eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przeprowadzenie szkolenia dla studentów Politechniki Warszawskiej z zakresu komunikacji i współpracy w przedsiębiorstwie w związku z realizacją projektu "NERW PW Nauka -Edukacja -Rozwój - Współpraca"Ogłoszenie z dnia 2021-04-06

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028256 z dnia 2021-04-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie szkolenia dla studentów Politechniki Warszawskiej z zakresu komunikacji i współpracy w przedsiębiorstwie w związku z realizacją projektu „NERW PW Nauka –Edukacja –Rozwój - Współpraca”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: michal.krzyzanek@pw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

publiczna uczelnia akademicka

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie szkolenia dla studentów Politechniki Warszawskiej z zakresu komunikacji i współpracy w przedsiębiorstwie w związku z realizacją projektu „NERW PW Nauka –Edukacja –Rozwój - Współpraca”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-466ac285-8007-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028256

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"NERW PW Nauka –Edukacja –Rozwój - Współpraca" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu przy użyciu: a) mini Portalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,b) ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal c) poczty elektronicznej email: michal.krzyzanek@pw.edu.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie postępowania, w części pod nazwą "KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH"

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie postępowania, w części pod nazwą "KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WT/TPBN/01/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia miękkiego dla studentów z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z zakresu komunikacji i współpracy w przedsiębiorstwie. Rezultatem szkolenia powinien być rozwój kompetencji miękkich studentów, które są kluczowe do rozwoju osobistego absolwentów, integracji społecznej czy potrzeby samorealizacji. Na prowadzonym szkoleniu studenci powinni zdobyć wiedzę oraz nowe umiejętności zgodnie z tematyką szkolenia. Planuje się przeprowadzenie 1 szkolenia dla grupy do 30 osób trwającego łącznie 30 godzin lekcyjnych (po 45 minut)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma maksymalną liczbę punktów w wyniku sumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Szczegóły zawarto w podrozdziale XVI SWZ. A. W kryterium – „CENA” Zamawiający przyzna badanej ofercie maksymalnie 50 pkt licząc je wg następującego wzoru:CENA = (oferowana minimalna cena brutto/ cena badanej oferty brutto) x 50Najwięcej punktów (najlepiej oceniana oferta) zdobędzie oferta z najniższą ceną.B. Ocena ofert w ramach kryterium „Doświadczenie trenera” odbywać się będzie następująco: ofertom zostaną przyznane punkty za zaoferowanie Wykładowcy posiadającego jak najlepsze doświadczenie w udzielaniu wykładów i przeprowadzaniu ćwiczeń poświęconych komunikacji i współpracy w przedsiębiorstwie w ostatnich 3 latach wyrażone w minutach lekcyjnych.W kryterium – „Doświadczenie trenera” Zamawiający przyzna badanej ofercie maksymalnie 30 pkt licząc je wg następującego wzoru:Doświadczenie trenera = (wykazana liczba minut szkoleniowych w badanej ofercie/ maksymalna liczba minut szkoleniowych wykazanych w złożonych ofertach) x 30 pkt. C. Ocena ofert w ramach kryterium „Wykształcenie trenera” odbywać się będzie następująco: ofertom zostaną przyznane punkty za zaoferowanie Wykładowcy posiadającego jak najlepsze wykształcenie w danych dziedzinach. Najpierw ofercie zostaną przyznane wstępne punkty wg założeń:10 pkt - Jeżeli prowadzący posiada studia wyższe z Zarządzania i studia podyplomowe z zakresu 3 dziedzin, tj.: zarządzania, handlu, psychologii; 7 pkt - Jeżeli prowadzący posiada studia wyższe z Zarządzania i studia podyplomowe z zakresu 2 dziedzin spośród następujących: zarządzania, handlu, psychologii; 3 pkt - Jeżeli prowadzący posiada studia wyższe z Zarządzania i studia podyplomowe z zakresu 1 dziedziny spośród następujących, .: zarządzania, handlu, psychologii; 0 pkt - Jeżeli prowadzący posiada studia wyższe z Zarządzania i nie posiada studiów podyplomowych z w/w trzech dziedzin; oraz dodatkowo 1 pkt – za każde szkolenie jakie odbył trener podnoszące kwalifikacje w zakresie zarządzania, handlu, psychologii. Następnie wstępne punkty te będą zsumowane, a Zamawiający przyzna badanej ofercie maksymalnie 20 pkt w kryterium „Wykształcenie” licząc je wg następującego wzoru: Wykształcenie trenera = (suma wstępnych punktów przyznana badanej ofercie/ maksymalna suma wstępnych punktów przyznana jednej ze złożonych ofert) x 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykształcenie trenera

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Opisane w podrozdziale XII SWZ; 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie stawia się warunku; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie stawia się warunku;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie stawia się warunku; 4) zdolności technicznej lub zawodowej – stawia się warunek: Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, która poprowadzi szkolenia objęte tym postępowaniem (jako Trener), posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do ich prawidłowej realizacji, spełniającą następujące wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe na kierunku ZARZĄDZANIE. Jako posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku ZARZĄDZANIE będzie również uznane ukończenie innych kierunków wyższych w tym studiów podyplomowych uzupełniających o ile będą potwierdzały wiedzę osoby w następującym zakresie: - posiadają wiedzę teoretyczną z zakresu: nauk ekonomicznych, zarządzania, dyscyplin pokrewnych takich jak prawo, psychologia i socjologia,- nabyły wiedzę w zakresie funkcjonowania w organizacji, niezależnie od wielkości i rodzaju działalności.b) posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń on-line, tj. przeprowadziła minimum 3 takie szkolenia,c) potrafi przekazywać i ma wiedzę w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. przeprowadziła minimum 3 szkolenia lub warsztaty z zakresu komunikacji i współpracy w przedsiębiorstwie, w tym co najmniej jedno minimum 20 godzinne (godziny lekcyjne 45-minutowe).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – np w formie załącznik nr 5 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do Oferty, zgodnej z treścią Załącznika nr 1 do SWZ, należy dołączyć (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w po-stępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi Za-łącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; 2) (opcjonalnie) – w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca załącza także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ3) (opcjonalnie) - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ; 4) (opcjonalnie) – w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia przez Wykonawców, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia Załącznik nr 7 do SWZ5) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a jeżeli nie w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, wówczas należy złożyć odpowiednio:- Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; - Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 6) Zapisy punku 5 dotyczą również osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniają-cym zasoby na takich zasadach.7) 2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ „Wykaz osób”.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

brak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia przez Wykonawców: do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia Załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań zamówienia.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy;Wykonawcy wspólnie ubiegający się muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, należy złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP, zaś miniPortal jest miejscem, w którym Wykonawca znajdzie opublikowany przez Zamawiającego formularz postępowania oraz może zaszyfrować ofertę. Cały proces szyfrowania odbywa się na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. Informacje dotyczące składania ofert zawarte są również w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-12

2021-04-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.