : CB) × 60

gdzie:
C – liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena,
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CB – cena oferty badanej.
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 60 pkt.

2) Punkty przyznane za kryterium „Termin dostawy” liczone będą w każdej części postępowania wg poniższych zasad:
Ofercie złożonej dla każdej części postępowania przyznawana jest wartość punktowa w zależności od zadeklarowanego w Formularzu ofertowym terminu dostawy od złożenia zamówienia. Maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni robocze od złożenia zamówienia. Badanej ofercie będzie przyznana wartość punktowa wg poniższych zasad:
- 0 punktów – za zadeklarowany 3-dniowy termin dostawy;
- 10 punktów - za zadeklarowany 2-dniowy termin dostawy;
- 20 punktów - za zadeklarowany 1-dniowy termin dostawy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda powyższych informacji w Formularzu ofertowym, nie będą one podlegały uzupełnieniu, a Wykonawca otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0,00 pkt.

3) Punkty przyznane za kryterium „Termin płatności” liczone będą w każdej części postępowania wg poniższych zasad:
Ofercie złożonej dla każdej części postępowania przyznawana jest wartość punktowa w zależności od zadeklarowanego w Formularzu ofertowym terminu płatności. Minimalny termin płatności wynosi do 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Badanej ofercie będzie przyznana wartość punktowa wg poniższych zasad:
- 0 punktów – za zadeklarowany termin płatności – do 7 dni;
- 10 punktów - za zadeklarowany termin płatności – do 14 dni;
- 15 punktów - za zadeklarowany termin płatności – do 20 dni
- 20 punktów - za zadeklarowany termin płatności – do 30 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda powyższych informacji
w Formularzu ofertowym, nie będą one podlegały uzupełnieniu, a Wykonawca otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0,00 pkt.

3. Ocenę końcową badanej oferty w każdej części postępowania stanowić będzie suma punktów z wyżej wymienionych kryteriów – maksymalnie 100 punktów.
4. Za najkorzystniejszą w każdej części postępowania zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w danej części postępowania, obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
5. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
6. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mięsa i przetworów mięsnych w 2022 r. na potrzeby OSiW OHP w Międzyrzeczu.
Szacunkowe ilości produktów planowane do zakupu w 2022 r. zawiera załącznik asortymentowo-cenowy - nr 1 d – Załącznik asortymentowo-cenowy dla OSiW OHP w Międzyrzeczu

4.2.5.) Wartość części: 20659,59 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131700-2 - Przetwory mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części postępowania, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
- Cena oferty brutto - 60%
- Termin dostawy - 20%
- Termin płatności - 20%

2. Sposób oceny oferty:
1) Punkty przyznane za kryterium „Cena oferty brutto” liczone będą w każdej części postępowania wg następującego wzoru:
C = (CN : CB) × 60

gdzie:
C – liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena,
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CB – cena oferty badanej.
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 60 pkt.

2) Punkty przyznane za kryterium „Termin dostawy” liczone będą w każdej części postępowania wg poniższych zasad:
Ofercie złożonej dla każdej części postępowania przyznawana jest wartość punktowa w zależności od zadeklarowanego w Formularzu ofertowym terminu dostawy od złożenia zamówienia. Maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni robocze od złożenia zamówienia. Badanej ofercie będzie przyznana wartość punktowa wg poniższych zasad:
- 0 punktów – za zadeklarowany 3-dniowy termin dostawy;
- 10 punktów - za zadeklarowany 2-dniowy termin dostawy;
- 20 punktów - za zadeklarowany 1-dniowy termin dostawy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda powyższych informacji w Formularzu ofertowym, nie będą one podlegały uzupełnieniu, a Wykonawca otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0,00 pkt.

3) Punkty przyznane za kryterium „Termin płatności” liczone będą w każdej części postępowania wg poniższych zasad:
Ofercie złożonej dla każdej części postępowania przyznawana jest wartość punktowa w zależności od zadeklarowanego w Formularzu ofertowym terminu płatności. Minimalny termin płatności wynosi do 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Badanej ofercie będzie przyznana wartość punktowa wg poniższych zasad:
- 0 punktów – za zadeklarowany termin płatności – do 7 dni;
- 10 punktów - za zadeklarowany termin płatności – do 14 dni;
- 15 punktów - za zadeklarowany termin płatności – do 20 dni
- 20 punktów - za zadeklarowany termin płatności – do 30 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda powyższych informacji
w Formularzu ofertowym, nie będą one podlegały uzupełnieniu, a Wykonawca otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0,00 pkt.

