eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sułkowice › Dostawa infrastruktury użytkowej do WTZ w HarbutowicachOgłoszenie z dnia 2023-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa infrastruktury użytkowej do WTZ w Harbutowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im.Tadeusza Piekarza w Harbutowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: dpsharbutowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350313452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Harbutowice 1

1.5.2.) Miejscowość: Sułkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-440

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@dpsharbutowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/dpsipwharbutowicach

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/dpsipwharbutowicach,m,72261,zamowienia-publiczne-i-ogloszenia.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Dom pomocy społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa infrastruktury użytkowej do WTZ w Harbutowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80744f0e-780c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00028656

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488511

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS 7/ZP/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 53289,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 - oświetlenie

4.5.3.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.5.) Wartość części: 17141,63 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 - drzwi przeciwpożarowe i wykładzina

4.5.3.) Główny kod CPV: 44221220-3 - Drzwi przeciwpożarowe

4.5.5.) Wartość części: 11175,66 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - klimatyzacja

4.5.3.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.5.5.) Wartość części: 24971,72 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27060 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27060 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27060 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Wykonawstwa Elektroenergetycznego Elmar

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6811936661

7.3.3) Ulica: Partyzantów 99

7.3.4) Miejscowość: Sułkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 32-440

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27060 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-29

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w części nr 2, gdyż nie złożono żadnej oferty.
Postępowanie należało zatem unieważnić w tej części.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28413 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28413 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28413 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F-Klima Piotr Lis

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8672249282

7.3.3) Ulica: Zachodnia 67

7.3.4) Miejscowość: Wola Baranowska

7.3.5) Kod pocztowy: 39-451

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28413 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.