eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2021-04-06

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028249 z dnia 2021-04-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: SP PSP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090585370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Glinki 86

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-861

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 349 84 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 52 375 30 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sppsp.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppsp.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c31b43c-96f8-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011423/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f549a789-6436-47c5-940c-604a675678b0

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ; https://epuap.gov.pl/wps/portal/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPT.2370.5.2021.Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 2. Forma komunikacji: w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/ oraz poczty elektronicznej przetargi@sppsp.bydgoszcz.pl/.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostaływ Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na miniPortalu.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, wyjaśnień treści oferty (innych niż w części XII SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia m. in. (BZP, TED lub Numerem postępowania). 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany przez nich w złożonej ofercie, 10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452), rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.z 2012 r. poz. 526 z późn. zm).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz, tel. 52 349 84 90, e-mail: sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl.1.2 W Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@sppsp.bydgoszcz.pl.1.3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy SPT.2370.5.2021.1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.1.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.1.8 Posiada Pani/Pan:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy;3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.1.9 Nie przysługuje Pani/Panu:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wykonania wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązki wynikające z RODO. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnienie przez niego obowiązków informacyjnych przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPT.2370.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Kiełbasa śląska - extra kg 4002 Kiełbasa galicyjska krucha kg 603 Kiełbasa podwawelska kg 9004 Kiełbasa wiejska pieczona kg 2505 Kiełbasa jałowcowa kg 2006 Kiełbasa zwyczajna kg 10007 Kiełbasa biała parzona - jelito naturalne kg 6008 Kiełbasa smerfy kg 1009 Kiełbasa dębicka kg 20010 Szynka golonkowa kg 10011 Szynka biała z indyka kg 10012 Mielonka familijna kg 20013 Salceson czarny exstra z ozorkami kg 8014 Łopatka zapiekana kg 20015 Kiełbasa szynkowa kg 30016 Szynka wiejska kg 20017 Schab w majeranku kg 15018 Kiełbasa żywiecka - sucha kg 10019 Schab benedykta kg 16020 Kabanosy wieprzowe - jelito naturalne kg 22021 Kiełbasa tatrzańska sucha kg 5022 Kiełbasa krakowska sucha kg 20023 Kiełbaski frankfurterki kg 10024 Polędwica sopocka – kl. I kg 40025 Ogonówka wędzona parzona kg 20026 Kiełbasa myśliwska kg 5027 Polędwica krotoszyńska kg 10028 Szynka wieprzowa pieczona kl. I kg 10029 Baleron gotowany kg 25030 Polędwica boryny kg 20031 Kiełbasa salami kg 25032 Kiełbasa bydgoska extra - surowa kg 20033 Szynka dębowa kg 20034 Boczek wędzony parzony bez/żeb. kg 140035 Szynka z pieprzem kg 16036 Pasztetowa podwędzana - jelito naturalne kg 30037 Parówki cienkie folia kg 45038 Parówki tradycyjne grube - jelito naturalne kg 35039 Kaszanka cienka - jelito naturalne kg 2540 Kaszanka blok kg 30041 Szynka wieprzowa gotowana w siatce kg 30042 Pasztet zapiekany z indyka kg 28043 Polędwica z indyka kg 10044 Łopatka wieprzowa pieczeniowa surowa b/k i b/s kg 200045 Szynka wieprzowa surowa b/k i b/s, kl. I kg 50046 Karkówka wieprzowa b/k, kl. I kg 100047 Szynka dziadka kg 15048 Schab wieprzowy b/k, kl. I kg 190049 Wątroba wieprzowa kg 15050 Kiełbasa piwna kg 7051 Żołądki wołowe, parzone cienko krojone kg 40052 Smalec wieprzowy w opak. foliowym kg 5053 Golonka wieprzowa z/k przednia kg 80054 Żeberka wieprzowe luksusowe paski, kl. I kg 40055 Polędwiczki wieprzowe kg 20056 Wołowina bez kości extra - kl. I kg 40057 Metka pomorska kg 30058 Szynka konserwowa kg 60059 Pęto tradycyjne kg 100

