eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turek › ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE TUREK W SEZONIE ZIMOWYM 2022Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE TUREK W SEZONIE ZIMOWYM 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA TUREK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019384

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KALISKA 59

1.5.2.) Miejscowość: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 063 289 61 00

1.5.8.) Numer faksu: 063 289 61 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@miastoturek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.miastoturek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE TUREK W SEZONIE ZIMOWYM 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc38d637-79dc-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027737

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.miastoturek.pl/ , https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/zamowienia@miastoturek.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 9.2. wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego również na miniPortalu.
2) Zamawiający może również komunikowac się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, adres email: zamowienia@miastoturek.pl
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP – nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ID postępowania z MiniPortal).
3) Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiajacy dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomoca poczty elektronicznej na wskazany powyżej w pkt 2) adres skrzynki poczty elektronicznej.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawców (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04maja 2016, L 119/1), zwane w niniejszej SWZ jako „RODO”,
Zamawiający informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta
Turku z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek2) wyznaczono Inspektora
Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzaniaindywidualnych danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty
elektronicznej:iod@miastoturek.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy”, prowadzonym
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
UstawęPzp, a także podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisówprawa;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164 ze zm.);6)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
UstawyPzp;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO
prawodo sprostowania Pani/Pana danych osobowych; UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników. c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO; UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, dlub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GIM.7021.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 166666,67 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2022, polegające na wykonywaniu usługi odśnieżania i usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą w sezonie zimowym nawierzchni ulic gminnych, wewnętrznych i chodników zgodnie z załączonym zakresem i planem zimowego utrzymania określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wywozie śniegu w ilości i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
Zimowe utrzymanie ulic gminnych, wewnętrznych i chodników zgodnie z zakresem i planem zimowego utrzymania (załącznik nr 1 do umowy) obejmuje:
a) I kolejność zimowego utrzymania – 4.737 mb,
b) II kolejność zimowego utrzymania – 14.770 mb,
c) III kolejność zimowego utrzymania – 28.402 mb,
d) IV kolejność zimowego utrzymania – 6.535 mb,
e) chodniki – 16.098,70 m2 .
Przedmiot zamówienia stanowią prace polegające na:
1. Mechanicznym odśnieżaniu patrolowo - interwencyjnym dróg na pełnej szerokości dwóch pasów ruchu pługiem,
2. likwidacji śliskości dróg na pełnej szerokości dwóch pasów ruchu, poprzez uszorstnianie mieszanką 30% soli z piaskiem w ilości 120g/m²,
3. usuwaniu zatorów śnieżnych przy użyciu pługa wirnikowego lub innego sprzętu technicznego umożliwiającego usuwanie zatorów śnieżnych o wydajności nie mniejszej jak pług wirnikowy,
4. gotowości do świadczenia usług, polegającej na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług.
2. Obowiązki Wykonawcy.
Na ulicach zaliczonych do I kolejności zimowego utrzymania, odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej winno być zakończone w terminie do 2 godzin od ustania opadów śniegu lub wystąpienia śliskości zimowej.
Na ulicach zaliczonych do II kolejności zimowego utrzymania, odśnieżanie winno być zakończone w terminie do 6 godz. od ustania opadów śniegu, a likwidacja śliskości zimowej w terminie do 4 godz. od jej wystąpienia.
Zimowe utrzymanie ulic zaliczonych do III i IV kolejności zimowego utrzymania prowadzone będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym i wyłącznie na polecenie osoby uprawnionej z jej strony do kontaktów z Wykonawcą.
Utrzymanie poszczególnych chodników zostaje zaliczone do takiej samej kategorii utrzymania zimowego, do jakiej zaliczona jest ulica do której przylega chodnik.
Likwidacja śliskości zimowej na jezdniach i chodnikach winna następować przez uszorstnienie ich nawierzchni mieszaniną piasku z solą.
Wykonawca ma również obowiązek monitorowania stanu dróg objętych zimowym utrzymaniem na terenie miasta Turku oraz pełnienie przez całą dobę dyżuru telefonicznego.
Do odśnieżania oraz usuwania oblodzeń (śliskości zimowej) mogą być stosowane przez wykonawcę wyłącznie zarejestrowane pojazdy i maszyny drogowe, posiadające ważne dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych z zastrzeżeniem, iż do odśnieżania i usuwania śliskości zimowej chodników nie może być wykorzystywane ciężki sprzęt.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
1. przedkładania Zamawiającemu miesięcznego (do dnia 5-go każdego miesiąca) zestawienia wykonanych czynności odśnieżania i usuwania śliskości w poprzednim miesiącu. Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Turku, może zgłosić zastrzeżenia do przedstawionego zestawienia w terminie 8 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń w w/w terminie uznaje się, że zestawienia zostały przyjęte bez zastrzeżeń,
2. dołożenia należytej staranności w celu racjonalizacji wysokości kosztów wynikających z realizacji niniejszej umowy,
3. wykonywania oznakowania ostrzegawczego pojazdów uczestniczących w akcjach zimowego utrzymania dróg zgodnego z przepisami Kodeksu Drogowego,
4. W czasie sezonu zimowego uzupełnianie zapasów magazynowych mieszanki (jednorodnej mieszaniny piasku z solą o składzie wagowym 70% piasku + 30% soli ) do wielkości wystarczającej na minimum dwa tygodnie prowadzenia zimowego utrzymania dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.3.Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać łącznie maksymalnie 100 pkt, przy przyjęciu zasad, że 1 % równa się 1 punkt.
15.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną sumę punktów przyznaną na podstawie powyższych trzech kryteriów oceny ofert.
15.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie uzyskanych w wyniku obliczeń wyników do dwóch miejsc po przecinku.
15.6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podjęcia działania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:
a) co najmniej dwoma pługami odśnieżnymi, w tym co najmniej jednym typu średniego na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku, przy czym co najmniej jeden z pojazdów wyposażonych w pług odśnieżny musi posiadać napęd na dwie osie.
b) co najmniej jedną piaskarką na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1A do SWZ, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert;
Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert;

2. Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załacznik nr 1B do SWZ, stanowiące dowód potwierdzający spełnanie warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom winien dołączyć do oferty oświadczenie o podwykonawcach – Załącznik nr 5 do SWZ;

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcja, spółki cywilne), oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1. SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnanie warunku udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lubinformacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie należy złożyć według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8.3. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SWZ (Załącznik nr 1A do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.
Oświadczenie należy złożyć według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ
8.4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Należy złożyć wypełniony i podpisany Załącznik nr 4 do SWZ wraz z dowodami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcja, spółki
cywilne), oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oudzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie,
wadium (w każdej z dopuszczonych Ustawą Pzp) może być wniesione przez jednego lub część
lub wszystkich wykonawców, pod warunkiem, że łączna wysokość wniesionego wadium
odpowiadać będzie wymaganej przez zamawiającego kwocie wadium. Wtaki przypadku
wnosząc wadium należy wskazać w czyim imieniu i tytułem jakiego postępowania wadium jest wnoszone.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na fakt, że wartość pola nie może być dłuższa niż 4000 znaków, Zamawiający
informuje, że:1. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do
SWZ.2. Zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
możliwe są w trybie art. 455 Ustawy Pzp. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w
formie aneksu pod rygorem nieważności.3. Przesłanki i dopuszczalny zakres zmian postanowień
zawartej umowy wraz z określeniem rodzaju i zakresu zmian oraz warunków
wprowadzeniazmian nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy zawarto w dokumentach
zamówienia, w SWZ oraz w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego - paragraf 21 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem ePUAP (Formularz do złożenia lub wycofania oferty) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Dorota Włodarczyk (tel. +48 632896172), Zbigniew Misiek lub Krzysztof Grzelka (tel. +48 632896117), e-mail: zamowienia@miastoturek.pl
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.