eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głuchołazy › Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach - w ramach zadania budżetowego "Obchody 800-lecia Głuchołaz"Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach – w ramach zadania budżetowego „Obchody 800-lecia Głuchołaz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głuchołazy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412792

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 15

1.5.2.) Miejscowość: Głuchołazy

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-340

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77/4092100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@glucholazy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://glucholazy.pl/1189/strona-glowna.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach – w ramach zadania budżetowego „Obchody 800-lecia Głuchołaz”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8df81bb7-79e2-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028165

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019575/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach – w ramach zadania budżetowego „Obchody 800-lecia Głuchołaz"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.glucholazy.pl/3582/1034/styczen.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej:
a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/
c) poczty elektronicznej: zp@glucholazy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/
c) poczty elektronicznej: zp@glucholazy.pl
- z zastrzeżeniem, że przekazanie oferty, oświadczeń, w szczególności oświadczeń o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz innych dokumentów przekazywanych wraz z ofertą, o których mowa w pkt. 7 SWZ (Dokumenty składane wraz z ofertą), sporządzonych w postaci elektronicznej w formatach danych określonych we właściwych przepisach - odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (jako załączniki do formularza). Zamawiający zaleca komunikację za pomocą poczty
elektronicznej (e-mail: zp@glucholazy.pl.).Dotyczy to np. przesłania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, dokumentów, oświadczeń (poza ofertą i dokumentami składanymi wraz z ofertą), podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 7 SWZ (dokumenty składane na wezwanie).Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Rejestracja i korzystanie z miniPortalu i ePuap jest bezpłatne. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePuap opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal (dostępny po adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP (dostępnym pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta /regulamin.Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty oraz innych oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przekazywanych za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie jednego z formatów danych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności), w szczególności następujące formaty danych:
a) dla danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub graficznych: „.txt”, „.pdf”,
„.odt”, „.doc” oraz „.docx” , „.dwg”, ze szczególnym wskazaniem na „.pdf”;
b) dla danych zawierających dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego: „.ods” ,
„.xls” oraz „.xlsx” ;
c) do kompresji: „.zip” i „.7Z”. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, skonwertowanie plików składających się na ofertę na format „.pdf” i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych
formatach niż „.pdf” zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w
weryfikacji plików. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik „.zip” zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to skutkować naruszeniem integralności plików . Jeżeli Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Pan Grzegorz Bierczak w sprawach merytorycznych, tel. +48 77 4092110
Pani Joanna Sznajder - w sprawach proceduralnych, tel. +48 77 4092124.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków , pozostałe informacje podane w pkt. 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Głuchołaz;
b) Kontakt z osobą odpowiedzialną w sprawie ochrony danych osobowych - tel. 774092143 adres
email: iod@glucholazy.pl.
c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Wszystkie osoby, których dane Zamawiający pozyskał, posiadają:
-na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą;
-na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
-na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje osobom, o których dane Zamawiający pozyskał:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jak wyżej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2022.JSz

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach - w ramach zadania budżetowego „Obchody 800-lecia Głuchołaz”.