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131130-5 - Wędliny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15111100-0 - Wołowina

15113000-3 - Wieprzowina

15131120-2 - Produkty wędliniarskie

15131134-3 - Kaszanka i inne wędliny krwiste

15131135-0 - Wędliny drobiowe

15131210-0 - Szynka wędzona

15131230-6 - Salami

15131310-1 - Pasztety

15131400-9 - Produkty wieprzowe

15131410-2 - Szynka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp. (prawo opcji). Realizacja prawa opcji polegać będzie na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli kolumna „ Zakres podstawowy” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wykazane w niniejszej części w pkt. 4 (tabela) kolumna „Zakres prawa opcji art. 441 ustawy Pzp.” Skorzystanie z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do umowy (wykaz asortymentu), w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrzenia osób żywionych.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały również we wzorze projektowanych postanowień umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.1 Kiełbasa śląska - extra kg 2002 Kiełbasa galicyjska krucha kg 603 Kiełbasa podwawelska kg 604 Kiełbasa wiejska pieczona kg 1005 Kiełbasa jałowcowa kg 506 Kiełbasa zwyczajna kg 1007 Kiełbasa biała parzona - jelito naturalne kg 1008 Kiełbasa smerfy kg 1009 Kiełbasa dębicka kg 10010 Szynka golonkowa kg 5011 Szynka biała z indyka kg 5012 Mielonka familijna kg 10013 Salceson czarny exstra z ozorkami kg 2014 Łopatka zapiekana kg 2015 Kiełbasa szynkowa kg 5016 Szynka wiejska kg 5017 Schab w majeranku kg 5018 Kiełbasa żywiecka - sucha kg 5019 Schab benedykta kg 4020 Kabanosy wieprzowe - jelito naturalne kg 4021 Kiełbasa tatrzańska sucha kg 2022 Kiełbasa krakowska sucha kg 2023 Kiełbaski frankfurterki kg 2024 Polędwica sopocka – kl. I kg 2025 Ogonówka wędzona parzona kg 2026 Kiełbasa myśliwska kg 5027 Polędwica krotoszyńska kg 5028 Szynka wieprzowa pieczona kl. I kg 5029 Baleron gotowany kg 5030 Polędwica boryny kg 5031 Kiełbasa salami kg 5032 Kiełbasa bydgoska extra - surowa kg 5033 Szynka dębowa kg 5034 Boczek wędzony parzony bez/żeb. kg 10035 Szynka z pieprzem kg 4036 Pasztetowa podwędzana - jelito naturalne kg 3037 Parówki cienkie folia kg 5038 Parówki tradycyjne grube - jelito naturalne kg 5039 Kaszanka cienka - jelito naturalne kg 2540 Kaszanka blok kg 4041 Szynka wieprzowa gotowana w siatce kg 2042 Pasztet zapiekany z indyka kg 2043 Polędwica z indyka kg 2044 Łopatka wieprzowa pieczeniowa surowa b/k i b/s kg 10045 Szynka wieprzowa surowa b/k i b/s, kl. I kg 10046 Karkówka wieprzowa b/k, kl. I kg 20047 Szynka dziadka kg 5048 Schab wieprzowy b/k, kl. I kg 10049 Wątroba wieprzowa kg 5050 Kiełbasa piwna kg 3051 Żołądki wołowe, parzone cienko krojone kg 10052 Smalec wieprzowy w opak. foliowym kg 2053 Golonka wieprzowa z/k przednia kg 10054 Żeberka wieprzowe luksusowe paski, kl. I kg 10055 Polędwiczki wieprzowe kg 5056 Wołowina bez kości extra - kl. I kg 10057 Metka pomorska kg 5058 Szynka konserwowa kg 5059 Pęto tradycyjne kg 50