3. Ocenę końcową badanej oferty w każdej części postępowania stanowić będzie suma punktów z wyżej wymienionych kryteriów – maksymalnie 100 punktów.
4. Za najkorzystniejszą w każdej części postępowania zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w danej części postępowania, obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
5. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
6. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mięsa i przetworów mięsnych w 2022 r. na potrzeby OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich.
Szacunkowe ilości produktów planowane do zakupu w 2022 r. zawiera załącznik asortymentowo-cenowy - nr 1 e – Załącznik asortymentowo-cenowy dla OSiW OHP w Strzelcach

4.2.5.) Wartość części: 20642,44 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131700-2 - Przetwory mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części postępowania, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
- Cena oferty brutto - 60%
- Termin dostawy - 20%
- Termin płatności - 20%

2. Sposób oceny oferty:
1) Punkty przyznane za kryterium „Cena oferty brutto” liczone będą w każdej części postępowania wg następującego wzoru:
C = (CN : CB) × 60

gdzie:
C – liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena,
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CB – cena oferty badanej.
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 60 pkt.

2) Punkty przyznane za kryterium „Termin dostawy” liczone będą w każdej części postępowania wg poniższych zasad:
Ofercie złożonej dla każdej części postępowania przyznawana jest wartość punktowa w zależności od zadeklarowanego w Formularzu ofertowym terminu dostawy od złożenia zamówienia. Maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni robocze od złożenia zamówienia. Badanej ofercie będzie przyznana wartość punktowa wg poniższych zasad:
- 0 punktów – za zadeklarowany 3-dniowy termin dostawy;
- 10 punktów - za zadeklarowany 2-dniowy termin dostawy;
- 20 punktów - za zadeklarowany 1-dniowy termin dostawy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda powyższych informacji w Formularzu ofertowym, nie będą one podlegały uzupełnieniu, a Wykonawca otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0,00 pkt.

3) Punkty przyznane za kryterium „Termin płatności” liczone będą w każdej części postępowania wg poniższych zasad:
Ofercie złożonej dla każdej części postępowania przyznawana jest wartość punktowa w zależności od zadeklarowanego w Formularzu ofertowym terminu płatności. Minimalny termin płatności wynosi do 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Badanej ofercie będzie przyznana wartość punktowa wg poniższych zasad:
- 0 punktów – za zadeklarowany termin płatności – do 7 dni;
- 10 punktów - za zadeklarowany termin płatności – do 14 dni;
- 15 punktów - za zadeklarowany termin płatności – do 20 dni
- 20 punktów - za zadeklarowany termin płatności – do 30 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda powyższych informacji
w Formularzu ofertowym, nie będą one podlegały uzupełnieniu, a Wykonawca otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0,00 pkt.

3. Ocenę końcową badanej oferty w każdej części postępowania stanowić będzie suma punktów z wyżej wymienionych kryteriów – maksymalnie 100 punktów.
4. Za najkorzystniejszą w każdej części postępowania zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w danej części postępowania, obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
5. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
6. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ.
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VII SWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany cen towarów w czasie trwania umowy:
a) w przypadku zmiany wskaźnika wzrostu cen artykułów konsumpcyjnych za dany kwartał publikowany w Monitorze Polskim (klauzula waloryzacyjna),
b) zmian stawek VAT,
c) gdy konieczność zmian wyniknie z okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności m.in. w przypadku istotnej zmiany prawa – zmiany przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na istniejące zobowiązanie.
Zmiana cen następuje na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, nie częściej niż raz na kwartał. Zmiana będzie dokonywana poprzez złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie wniosku wraz z udokumentowaniem konieczności zmiany, na co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą. Jeżeli strona, do której zostanie skierowany wniosek, uzna go za niedostatecznie udokumentowany lub nieuzasadniony, może zażądać dodatkowych potwierdzeń zasadności wniosku. Zmiany cen mogą zostać wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu stron z ustaleniem daty ich obowiązywania.
Ustalone ceny jednostkowe nie mogą zostać zmienione w okresie pierwszych 3 miesięcy obowiązywania umowy.


1. Zamawiający dopuszcza dodatkowo zmianę postanowień zawartej Umowy w zakresie:
1) zmian redakcyjnych umowy,
2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,
3) zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
4) zmiany w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich,
o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania,
5) zmian organizacyjnych Stron, np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy,
6) zmiany w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: zmniejszenie wartości zamówienia),
7) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,
2. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy stanowią uprawnienia Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Cały proces szyfrowania oferty ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.