1) Zakres rzeczowy zadania Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach, dz. nr ewid. 572, obejmuje m.in.: wykonanie niecki wraz z cokołem, oświetlenia LED, montaż instalacji w istniejącej komorze technologicznej oraz wykonanie przyłączy.
2) Teren objęty zakresem realizacji stanowi okręg o średnicy 5 m.
3) Należy wykonać nieckę fontanny wraz z cokołem z granitu polerowanego. Górna warstwa niecki obłożona płytami granitowymi o szerokości min. 80 cm. Dopuszcza się maksymalnie 8 podziałów płyt granitowych na planie koła niecki fontanny. Niecka zagłębiona w posadzce, zgodnie z dokumentacją projektową.
4) Należy wykonać oświetlenie LED, zgodnie z dokumentacją projektową technologii fontanny.
5) Zakres robót objętych inwestycją obejmuje m. in.:
-rozbiórkę istniejącej nawierzchni kamiennej wokół miejsca przeznaczonego pod fontannę;
-wykonanie fundamentu pod fontannę;
-montaż elementów kamiennych (posadzka fontanny oraz cokół);
-montaż instalacji oświetlenia LED w niecce fontanny;
-wykonanie warstwy izolacji istniejącej komory technicznej;
-montaż technologii fontanny w istniejącej komorze technicznej wraz z podłączeniem fontanny do sieci;
-ułożenie nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie fontanny;
-wykonanie zasilania fontanny wraz z przyłączami;
-opracowanie trybów pracy fontanny;
-rozruch fontanny i przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu eksploatacji fontanny;
-pełna obsługa geodezyjna wraz z opracowaniem uwierzytelnionych map powykonawczych.
6) Uwagi:
-roboty należy prowadzić na podstawie dokumentacji oraz pod nadzorem archeologicznym;
-wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia i wyposażenie fabrycznie nowe oraz dokona zakupu materiałów z własnych środków;
-wykonawca zamontuje elementy wyposażenia wymagające montażu i podłączeń;
-wykonawca przeprowadzi przedstawicielom Zamawiającego pełne szkolenie w zakresie uruchomienia, pracy i konserwacji zamontowanych urządzeń i wyposażenia, potwierdzone protokołami z przeprowadzonych szkoleń;

Szczegółowy zakres zadania określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71351914-3 - Usługi archeologiczne

92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach opisanych w pkt. 15 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość zaproponowanej kary umownej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie fontanny wraz z technologią fontanny o wartości robót brutto min. 200 000,00 zł lub o powierzchni co najmniej 18 m2 z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania robót oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Uwagi:
1)W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres robót, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres / wartość robót, o których mowa powyżej.
2)Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający niedopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu robót.
3)Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
4) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia.
5) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj.:

- co najmniej jedną osobą pełniąca funkcję kierownika budowy. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ,
- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót instalacyjnych. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 1 osobą pełniąca funkcję kierownika robót elektrycznych. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika prac konserwatorskich. Minimalne wymagania: uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi, posiadanie kwalifikacji o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie i opiece zabytków (Dz. U. z 2014r., poz. 1446 z późn. zm.),
- co najmniej 1 osobą pełniąca nadzór archeologiczny. Minimalne wymagania: ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie w zakresie archeologii, ukończona 12 miesięczna praktyka w zakresie badań archeologicznych po ukończeniu studiów.


Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji.

Uwagi:
-Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające , że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Wykaz składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podmiotowe środki dowodowe, przekazuje się jako dokument elektroniczny, jeżeli tak zostały sporządzone, a jeżeli zostały sporządzone w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie takich dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez
cyfrowe odwzorowanie, rozumieć należy dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, zawsze- notariusz.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Wykaz osób składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podmiotowe środki dowodowe, przekazuje się jako dokument elektroniczny, jeżeli tak zostały sporządzone, a jeżeli zostały sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie takich dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć należy
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, zawsze- notariusz.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą.
Oświadczenia.
1) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wskazuje
spełnienie warunków udziału. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy).
a) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem z art. 125 ust.1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ.
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).
godnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
4) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
5)Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym, załącznik nr 4 do SWZ.
6)Informacje dotyczące Wykonawcy.
a) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. Wykaz przekazuje się w postaci elektronicznej lub formie elektronicznej i opatruje się podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
b) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
c) Informację złożona zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp (jeśli dotyczy), czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, szczegóły podano w pkt. 7 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa pkt 5 SWZ.
b) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1. SWZ:
-w przypadku określonym w pkt. 6.1.4. lit. a) warunek musi spełniać w całości (samodzielnie) jeden z Wykonawców
- przypadku określonym w pkt. 6.1.4. lit. b) spełnienie warunku oceniane będzie łącznie.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono w pkt. 18 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.