eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielawa › Dostawa wyposa瞠nia dla Ekologicznej Szko造 Podstawowej Nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i"Og這szenie z dnia 2022-01-20


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa wyposa瞠nia dla Ekologicznej Szko造 Podstawowej Nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i"

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: EKOLOGICZNA SZKOx PODSTAWOWA NR 7 IM. JULIANA TUWIMA W BIELAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000717620

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Osiedle W堯kniarzy 10

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bielawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-260

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wa豚rzyski

1.5.7.) Numer telefonu: (074)646 45 15

1.5.8.) Numer faksu: (074)646 45 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp7_szkola@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.esp7bielawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposa瞠nia dla Ekologicznej Szko造 Podstawowej Nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i"

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-4ab90ea0-783e-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00028404

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-01-20

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00000814/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa wyposa瞠nia dla Ekologicznej Szko造 Podstawowej Nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i"

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://sp7.bielawa.finn.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciuopisane zosta造 w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie platformy ePUAP,dost瘼nych w miniPortalu oraz w ePUAP.Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musiposiada konto na platformie ePUAP.
Wykonawca posiadaj帷y konto na platformie ePUAP ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji(formularze dost瘼ne s r闚nie na miniPortalu)

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zosta okre郵ony w SWZ w rozdziale pn. Klauzula informacyjna dotycz帷a przetwarzania danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zosta造 okre郵one w SWZ w rozdziale pn. Klauzula informacyjna dotycz帷a przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ESP.0717.4.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa polegaj帷a na wykonaniu zadania pn. Dostawa wyposa瞠nia dla Ekologicznej Szko造 Podstawowej Nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i" - Cz窷 1 pn. ELEKTRONIKA
3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia, opis wymaga zamawiaj帷ego w zakresie realizacji i odbioru okre郵aj:
1) Opis przedmiotu zam闚ienia - cz窷 III SWZ
2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do umowy w sprawie zam闚ienia publicznego - stanowi cz窷 II SWZ - projekt umowy.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

39290000-1 - Wyposa瞠nie r騜ne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta Wykonawcy, kt鏎y spe軟i wszystkie postawione w SWZ warunki, nie podlega wykluczeniu z post瘼owania oraz uzyska 陰cznie najwi瘯sz liczb punkt闚 stanowi帷ych sum punkt闚 przyznanych w ramach ka盥ego z podanych kryteri闚.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa polegaj帷a na wykonaniu zadania pn. Dostawa wyposa瞠nia dla Ekologicznej Szko造 Podstawowej Nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i" - Cz窷 2 pn. WYPOSA浩NIE
3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia, opis wymaga zamawiaj帷ego w zakresie realizacji i odbioru okre郵aj:
1) Opis przedmiotu zam闚ienia - cz窷 III SWZ
2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do umowy w sprawie zam闚ienia publicznego - stanowi cz窷 II SWZ - projekt umowy.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

39290000-1 - Wyposa瞠nie r騜ne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta Wykonawcy, kt鏎y spe軟i wszystkie postawione w SWZ warunki, nie podlega wykluczeniu z post瘼owania oraz uzyska 陰cznie najwi瘯sz liczb punkt闚 stanowi帷ych sum punkt闚 przyznanych w ramach ka盥ego z podanych kryteri闚.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1) o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 i art. 109 ust. 4 ustawy Pzp.
(wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

7. Do oferty nale篡 do陰czy:
1) Formularz ofertowy;
2) Tabela ilo軼iowo-cenowa
3) O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 wpost瘼owaniu, w zakresie wskazanym w SWZ;
4) O鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (je郵i dotyczy);
5) Pe軟omocnictwo do reprezentowania wykonawcy, je郵i oferta jest sk豉dana przez pe軟omocnika,
6) Pe軟omocnictwo wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego (je瞠li dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Zgodnie z Rozdzia貫m XVI. SWZ pn. Informacja dla Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do umowy w sprawie zam闚ienia publicznego - stanowi cz窷 II SWZ - projekt umowy dla ka盥ej cz窷ci.
2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo軼i wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowie Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-01-28 08:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost瘼nego na miniPortalu i udost瘼nionego r闚nie na ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 09:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.