eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy S帷z › Monitoring obiekt闚 z przyjazdem za這gi interwencyjnej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. 好iadeckiego w Nowym S帷zuOg這szenie z dnia 2022-01-20


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Monitoring obiekt闚 z przyjazdem za這gi interwencyjnej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. 好iadeckiego w Nowym S帷zu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szpital Specjalistyczny im. J璠rzeja 好iadeckiego w Nowym S帷zu

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Szpital Specjalistyczny im. J璠rzeja 好iadeckiego w Nowym S帷zu - zesp馧 ds. zam闚ie publiczych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306437

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. M造雟ka 10

1.5.2.) Miejscowo嗆: Nowy S帷z

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowos康ecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 4436635

1.5.8.) Numer faksu: 18 4436635

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.szpitalnowysacz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Monitoring obiekt闚 z przyjazdem za這gi interwencyjnej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. 好iadeckiego w Nowym S帷zu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-50139b98-79e0-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00028086

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-01-20

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00023770/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.4 Monitoring obiekt闚 z przyjazdem za這gi interwencyjnej

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalnowysacvz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W
post瘼owaniu komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷y a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚
elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy
ich u篡ciu opisane s w Instrukcji u篡tkownika systemu miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz
Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://obywatel.gov.pl) oraz na stronie
www.szpitalnowysacz.pl W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y informuje, i
sposobem porozumiewania si pomi璠zy Wykonawc, a Zamawiaj帷ym b璠zie forma elektroniczna.
Wykonawca sk豉da ofert wraz z za陰cznikami do oferty wy陰cznie za po鈔ednictwem formularza do
komunikacji „Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty” dost瘼nego na ePUAP i
udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu wysy豉 na adres elektronicznej skrzynki podawczej
Zamawiaj帷ego: ePUAP/SZPITALNS_NowySacz/SkrytkaESP O鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia
mo積a z這篡 za po鈔ednictwem ePUAP oraz dopuszcza si mo磧iwo嗆 z這瞠nia tych dokument闚
tak瞠 drog elektroniczn na adres e-mail : zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.plOferta powinna
by sporz康zona w j瞛yku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc,
docx, pdf, zip (xls, csv, txt, gif, bmp, xml, 7zip, rtf, tff, odp, odf, odt, rar) i mo瞠 by opatrzona podpisem:
kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiaj帷y zaleca stosowanie podpisu
kwalifikowanego wewn皻rznego, kt鏎y polega na tym, i jest zapisany 陰cznie z podpisywanym
dokumentem (tworz帷 jeden plik). Nie ma ryzyka zgubienia danych, a nie oddzielnie jak w przypadku
podpisu zewn皻rznego tj. (plik podpisywany i plik podpisu). Szczeg馧y okre郵a SWZ patrz rozdzia XIII
"Spos鏏 komunikacji oraz wyja郾ienia tre軼i SWZ" oraz XIV "Opis sposobu przygotowania ofert oraz
wymagania formalne dotycz帷e sk豉danych o鈍iadcze i dokument闚."

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w
zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia4 maja
2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 瞠:1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J犵RZEJA 吉IADECKIEGO W NOWYM S。ZU;
2)administrator wyznaczy Inspektora Danych Osobowych, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa pod
adreseme-mail:abi@szpitalnowysacz.pl.Wi璚ej informacji znajduje si na stronie internetowej Szpitala
oraz w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA271-5/22

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 338940,00 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

monitoring obiekt闚 z przyjazdem za這gi interwencyjnej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. 好iadeckiego w Nowym S帷zu

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Oferty b璠 oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunk闚 przedstawionych przez Wykonawc闚 w zakresie kryterium cena i czas dojazdu za這gi interwencyjnej

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dojazdu za這gi interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada dokumenty potwierdzaj帷e posiadanie uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej tj. koncesj, zezwolenie, licencje lub wpisu do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obj皻ej przedmiotem zam闚ienia (ochrona os鏏 i mienia)
2) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca:
- przedstawi wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nego do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- przedstawi wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du lub urz康ze technicznych dost瘼nych Wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami- sprawdzone na podstawie wykazu tj:
• posiadanie pojazd闚 (min. 3 szt.), kt鏎ymi dysponuj grupy interwencyjne wyposa穎nych w system satelitarnego dozoru pojazd闚- GPS,

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) o鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z p騧n. zm.), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – za陰cznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) o鈍iadczenie o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu wst瘼nym tj. za陰czniku nr 2 do SWZ – za陰cznik nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) dokumenty potwierdzaj帷e posiadanie uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i tj. koncesj, zezwolenie, licencj lub wpis do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia.
2) wykaz os鏏 odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nego do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami- zgodnie z za陰cznikiem nr 9 do SWZ.
3) wykaz pojazd闚 (min 3 szt.) kt鏎ymi dysponuj grupy interwencyjne wyposa穎nych w system satelitarnego dozoru pojazd闚- GPS.- zgodnie z za陰cznikiem nr 10 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno
by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚.
O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w
zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty
o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane/dostawy/us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni
wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania
sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia okre郵a wz鏎 umowy za陰cznik nr
6 do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-01-28 08:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: ofert nale篡 z這篡c poprzez Platform (miniPortal) na ePUAP/SZPITALNS_NowySacz/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 08:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.