eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › ZP/6/2022- Roboty budowlane mające na celu przebudowę fragmentu traktu porodowego w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja i doposażenie Kliniki (...)Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZP/6/2022- Roboty budowlane mające na celu przebudowę fragmentu traktu porodowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja i doposażenie Kliniki (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI"

1.3.) Oddział zamawiającego: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471610127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rzgowska 281/289

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-338

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 271 17 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.iczmp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/6/2022- Roboty budowlane mające na celu przebudowę fragmentu traktu porodowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja i doposażenie Kliniki (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b487c278-7916-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0174/19-00/62/2019/834 Projektu nr POIS.09.02.00-00-0174/19 pn. Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury (...)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://iczmp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Poczta elektroniczna:
agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl - w zakresie określonym w SWZ oraz Platforma:
https://iczmp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Platforma zakupowa: Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff,
png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,
css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Poczta elektroniczna:
Pliki o wielkości do 15 MB.Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i
organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w SWZ .Oferta, inne
oświadczenia i dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały opisane w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały opisane w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/6/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- przebudowę istniejącego oddziału w funkcjonującym Szpitalu, w tym wyburzenia ścian działowych (termin w uzgodnieniu z Użytkownikiem), punktowe wzmocnienia stropu, przebudowa instalacji, montaż stolarki i ślusarki drzwiowej, zabudowa meblowa stała, wykonanie sufitów podwieszanych. Wykonanie przejść p.poż. zgodnych z ekspertyzą.
-dostosowanie przebudowywanego fragmentu do wytycznych ekspertyzy p.poż. (wentylacja, ślusarka, dso, SSp, hydranty)
- spójne połączenie przebudowy wraz z częścią ogólną Szpitala umożliwiając funkcjonowanie istniejących oddziałów zlokalizowanych na kondygnacji poniżej, podczas wykonywanie robót budowlanych
- przygotowanie placu budowy na terenie Szpitala wraz z organizacją ruchu, drogami tymczasowymi w razie potrzeby, a po zakończonej inwestycji przywrócenie estetyczne stanu pierwotnego również części wspólnych szpitala, po których odbywał się transport budowlany.
- wywóz i utylizacja gruzu i elementów wyburzeniowych, fragmentami przez działający obszar szpitala - terminy również nocne - do uzgodnienia ze Szpitalem.
-zabezpieczenie niższej i kondygnacji powyższej przed uszkodzeniami mogącymi wynikać z procesu przebudowy, oraz niezbędne roboty odtworzeniowe, koordynacyjne, oraz związane z przełożeniem istniejących instalacji wynikających z przebudowy i wykonywania nowego oddziału.
-prace instalacyjne m.in. doprowadzenie odpowiedniego zasilania elektrycznego, wykonanie niezbędnych instalacji do prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z wymaganiami technologicznymi, sanitarnymi, pożarowymi opisanymi w polskich normach, rozporządzeniach, prawie budowlanym (elektryka i teletechnika, sieci komputerowe, SAP, instalacje sanitarne wod - kan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazów medycznych).
- wpięcie powyższych instalacji w istniejącą infrastrukturę szpitala.
- materiały powinny posiadać dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych m.in. atesty higieniczne wg obszaru zastosowania
-należy przewidzieć szczelne wygrodzenia akustyczne i pyłowe terenu budowy od istniejących oddziałów szpitalnych, hallu głównego, a także zabezpieczyć klatkę schodową zlokalizowaną na terenie budowy przed postronnym wtargnięciem osób trzecich na teren budowy.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają szczegółowo:
- Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ,
- Istotne postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.
3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia została opisana poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m. in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 3, zgodnie z art. 101 ust. 4 dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy PZP – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe, jeżeli:
1. Wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej* w systemie zaprojektuj i wybuduj, o wartości robót budowlanych brutto co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy PLN, 00/100) i udokumentuje, że robota budowlana została wykonana należycie.
2. Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
A. co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania:
- posiadająca wykształcenie wyższe,
- posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
- posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe* po uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz która pełniła funkcję Kierownika Budowy przy inwestycji polegającej na przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej;
B. co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania:
- posiadająca wykształcenie wyższe,
- posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi,
- posiadająca co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe* po uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz która pełniła funkcję Kierownika Robót Sanitarnych przy inwestycji polegającej na przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej;
C. co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania:
- posiadająca wykształcenie wyższe,
- posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi,
- posiadająca co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe* po uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz która pełniła funkcję Kierownika Robót Elektrycznych przy inwestycji polegającej na przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej
Uwaga:
1) Uprawnienia powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. z 2020 r., poz. 1333,
z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
* Przez doświadczenie zawodowe (w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:
- zatrudnienia,
- wykonywania innej pracy zarobkowej,
- lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.
** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. jedn.: Dz.U, z 2015 r. poz. 1422).
Przez budynek użyteczności publicznej - należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia
z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykaz roboty budowlanej wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, oraz załączeniem
dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. jedn.: Dz.U, z 2015 r. poz. 1422).
Przez budynek użyteczności publicznej - należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Uwaga:
1. W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie
stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca
zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo robotę, o której
mowa powyżej.
2. W przypadku wykazywania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej 1 z Wykonawców winien wykazać wykonanie roboty o której mowa powyżej.

2.Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich tych Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, którzy ustanawiają pełnomocnika. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – przez mocodawcę lub notariusza.
3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
4. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy na żądanie Zamawiającego, zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców, zawierającą w szczególności:
1. wskazania reguł ponoszenia odpowiedzialności przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2. wskazania podmiotu, który będzie wystawcą faktury w ramach realizacji zamówienia,
3. wskazania podmiotu, który będzie ich reprezentował w stosunkach zewnętrznych,
4. zapis, z którego wynika, że umowa regulująca współpracę tych Wykonawców nie może zostać rozwiązana przed zakończeniem realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie.
2. Jeżeli z powodu przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego albo z przyczyn bezpośrednio wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego i/lub epidemii nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania zamówienia, może być
on przedłużony, jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej;
3. W przypadku możliwości wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie przedmiotu zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, ze zmiany nie mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz
na pierwotny przedmiot zamówienia określony w SWZ. Niniejsza zmiana musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie pisemnej;
4. W przypadku wystąpienia robót zamiennych i/lub dodatkowych – w zakresie w szczególności zmiany projektu, terminu realizacji lub wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez obydwie strony umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany do umowy w formie aneksu. Podstawą rozliczenia będzie kosztorys szczegółowy oparty na średnich stawkach r-g, kosztów ogólnych, kosztów zakupu, zysku i cen materiałów dla województwa łódzkiego publikowane w SEKOCENBUDZIE za ostatni kwartał przed wystąpieniem zdarzenia. Średnie stawki stanowią wynagrodzenie maksymalne.
5. W toku realizacji umowy możliwa jest zmiana podwykonawców oraz zakres prac powierzonych podwykonawcom, jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej;
6. Zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej;
7. W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich,
8. Zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
9. Zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
10. Zmiany adresu siedziby firmy oraz zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://iczmp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Art. 116 ust. 2 PZP – Ocena zdolności technicznej i zawodowej; Art. 118 - 123 PZP i art. 125 ust. 5 PZP – Udostępnienie zasobów; Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia - został szczegółowo opisane przez zamawiającego w Rozdziale V § 15 SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.