eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czeladź › "Usługa gastronomiczna w Domu Pomocy Społecznej "SENIOR" im. Jana Kaczmarka w Czeladzi" w okresie od 01.04.2021 r. do 31.07.2021 r."Ogłoszenie z dnia 2021-04-06


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027844 z dnia 2021-04-06

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usługa gastronomiczna w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi” w okresie od 01.04.2021 r. do 31.07.2021 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej SENIOR im. Jana Kaczmarka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242630274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 5A

1.5.2.) Miejscowość: Czeladź

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-250

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 265 94 00

1.5.8.) Numer faksu: 32 265 94 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: senior@senior.czeladz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.senior.czeladz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://senior-czeladz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa gastronomiczna w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi” w okresie od 01.04.2021 r. do 31.07.2021 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd3cf3b6-7a76-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027844

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007367/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa gastronomiczna (gotowanie i przygotowywanie posiłków)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011864/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1/U/DPS/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 216000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CPV: 55322000-3 – Usługi gotowania posiłków 55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków„Usługa gastronomiczna w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi” w okresie od 01.04.2021 r. do 31.07.2021 r.”co oznacza:3.1. przygotowywanie i wydawanie posiłków we wszystkie dni roku kalendarzowego w ilościach: - śniadanie, obiad ( dwa zestawy ) i kolacja dla maksymalnie 48 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi,3.2. dokonywanie z własnych środków finansowych zakupu produktów potrzebnych do sporządzania posiłków (śniadanie, obiad, kolacja),3.3. dostawę i magazynowanie produktów potrzebnych do sporządzania posiłków, w magazynach oddanych Wykonawcy w używanie przez Zamawiającego.3.4. przygotowywanie posiłków ściśle wg załączonego jadłospisu (załączniki nr od 1a do 1d do wzoru umowy); 3.5. sporządzanie posiłków, co do ilości, zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem przekazanym przez pracownika socjalnego z uwzględnieniem ewentualnych diet. Zamawiający zobowiązuje się do codziennego podawania liczby zamawianych posiłków do godz. 1000 na dzień następny (w przypadku występujących niedziel i Świąt także na niedziele i Święta) z uwzględnieniem ewentualnych diet. 3.6. zamawiający zastrzega sobie możliwość zapotrzebowania na posiłki dla chorych mieszkańców zgodnie z zaleceniem lekarza (diet) w miejsce posiłków wynikających z jadłospisu przewidzianego na dany dzień kalendarzowy, przy czym łączna ilość przygotowywanych posiłków nie ulegnie zmianie. Posiłki te powinny być oparte na nomenklaturze diet obowiązujących przy żywieniu różnych jednostek chorobowych.3.7. używanie do sporządzania posiłków artykułów spożywczych z ważnym terminem przydatności do spożycia, 3.8. posiłki winny być przygotowane na miejscu, z produktów świeżych i nieprzetworzonych; nie dopuszcza się używania półproduktów oraz produktów gotowych, 3.9. nie dopuszcza się podawania posiłków odgrzewanych, 3.10. obiad winien składać się z dwóch dań tj. zupy i drugiego dania przygotowanych w dwóch zestawach do wyboru mieszkańca oraz ciepłego napoju (np. kompot, herbata) 3.11. przygotowanie potraw świątecznych zgodnie z tradycją (na Boże Narodzenie i Wielkanoc), w ramach tzw. „wsadu do kotła”, 3.12. chleb nie może być wydzielany, winien być dostępny bez ograniczeń do wszystkich posiłków, 3.13. przez całą dobę, do dyspozycji mieszkańców, winna być: herbata, masło, dżem, pasztet drobiowy i chleb, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3.14. wydawanie posiłków we wszystkie dni roku kalendarzowego w następujących godzinach: - śniadanie - w godz. 800-1000- obiad - w godz. 1300-1500 - kolacja - w godz. 1800-2000 3.15. rozliczanie się z Zamawiającym w systemie miesięcznym wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do wzoru umowy ) 3.16. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach jadalni, kuchni, zaplecza i magazynów środkami czystości posiadającymi atesty, zakupionymi z własnych środków finansowych, 3.17. zapewnienie własnych estetycznych obrusów na stoły w jadalni, 3.18. pranie i prasowanie obrusów, zasłon i firan z jadalni, mycie okien, podłogi, 3.19. w przypadku awarii powierzonego sprzętu z winy Wykonawcy – pokrywanie kosztów naprawy niezależnie od ich wysokości, a gdyby w wymienionej sytuacji (z winy Wykonawcy) sprzęt nie nadawał się do dalszej eksploatacji, odkupienie na własny koszt takiego samego sprzętu lub sprzętu podobnej klasy w terminie 30 dni od daty stwierdzenia nieprzydatności sprzętu, 3.20. przestrzeganie zasad higieny w pomieszczeniach oddanych w używanie oraz zasad BHP, P.poż. i SANEPIDU, 3.21. prowadzenie na własny koszt monitoringu DDD, 3.22. dokonywanie na własny koszt dezynsekcji we wszystkich pomieszczeniach przekazanych w używanie w zależności od potrzeby. 3.23. dokonywania na własny koszt : - naprawy kranów, kratek wentylacyjnych i ściekowych, - wymiany żarówek, - wymiany jarzeniówek, - naprawy spłuczki WC, - czyszczenie odstojników, - czyszczenie odpływów w zlewozmywakach, - uzupełnianie płynów stosowanych w zmywarce zgodnie z zaleceniami producenta, - naprawy różnego rodzaju wyłączników w pomieszczeniach i sprzęcie przekazanym w użytkowanie. Naprawy i usunięcie usterek nie wymienionych powyżej obciążają Zamawiającego. 3.24. strony ustalają, że inwentaryzacja pomieszczeń i przekazanego w używanie sprzętu i drobnego wyposażenia będzie dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Inwentaryzację zarządza Zamawiający, a Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania inwentaryzowanych składników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3.25. masło używane do posiłków powinno mieć zawartość tłuszczu mlecznego minimum 82%. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości posiłków, w zależności od ilości mieszkańców przebywających w DPS. W zakresie wymogów jakościowych odnoszących się do przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia zostały skierowane minimum 2 osoby posiadające doświadczenie w gotowaniu i przygotowywaniu posiłków powyżej 5 lat.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 202067,14

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Catermed S.A.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Jol-Mark Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6772164383, 5532532013

7.3.3) Ulica: Traktorowa 126 lok. 201

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 91-204

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 202067,14

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-04-01 do 2021-07-31
2021-04-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.