eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Dostawa systemu napędów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego w ChrzanowieOgłoszenie z dnia 2021-04-03


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027639 z dnia 2021-04-03

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa systemu napędów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy w Chrzanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310108

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Topolowa 16

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: (32)6247034, (32)6247030

1.5.8.) Numer faksu: (32)62394028

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpital-chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital-chrzanow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_chrzanow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Szpital Powiatowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa systemu napędów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b64bf0e6-8885-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005678/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.26 Dostawa napędów ortopedycznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 22/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 155008,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa systemu napędów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

4.5.3.) Główny kod CPV: 33162100-4 - Urządzenia używane na salach operacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w swz, ogłoszeniu BZP oraz na stronie eZamaówienia podał że otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.04.2021 o godz. 11:00. Na stronie prowadzonego postępowania tj. na platformie zakupowej ustawiono omyłkowo otwarcie na 30.04.2021 na godz. 10:05. W związku z powyższym zaistniała sytuacja że Zamawiający mógł zapoznać się z ofertą przed terminem podanym swz, ogłoszeniu BZP oraz stronie eZamówienia co narusza art. 221 ustawy PZP

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 155008,08

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 155008,08

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

2021-04-03 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.