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-27 do 2022-04-26

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i czasu dostaw interwencyjnych odnoszących się do przedmiotu zamówienia zawartych w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SWZ) oraz wykazach asortymentu (załącznikach nr 5,6 i 7).Zwycięży oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po przeliczeniu udziału procentowego w każdym kryterium – dot. każdej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy zamówień interwencyjnych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i czasu dostaw interwencyjnych odnoszących się do przedmiotu zamówienia zawartych w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SWZ) oraz wykazach asortymentu (załącznikach nr 5,6 i 7).Zwycięży oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po przeliczeniu udziału procentowego w każdym kryterium – dot. każdej części.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Filet z kurczaka b/s i b/k kg 20002 Noga (cała) z kurczaka kg 13003 Porcje rosołowe z kurczaka kg 10004 Filet z indyka surowy b/s kg 4505 Kurczak świeży kg 1506 Wątróbka drobiowa z kurczaka kg 1507 Skrzydełka świeże z kurczaka kg 508 Golonki z indyka kg 2509 Kaczka świeża tuszka kg 270

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131500-0 - Produkty drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp. (prawo opcji). Realizacja prawa opcji polegać będzie na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli kolumna „ Zakres podstawowy” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wykazane w niniejszej części w pkt. 4 (tabela) kolumna „Zakres prawa opcji art. 441 ustawy Pzp.” Skorzystanie z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do umowy (wykaz asortymentu), w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrzenia osób żywionych.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały również we wzorze projektowanych postanowień umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.1 Filet z kurczaka b/s i b/k kg 1002 Noga (cała) z kurczaka kg 2003 Porcje rosołowe z kurczaka kg 504 Filet z indyka surowy b/s kg 505 Kurczak świeży kg 206 Wątróbka drobiowa z kurczaka kg 307 Skrzydełka świeże z kurczaka kg 508 Golonki z indyka kg 509 Kaczka świeża tuszka kg 30

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-27 do 2022-04-26

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i czasu dostaw interwencyjnych odnoszących się do przedmiotu zamówienia zawartych w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SWZ) oraz wykazach asortymentu (załącznikach nr 5,6 i 7).Zwycięży oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po przeliczeniu udziału procentowego w każdym kryterium – dot. każdej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy zamówień interwencyjnych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i czasu dostaw interwencyjnych odnoszących się do przedmiotu zamówienia zawartych w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SWZ) oraz wykazach asortymentu (załącznikach nr 5,6 i 7).Zwycięży oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po przeliczeniu udziału procentowego w każdym kryterium – dot. każdej części.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Pasztet drobiowy z pieczarkami (110-131g) z samootwieraczem 300kg2 Pasztet drobiowy z pomidorami (110-131g) z samootwieraczem 300kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131500-0 - Produkty drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp. (prawo opcji). Realizacja prawa opcji polegać będzie na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli kolumna „ Zakres podstawowy” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wykazane w niniejszej części w pkt. 4 (tabela) kolumna „Zakres prawa opcji art. 441 ustawy Pzp.” Skorzystanie z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do umowy (wykaz asortymentu), w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrzenia osób żywionych.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały również we wzorze projektowanych postanowień umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.1 Pasztet drobiowy z pieczarkami (110-131g) z samootwieraczem 100kg2 Pasztet drobiowy z pomidorami (110-131g) z samootwieraczem 100kg

