eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › ZAKUP SYMULATORA "ZARZĄDZANIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM" Z NOTEBOOKIEM, WSPARCIEM TECHNICZNYM, AKTUALIZACJĄ SYMULATORA ORAZ BEZTERMINOWĄ LICENCJĄOgłoszenie z dnia 2021-04-06


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027932 z dnia 2021-04-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP SYMULATORA „ZARZĄDZANIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM” Z NOTEBOOKIEM, WSPARCIEM TECHNICZNYM, AKTUALIZACJĄ SYMULATORA ORAZ BEZTERMINOWĄ LICENCJĄ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Adama Mickiewicza 21

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-120

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: (12) 66 24 413

1.5.8.) Numer faksu: (12) 66 24 410

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wojciech.skomorucha@urk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://urk.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP SYMULATORA „ZARZĄDZANIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM” Z NOTEBOOKIEM, WSPARCIEM TECHNICZNYM, AKTUALIZACJĄ SYMULATORA ORAZ BEZTERMINOWĄ LICENCJĄ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6325bf4-96bc-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027932

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001597/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.23 Zakup i dostawa bezterminowej licencji symulatora "Zarządzanie w gospodarstwie rolnym" z notebookiem oraz z opieką serwisową do symulatora dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

,,Zrównoważony rozwój uczelni” w związku z realizacją zadania 3 - modyfikacja programów kształcenia w uniwersytecie rolniczym poprzez wdrożenie innowacyjnych interaktywnych narzędzi edukacyjnych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/urk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/urk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:h) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,i) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/urk

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne), niniejszym informujemy, iż:1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.2. Uniwersytet Rolniczy powołał inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ” ZAKUP SYMULATORA „ZARZĄDZANIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM” Z NOTEBOOKIEM, WSPARCIEM TECHNICZNYM, AKTUALIZACJĄ SYMULATORA ORAZ BEZTERMINOWĄ LICENCJĄ.”, nr zamówienia: DZP-291-0648/2021 prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy oraz celów związanych z realizacją i rozliczaniem umowy zawartej w wyniku ego postępowania (o ile dojdzie do zawarcia umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia ogólnego, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają z ustawy Pzp.5. Posiada Pani/Pan prawo do:1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych1,2) przenoszenia danych,3) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania –w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom. Ewentualnymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71 ustawy Pzp lub osoby/podmioty/organy kontrolujące, którym zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumentację postępowania.7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa; Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): II. Zgodnie z art 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia ogólnego, niniejszym informujemy, iż:1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:1) imię, nazwisko;2) służbowy numer telefonu*;3) posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w określonym zakresie)*;4) nazwa i adres pracodawcy*;5) podstawa zatrudnienia (rodzaj umowy), datę zawarcia umowy*;6) rodzaj czynności (prac) wykonywanych w ramach umowy o pracę*;7) fakt zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia*;* jeśli dotyczy.3. Uniwersytet Rolniczy powołał inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ” ZAKUP SYMULATORA „ZARZĄDZANIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM” Z NOTEBOOKIEM, WSPARCIEM TECHNICZNYM, AKTUALIZACJĄ SYMULATORA ORAZ BEZTERMINOWĄ LICENCJĄ”, nr zamówienia: DZP-291-0648/2021 prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy oraz celów związanych z realizacją i rozliczaniem umowy zawartej w wyniku tego postępowania (o ile dojdzie do zawarcia umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia ogólnego, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają z ustawy Pzp.6. Posiada Pani/Pan prawo do:1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 2,2) przenoszenia danych,3) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania –w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom. Ewentualnymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, lub osoby/podmioty/organy kontrolujące, którym zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumentację postępowania.8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.12. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swój obowiązek informowania kontrahentów pełniących rolę podmiotów przetwarzających o obowiązkach spoczywających na nich, wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikający z art. 39 ust. 1 litera a) tego rozporządzenia, poprzez swoją stronę internetową https://iod.urk.edu.pl, na której umieścił stosowne informacje.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-291-0648/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup symulatora „zarządzanie w gospodarstwie rolnym” z notebookiem, wsparciem technicznym, aktualizacją symulatora oraz bezterminową licencją. Zakup realizowany jest w ramach projektu: ,,Zrównoważony Rozwój Uczelni” w związku z realizacją Zadania 3 - Modyfikacja programów kształcenia w Uniwersytecie Rolniczym poprzez wdrożenie innowacyjnych interaktywnych narzędzi edukacyjnych.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji postępowania zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy je traktować jako kryterium wskazania minimalnych oczekiwanych parametrów. Wykonawca może zaproponować rozwiązania równoważne tj.: urządzenia, materiały lub technologie o parametrach nie gorszych niż wskazane. 1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ wraz z załącznikami.2. Zakres zamówienia obejmuje: opracowanie, dostarczenie, uruchomienie oraz przetestowanie sprzętu oraz symulatora w którego skład wchodzą: symulator zarządzanie w gospodarstwie rolnym, notebook, wsparcie techniczne. Zapewnienie opieki serwisowej, przeszkolenie z obsługi osób prowadzących zajęcia, osób realizujących I linię wsparcia technicznego lokalnie.3. Symulator będzie obejmował trzy moduły:- „Produkcja roślinna”- „Mechanizacja rolnictwa”- „Produkcja zwierzęca”

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

48218000-9 - Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy Pzp określa warunek doświadczenia dla dostawy.Wykonawca do oferty winien dołączyć, wykaz co najmniej dwóch zrealizowanych lub realizowanych podobnych przedsięwzięć (symulatorów/gier) każda o wartości nie mniejszej niż 300 000, 00 zł.Wykaz w celu określenia warunku doświadczenia winien umożliwić identyfikację przez zamawiającego między innymi: - spełnienie standardów WCAG 2.0 na poziomie AA- funkcjonalności symulatorów/gier- panele interfejsu użytkownika.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz zrealizowanych lub realizowanych co najmniej podobnych przedsięwzięć (symulatorów/gier) każda o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł, wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, złożenia przedmiotowych środków wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie określonym rozdziale II podrozdziałach 8 SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 SWZ (wzory oświadczeń załączniki nr 3 i 4 do SWZ). 3. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2– 8 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,b) zreorganizował personel,c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.4. Do oferty wykonawca załącza również:a) Pełnomocnictwo • Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. • W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.c) Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale II podrozdziale 5Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych na etapie składania oferty. d) Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SWZ) e) Zobowiązanie podmiotu trzeciegof) Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.h) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.i) Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ) – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego j) Formularz ofertowy (załącznik nr 9 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.e) Potencjał podmiotu trzeciego W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8 ustawy Pzpf) PodwykonawstwoPodwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp.Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zostały określone w załączniku do SWZ nr 7 w §12 "Zmiany postanowień zawartej umowy"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/urk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.2) Wykonawca przed zawarciem umowy:- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 4) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów określonych w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.5) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 6) Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
2021-04-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.