eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szaflary › "Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniami: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szaflary oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale"Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniami: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szaflary oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szaflary

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakopiańska 18

1.5.2.) Miejscowość: Szaflary

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-424

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szaflary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szaflary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniami: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szaflary oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59435e53-7929-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016458/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru na zadaniami: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szaflary oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja zamawiającego z
wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. Treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dział XIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dział XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGGZ.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami pn.:
Inwestycja nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale – etap II”
Inwestycja nr 2 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szaflary –
ul. Zakopiańska, Boczna, Nadwodnia, Władysława Orkana”
2. Zakres zadania obejmuje:
Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został określony:
2.1. w specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Inwestycja nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale – etap II” – szacunkowa wartość robót budowlanych około 2 892 411,94 zł
oraz
Inwestycja nr 2 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szaflary – ul. Zakopiańska, Boczna, Nadwodnia, Władysława Orkana” – szacunkowa wartość robót budowlanych około 2 500 000,00 zł
2.2. dokumentacji projektowej wykonanej przez
Inwestycja nr 1 EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J., ul. Guzewska 14,
95-030 Rzgów;
Inwestycja nr 2 EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków

3. Specyfikacje warunków zamówienia oraz dokumentacja projektowa znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Szaflary pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych oraz wykonania robót w terminie ustalonym w umowie.

5. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego od etapu postępowania przetargowego we wszystkich branżach robót związanych z realizacją w/w zadania poprzez wprowadzenie na plac budowy wykonawcy robót, po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (planowany termin zakończenia robót budowlanych grudzień 2022 r.). Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót.

6. Wykonanie usługi wymaga zabezpieczenia osób do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:
1/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
2/ inżynieryjnej drogowej
3/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

7. Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą w umowie o wykonanie usługi wyznaczy spośród inspektorów nadzoru koordynatora nadzoru inwestorskiego.

8. Do obowiązków wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji zgodnie z dokumentacją projektową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 320 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami pn.:
Inwestycja nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale – etap II”
Inwestycja nr 2 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szaflary –
ul. Zakopiańska, Boczna, Nadwodnia, Władysława Orkana”
2. Zakres zadania obejmuje:
Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został określony:
2.1. w specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Inwestycja nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale – etap II” – szacunkowa wartość robót budowlanych około 2 892 411,94 zł
oraz
Inwestycja nr 2 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szaflary – ul. Zakopiańska, Boczna, Nadwodnia, Władysława Orkana” – szacunkowa wartość robót budowlanych około 2 500 000,00 zł
2.2. dokumentacji projektowej wykonanej przez
Inwestycja nr 1 EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J., ul. Guzewska 14,
95-030 Rzgów;
Inwestycja nr 2 EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków

3. Specyfikacje warunków zamówienia oraz dokumentacja projektowa znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Szaflary pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych oraz wykonania robót w terminie ustalonym w umowie.

5. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego od etapu postępowania przetargowego we wszystkich branżach robót związanych z realizacją w/w zadania poprzez wprowadzenie na plac budowy wykonawcy robót, po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (planowany termin zakończenia robót budowlanych grudzień 2022 r.). Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót.

6. Wykonanie usługi wymaga zabezpieczenia osób do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:
1/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
2/ inżynieryjnej drogowej
3/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

7. Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą w umowie o wykonanie usługi wyznaczy spośród inspektorów nadzoru koordynatora nadzoru inwestorskiego.

8. Do obowiązków wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji zgodnie z dokumentacją projektową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 320 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w Załączniku nr 3 do SWZ, że
wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną a maksymalnie trzy usługi nadzoru inwestorskiego (lub kierownika budowy) polegające na nadzorowaniu lub prowadzeniu robót budowlanych, których zakres robót obejmował budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o łącznej wartości inwestycji minimum 2 000 000,00 zł brutto (dotyczy obydwóch części, takie same wymagania czy oferent złoży ofertę na jedną czy na dwie części) wraz z dowodami, że usługi zostały wykonane należycie.

Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.
b) Warunek zostanie spełniony (dla obydwóch części), jeżeli wykonawca wykaże na formularzy według wzoru jak Załącznik nr 4 do SWZ, dysponowanie przy realizacji niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. osobą/ osobami:
─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).
Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

4.1. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane,
z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1.1. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem co najmniej dwóch dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy/ wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SWZ

1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /według załącznika nr 4 do SWZ/,

1.3. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić
w następujących przypadkach:
2.1. Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika
z okoliczności które nie były znane w chwili zawarcia umowy.
2.2. Ze względu na konieczność wykonania usług dodatkowych koniecznych, gdy powstanie konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych.
2.3. Wykonawca może dokonywać zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego inspektora.
2.3.1. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby w następujących przypadkach:
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych inspektora,
- niewywiązywania się inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy,
- jeżeli zmiana inspektora nadzoru stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).
2.3.2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru w danej
specjalizacji, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających
z umowy należycie.
2.3.3. W przypadku zmiany inspektora nadzoru, nowy inspektor nadzoru musi spełniać
wymagania określone dla danego specjalisty.
2.3.4. Wykonawca obowiązany jest zmienić inspektora nadzoru zgodnie z żądaniem
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.
2.4. Wykonawca za zgodą Zamawiającego, może zawrzeć umowę dotyczącą przedmiotu zamówienia z podwykonawcą nie zgłoszonym w treści oferty, ale spełniającym wymogi, po przeprowadzeniu procedur opisanych w umowie zawartej między Zamawiającym
a Wykonawcą.
2.5. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość zmian
Umowy, w szczególności w zakresie:
2.5.1. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących firmę
(Zamawiającego, Wykonawca),
2.5.2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację zamówienia lub świadczenia Stron,
2.5.3. zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w Umowie o Roboty
Budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności jej
wydłużenia.
2.5.4. zmian będących następstwem ewentualnego rozwiązania Umowy o Roboty
Budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed ukończeniem robót
objętych tą umową i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy
do zaistniałej sytuacji, w tym zastąpienia dotychczasowego wykonawcy robót
innym wykonawcą.
2.5.5. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny jednostkowe
brutto, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian.
2.6. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
ustawą – Prawo zamówień publicznych, w tym objętych art. 455 ustawy Pzp.

2.7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.