eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa realizacja kampanii PR budującej świadomość i wizerunek aplikacji mojeIKPOgłoszenie z dnia 2021-04-02


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027635 z dnia 2021-04-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa realizacja kampanii PR budującej świadomość i wizerunek aplikacji mojeIKP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum e-Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001377706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Dubois 5A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-184

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@cez.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cez.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa realizacja kampanii PR budującej świadomość i wizerunek aplikacji mojeIKP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f6c6b78-93d9-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027635

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012449/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Przeprowadzenie kampanii PR, budującej świadomość i wizerunek aplikacji mojeIKP, dedykowanej ogółowi społeczeństwa.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogąelektroniczną przy użyciu miniPortalu, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz pocztyelektronicznej (za wyjątkiem złożenia oferty). Adres strony prowadzonego postępowaniahttps://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznejprzekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal ePUAPdostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Warunkach korzystania z elektronicznejplatformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRZ.270.67.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa realizacja kampanii PR budującej świadomość i wizerunek aplikacji mojeIKP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jestzrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79416000-3 - Usługi public relations

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja strategiczna

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże w wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych*, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie wykonał: 1) co najmniej jedną kompleksową kampanię PR budującą świadomość i wizerunek marki, której zrealizowany w ciągu kolejnych 4 miesięcy zakres prac posiadał wartość nie mniejszą niż 350 000,00 zł brutto, polegającą na opracowaniu strategicznym kampanii oraz koordynacji i realizacji kampanii, obejmującej różne narzędzia komunikacji (artykuły, podcasty, materiały video/animacje, grafiki) oraz kanały komunikacji (m.in.: prasę – ekonomiczną, IT, zdrowotną, lifstyle, poradnikowa, a także Internet, Social Media, radio) i opartą na budowaniu relacji z mediami, współpracy z blogerami oraz influencerami.) co najmniej jedną kompleksową kampanię PR, której zrealizowany w ciągu kolejnych 4 miesięcy zakres prac posiadał wartość nie mniejszą niż 350 000,00 zł brutto, polegającą na opracowaniu strategicznym kampanii oraz koordynacji i realizacji kampanii, obejmującej różne kanały Komunikacji (w tym prasę: ekonomiczną, IT, zdrowotną, lifstyle, a także Internet, Social Media, podcasty), a także opartą na budowaniu relacji z mediami, współpracy z blogerami oraz influencerami, której celem było budowanie świadomości i wizerunku marki technologicznej lub zdrowotnej, lub3) Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia obu warunku łącznie, jeżeli Wykonawca wykonał co najmniej jedną kompleksową kampanię PR, której zrealizowany w ciągu kolejnych 4 miesięcy zakres prac posiadał wartość nie mniejszą niż 350 000,00 zł brutto, polegającą na opracowaniu strategicznym kampanii oraz koordynacji i realizacji kampanii, obejmującej różne narzędzia Komunikacji (artykuły, podcasty, materiały video/animacje) oraz kanały komunikacji (m.in.: prasę – ekonomiczną, IT, zdrowotną, lifstyle, poradnikowa, a także Internet, Social Media, radio) i opartą na budowaniu relacji z mediami, współpracy z blogerami oraz influencerami, której celem było budowanie świadomości i wizerunku marki technologicznej lub zdrowotnej. *Jeżeli zamówienie, o którym mowa powyżej jest wykonywane nadal, wartość wykonanej/zrealizowanej części zamówienia do upływu terminu składania ofert nie może być niższa niż 350 000,00 zł brutto.Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym poniżej: 1) Kierownik projektu / Koordynator - 1 osoba, a. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu/zarządzaniu kampanią PR lub/i edukacyjną/promocyjną; b. w ciągu ostatnich 5 lat był odpowiedzialny za zarządzanie realizacją przynajmniej trzech kampanii PR lub/i promocyjnych/edukacyjnych o wartości min. 350 000 zł brutto każda; 2) Specjalista ds. PR - 1 osoba, a. posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji kampanii PR lub/i edukacyjnych/promocyjnych; b. w ciągu ostatnich 4 lat zrealizował przynajmniej dwie kampanie PR lub/i promocyjne/edukacyjne o wartości min. 200 000 zł brutto każda; 3) Dziennikarz - 1 osoba, a. mający co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy dziennikarza specjalizującego się w tworzeniu autorskich treści – artykułów prasowych, analiz, przeprowadzania wywiadów; b. w ciągu ostatnich 3 lat opublikował co najmniej 15 tekstów dziennikarskich o zasięgu ogólnopolskim; 4) Video content designer/Moti-on designer - 1 osoba, a. mający minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji materiałów wideo i/lub animacji i zrealizował minimum 5 materiałów wideo i/lub animacji; Zamawiający nie dopuszcza pełnienia jednocześnie dwóch różnych ról przez jedną osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2.Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przezZamawiającego w Rozdziale VII ust. 1.1 i .1.2. – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr5 do SWZ;3. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji ikonsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albooświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjamipotwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samejgrupy kapitałowej– sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzające spełnienie warunków określonych w rozdziale VI pkt 1.1.5. SWZ – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu zpostępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ;3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającegozasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacjidanego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawcarealizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzóroświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ (jeśli dotyczy);4. Pełnomocnictwo, z któregowynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczącychzdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączenie spełnienia warunku udziału przez Wykonawców. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazujespełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz określonych w Załączniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zmiana umowy dla swej ważności, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, zgodnie z rozdz. XIV, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-19

2021-04-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.