eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego www.gospodarka.lubelskie.plOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego www.gospodarka.lubelskie.pl

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387842118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mieczysława Karłowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-027

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 4781355

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krzysztof.bartosik@lcit.lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego www.gospodarka.lubelskie.pl

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2d4755a-792b-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.6 Marketing gospodarczy Oś priorytetowa 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lcit.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest na Platformie dostępnej pod adresem: https://lcit.ezamawiajacy.pl/
1. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera
zakładkę „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe
postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania (po upływie terminu
składania ofert dokumentacja jest dostępna w zakładce „Archiwalne”).
2) Zadawanie pytań do treści SWZ za pośrednictwem Platformy:
- bez logowania – poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie”,
- poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się na konto użytkownika w
zakładce „Korespondencja”.
3) Przystąpienie do postępowania:
a) przystąpienie wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Lubelskiego Centrum
Innowacji i Technologii; https://lcit.ezamawiajacy.pl/
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”,
c) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia Oferty w postaci
elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu,
d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu,
e) w przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z
serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00, - pod numerem telefonu: (22) 257-22-23, - pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system
operacyjny MS Windows 7, Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji
(w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach, w
szczególności: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff,
geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html,
xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
4. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik oferty wraz z załącznikami przesłany
przez Wykonawcę za pomocą Platformy i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –
format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
5. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
6. O terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów są:
1) Krzysztof Bartosik – nr telefonu 81 4781355, krzysztof.bartosik@lcit.lubelskie.pl;
2) Andrzej Danaj – nr telefonu 81 4416533, andrzej.danaj@lcit.lubelskie.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum
Innowacji i Technologii ul. Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin, (adres korespondencyjny 20-029
Lublin, ul. A. Grottgera 4) e-mail: kontakt@lcit.lubelskie.pl;
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym
można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się
kontaktować pod adresem e-mail: odo@lcit.lubelskie.pl;
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia
obowiązku prawego ciążącego
na administratorze w zakresie:
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, b) wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach,
2) art. 10 RODO w zakresie informacji dotyczących podstaw wykluczenia
z postępowania określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem
podmiotów, które są upoważnione
na podstawie przepisów prawa (w szczególności Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień
Publicznych).
5. Odbiorcami danych będą podmioty na podstawie przepisów prawa (w szczególności Krajowa Izba
Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa, tj. podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu (podmiot przetwarzający).
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie
retencji danych, ograniczenia przetwarzania,
2) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych, w zakresie określonym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych oraz w aktach wykonawczych, jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych
skutkuje odrzuceniem oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 19 ust. 2: Skorzystanie przez osobę, której
dane osobowe dotyczą,
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w
zakresie niezgodnym z ustawą.
2. Zgodnie z art. 19 ust. 3: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LCIT-AO-II.251.2.2022.KBA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego www.gospodarka.lubelskie.pl”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71356300-1 - Usługi wsparcia technicznego

72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe godziny programistyczne

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu umowy odebranego protokołem odbioru końcowego

4.3.6.) Waga: 25,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże że:
a) wykonywał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej trzy usługi (rozumiane jako trzy odrębne umowy) polegające na wdrożeniu serwisu internetowego opartego na własnym autorskim systemie CMS, lub systemie wykorzystującym autorskie wtyczki do CMS
na licencji Open Source.
oraz
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
• osobą, która w zespole projektowym będzie pełniła rolę Kierownika Projektu, posiadającą:
- wykształcenie wyższe informatyczne,
- znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzona aktualnym certyfikatem co najmniej na poziomie PRINCE 2 Foundation lub innym równoważnym pod kątem zarządzania projektami,
- doświadczenie w kierowaniu minimum dwoma projektami wdrożenia Platformy e-learningowej obejmujących minimum 1000 użytkowników każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
- doświadczenie w kierowaniu minimum dwoma projektami wdrożenia serwisu internetowego opartego na własnym autorskim systemie CMS,
lub systemie wykorzystującym autorskie wtyczki do CMS na licencji Open Source, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
• osobą, która w zespole projektowym będzie pełniła rolę Programisty, posiadającą:
- wykształcenie wyższe informatyczne,
- staż zawodowy na stanowisku programisty min. 3 letni,
- potwierdzony udział w programowaniu w minimum trzech wdrożeniach serwisów internetowych opartego na własnym autorskim systemie CMS, lub systemie wykorzystującym autorskie wtyczki do CMS na licencji Open Source każde.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art.125 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
- Załącznik nr 6 do SWZ;
Wykaz osób (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa
w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Województwa Lubelskiego - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii
w Banku PKO BP S.A. nr rachunku: 34 1020 3147 0000 8602 0090 2411 z dopiskiem „Wadium – Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego www.gospodarka.lubelskie.pl - LCIT-AO-II.251.2.2022.KBA”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Województwo Lubelskie – Lubelskie Centrum Technologii i Innowacji;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała
swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) musi zostać złożony w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa
w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń,
o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz
z ofertą.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w
takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia
sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp w zakresie niepodleganiu
wykluczeniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ 4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. 5) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 6) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zapisane zostały w Istotnych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W szczególności dotyczą:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, dopuszczalne w świetle Umowy i ustawy – Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w następujących zakresach:
1) zmiany wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4a i § 4b Istotnych postanowień umowy, z zastrzeżeniem, że
w przypadku zmiany stawek podatku VAT lub akcyzowego, zmiana może dotyczyć wyłącznie usług względem, których Wykonawca nie popadł w zwłokę,
2) zmiany sposobu lub terminu wykonania Przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niewynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy,
3) zmiany sposobu lub terminu wykonania Przedmiotu umowy w przypadku aktualizacji rozwiązań mających zastosowanie w realizacji niniejszej Umowy ze względu na postęp technologiczny, zmiana nie może spowodować zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy,
4) zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w przypadku realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. Zmiana w tym przypadku może być przeprowadzona o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w powiązaniu z zasadami dokonywania płatności, zmiana nie może spowodować zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy,
5) zmiany w sposobie realizacji umowy polegające na: zmianie osób, podwykonawców, innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, które posiadały podmioty zamieniane, zmiana nie może spowodować zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy,
6) zmiany zapisów umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, lub w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm),

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.