eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzozów › Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychOgłoszenie z dnia 2023-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZOZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440235

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzozów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 133061061

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@brzozow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://brzozow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b80d051-7c57-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b80d051-7c57-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00028753

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039935/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00497517

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Podstawę prawną udzielenia zamówienia stanowią przepisy art. 305 pkt. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający będąc jednostką samorządu terytorialnego należy do grona jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykonawca jest spółką prawa handlowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000189907. Wszystkie udziały w spółce posiada Gmina Brzozów. Gmina Brzozów sprawuje nad spółką kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki. Ponad 90% działalności wykonawcy dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego lub przez inną osobę prawną nad którą zamawiający sprawuje kontrolę.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.29.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Przedmiotem zamówienia są usługi.
CPV: 90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Zakres zadania obejmuje :
1) Prowadzenie przez okres od 02.01.2023 r. do 20.12.2023 r. w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30–17:30, wtorek–piątek: 7:30–15:00 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Brzozów, zlokalizowanego na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzozowie, ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozowie”.
2) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma zapewnić odbieranie od mieszkańców Gminy Brzozów określonych poniżej odpadów komunalnych:
a) tworzywa sztuczne, w tym również odpady opakowaniowe wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych;
b) metale, w tym również odpady opakowaniowe z metali;
c) papier i tektura, w tym również odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
d) szkło, w tym również odpady opakowaniowe ze szkła;
e) bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy;
f) popiół;
g) zużyte opony, z ograniczeniem ilości do 4 szt. rocznie z jednego gospodarstwa domowego. Ilości powyżej wymienionego ograniczenia będą przyjmowane za dodatkową opłatą określoną w uchwale Nr XXI/178//2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
i) zużyte baterie i akumulatory;
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, będą przyjmowane za dodatkową opłatą określoną w uchwale Nr XXI/178/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;
k) chemikalia;
l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, z ograniczeniem ilości do 1 m3 rocznie z jednego gospodarstwa domowego. Ilości powyżej wymienionego ograniczenia będą przyjmowane za dodatkową opłatą określoną w uchwale Nr XXI/178/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;
m) odpady tekstyliów i odzieży;
n) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
3) Koszty zagospodarowania odebranych w PSZOK odpadów komunalnych ponosi Zamawiający. Odpady, po przygotowaniu Wykonawca przekazuje podmiotom upoważnionym przez Zamawiającego do odbioru odpadów.
4) Obowiązki Wykonawcy
a) do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwoleń na prowadzenie PSZOK-u.
b) teren przeznaczony do prowadzenia PSZOK powinien być utwardzony, ogrodzony, zapewniający dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy Brzozów i zabezpieczony przed wstępem osób nieupoważnionych. PSZOK powinien mieć odpowiedniej wielkości plac manewrowy pozwalający na swobodny dostęp pojazdów dowożących, jak i wywożących odpady. Teren PSZOK powinien być utrzymany w czystości
i porządku.
c) koszty ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, monitoringu ponosi Wykonawca.
d) wykonawca wyposaży PSZOK w niezbędną ilość urządzeń (pojemników, kontenerów) do zbiórki poszczególnych frakcji odpadów, umożliwiającą prawidłowy odbiór dostarczanych do niego odpadów w sposób zgodny z wymogami obowiązującego w tym zakresie prawa, i zabezpieczy w taki sposób, aby chroniły zabrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych.
e) w celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni odpowiednią ilość pracowników i sprzętu technicznego .
f) wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru rodzaju i ilości przyjętych do PSZOK odpadów komunalnych.
g) wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu (do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni) dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, na którą składają się następujące dokumenty:
 miesięczne zestawienie ilości przekazanych do PSZOK-u przez mieszkańców odpadów (z podziałem na frakcje);
 karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i wzorami druków.
h) obowiązkiem Wykonawcy będzie przedkładanie Zamawiającemu rocznych sprawozdań zgodnie z dyspozycją art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
5) Rozliczenie wykonanych prac - rozliczenie za wykonane prace będzie się odbywało w formie ryczałtu, po zakończeniu miesiąca na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.
Wymagania pozostałe:
• wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
• zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur wystawionych przez wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
• termin płatności należności za wykonanie przedmiotu zamówienia do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – teren gminy Brzozów, teren województwa podkarpackiego.
Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), tj. wykonywaniu przez pracownika określonego rodzaju pracy za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a więc wykonujących następujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia:
• operatorzy maszyn w tym wózków widłowych i załadowczych
• kierowcy ciągników i samochodów transportowych,
• pracownicy fizyczni wykonujący czynności związane z odbiorem odpadów, ich segregacją i przygotowaniem do odbioru, transportem wewnętrznym itp,
• pracownicy administracyjni zajmujący się obsługą administracyjną PSZOK oraz przygotowywaniem dokumentacji sprawozdawczej.

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyjaśnia, że brak podziału na części nie będzie naruszać konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszych podmiotów, które byłyby w stanie prawidłowo wykonać zamówienie. Nie ma to wpływu na krąg Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, również ze względu na przyjęty tryb udzielenia zamówienia. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względów organizacyjnych oraz związanych z charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty Wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw (do których należy wykonawca zaproszony do negocjacji) a zamawiający podjął decyzję o jego udzieleniu w trybie zamówienia z wolnej ręki kontrolowanej osobie prawnej, co jest zgodne z treścią motywu 32 Dyrektywy 2014/24/UE.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511200-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 349656,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 349656,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 349656,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6860000971

7.3.3) Ulica: ul. Legionistów 10

7.3.4) Miejscowość: Brzozów

7.3.5) Kod pocztowy: 36-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 349656,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.