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-27 do 2022-04-26

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i czasu dostaw interwencyjnych odnoszących się do przedmiotu zamówienia zawartych w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SWZ) oraz wykazach asortymentu (załącznikach nr 5,6 i 7).Zwycięży oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po przeliczeniu udziału procentowego w każdym kryterium – dot. każdej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy zamówień interwencyjnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i czasu dostaw interwencyjnych odnoszących się do przedmiotu zamówienia zawartych w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SWZ) oraz wykazach asortymentu (załącznikach nr 5,6 i 7).Zwycięży oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po przeliczeniu udziału procentowego w każdym kryterium – dot. każdej części.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (Podstawa prawna: art. 59, 59a i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) Dokumentem tym może być jeden z niżej wymienionych:- certyfikat HACCP,- certyfikat wydany przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie oraz krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju,- zaświadczenie wydane przez właściwego terytorialnie Powiatowego Inspektora Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej,- oświadczenie Wykonawcy.Wymagany oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.2. Wykaz samochodów posiadających decyzjęwłaściwego organu dopuszczającego pojazdy doprzewozu żywności. Wymagany oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Na podstawie art. 107 ust. 2 jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, stosowne oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 2 (tabela), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.2 W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz ze swoim oświadczeniem wstępnym, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt. 2 (tabela), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej), o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.5 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) w przypadku zmiany ilości poszczególnych produktów w ramach ich łącznej ilości zakresu podstawowego i łącznej wartości przedmiotu umowy. O zmianie tej Odbiorca poinformuje Dostawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem podając zakres zmian, a Dostawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania przyjęcia powyższego do realizacji. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają sporządzenia aneksu do umowy przez Odbiorcę.2) w przypadku zwiększenia ilości zamawianych produktów i proporcjonalnie wartości umowy ponad określone zakresem podstawowym i opcją – według cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 1,2 oraz 3 do umowy, w sytuacjach związanych z okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawierania umowy, np. zwiększenie potrzeb żywieniowych wynikających z większej ilości kursów. O zmianie tej Odbiorca poinformuje Dostawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem podając zakres zmian, a Dostawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania przyjęcia powyższego do realizacji. Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie, wymagają sporządzenia przez Odbiorcę aneksu do umowy. Odbiorca zastrzega że, zwiększenie ilości produktów nie może stanowić wartości większej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Pzp.3) na pisemny wniosek Dostawcy, uzasadniający podwyżkę cen wynikającą z sytuacji rynkowej (zmianę stawki podatku VAT), Odbiorca może wyrazić zgodę na ich zmianę. Na tę okoliczność zostanie sporządzony i podpisany przez Strony aneks do umowy.4) jeżeli w okresie obowiązywania umowy Dostawca będzie stosował ceny sprzedaży na aktualny dzień niższe niż przedstawione w załącznikach do umowy to zobowiązany jest je stosować w stosunku do Odbiorcy (zmiany stawki podatku VAT).5) zmiany producenta lub gramatury dostarczanego towaru na wniosek Dostawcy pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie takiej samej lub lepszej jakości oraz w tej samej cenie, a Dostawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany. W przypadku zgody na zmianę gramatury masa towaru musi mieścić się w przedziale zawartym w SWZ, a cena za nie może ulec zmianie.6) terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na termin realizacji, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy.7) inne niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko wówczas, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie dostaw przez Dostawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie przewidywał on przy zawarciu umowy.8) zmiany umowy polegające na zmianie danych Dostawcy bez zmian samego Dostawcy 9) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.10) zaistnienia omyłki pisarskiej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia oraz powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji. 11) w przypadku zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie mające wpływ na zdolność Strony do wykonywania któregokolwiek ze swoich zobowiązań na mocy niniejszej umowy lub zapobiegające osiągnięciu oczekiwanej wydajności któregokolwiek ze swoich obowiązków, pod warunkiem, że:- zdarzenie było poza kontrolą Strony powołującej się na siłę wyższą, - Strona nie mogła w racjonalny sposób przewidzieć przeszkody i jej następstw ograniczających zdolność do wykonywania swoich zobowiązań w momencie podpisania umowy i w późniejszym okresie,- Strona powołująca się na zdarzenie siły wyższej nie mogła racjonalnie uniknąć lub przezwyciężyć przeszkody lub jej skutków.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-14 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 3. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-13

2021-04-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.