eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie nad Osą › Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości MędrzyceOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędrzyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118678

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świecie nad Osą 1

1.5.2.) Miejscowość: Świecie nad Osą

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-341

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: (56) 466-16-13

1.5.8.) Numer faksu: (56) 466-16-21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@swiecienadosa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiecienadosa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędrzyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56d7f437-79d9-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023729/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędrzyce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.swiecienadosa.bip.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.swiecienadosa.bip.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROIP.271.Centrum Mędrzyce.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 603422,91 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projekt zagospodarowania działki
1. Projekt zagospodarowania i zabudowy działki
Na terenie działki 29/13 położonej w miejscowości Mędrzyce, obręb Mędrzyce, gmina Świecie nad Osą projektuje się zagospodarowanie terenu edukacyjno-kulturalno-sportowego. W/w działka jest niezabudowana. Na działce znajduje się istniejąca zieleń, która zostanie częściowo zachowana zwłaszcza drzewa w dolnej części kompleksu.
Teren działki nieuzbrojony.
Dojazd do boiska bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej.
Teren działki zróżnicowany.
2. Zieleń
Na terenie działki znajdują się istniejące tereny zielone tj. trawa oraz krzaki i drzewa. Cały teren działki zostanie zniwelowany i wyrównany poprzez zebranie istniejącego humusu z boiska i wykorzystaniu go do wyrównania terenu poza boiskiem.
3. Ogrodzenie
Projektowane ogrodzenie od strony północnej, południowej i zachodniej z siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych prefabrykowanych osadzonych w szklankach betonowych z podmurówką prefabrykowaną betonową.

1. Powierzchnia działki objęta opracowaniem 2529,00 m2
2. Powierzchnia boiska 532,00 m2
3. Nawierzchnia trawiasta 1997,00 m2

Dane konstrukcyjno – materiałowe
1. Ogrodzenie części działki
Zaprojektowano systemowe ogrodzenie panelowe proste 2D z siatki powlekanej PVC w kolorze zielonym. Panel prosty składający się z pojedynczego drutu pionowego fi 6 mm i podwójnego drutu poziomego fi 8+8 mm. Panele mocowane do słupów na obejmy. Ogrodzenie wykonane na podmurówce prefabrykowanej 20x260 gr. 6 cm mocowane w łącznikach betonowych typu H z gniazdami na słupy 6x4 cm. Wysokość panelu 130 cm.
2. Piłkochwyt
Projektuje się piłkochwyt o wysokości 4,00 m. Słupek wykonany z rury o średnicy 100 x 2 mm zakończony kapturkiem plastikowym. Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci cynkowania ogniowego i malowania proszkowego kolorem zielonym albo drutu ocynkowanego powleczonego warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PVC w kolorze zielonym, odpornego na działanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo musi posiadać świadectwo jakości, deklarację zgodności i atest producenta. Oczko 35 x35 mm, średnica drutu 2,2/3,4 mm.
Ściąg dolny i górny z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 42 mm.
Linka stalowa ocynkowana o średnicy 2,6/4,0 mm.
Odciąg z linki stalowej ocynkowanej o średnicy 2,6/4,0 mm.
Napinacz górny i dolny skrajny do montażu pręta stalowego o średnicy 42 mm.
Napinacz ze śrubą rzymską do odciągu skrajnego skośnego.
Brama szeroka 3,0 m i wysoka 1,50 m.
Bramę wykonać z profilu zamkniętego 50x30x4,0 mm.
Beton pod stopy B25, o stopniu mrozoodporności W2.
3. Schody terenowe i podjazd dla wózków dziecięcych dojście i teren wokół boiska
Zaprojektowano utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki betonowej prefabrykowanej gr. 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej gr. 5 cm. Kostkę betonową spoinować piaskiem. Posypkę należy wykonać na podbudowie z chudego betonu C8/10 gr. 25 cm lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm. Wykonać warstwę odcinającą z piasku gr. 25 cm. Przed ułożeniem poszczególnych warstw należy zdjąć około 30 cm humusu, który należy wykorzystać do niwelacji nie utwardzanej części działki i jej wyrównania. Przed ułożeniem kostki należy zamontować krawężnik betonowy 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie z betonu C12/15 grubości 15 cm wykonanej na warstwie odcinającej z piasku gr. 15 cm. Kostka betonowa na podjeździe układana mijankowo (tzn. co trzeci rządek w poziomie jest ułożony 0,5 cm wyżej niż dwa pozostałe).
4. Oświetlenie
Zaprojektowano 6 lamp solarnych dwuramiennych na słupach ocynkowanych na boisku wielofunkcyjnym.
Parametry techniczne lampy:
- wysokość słupa – 5 m,
- źródło światła – żarówka led 30-35W,
- czas pracy lampy – 8-14h,
- moc paneli – 2x200W,
- pojemność akumulatora – min 2x100Ah,
- sposób włączania – czujnik ruchu,
- typ klosza – szyszka,
- sposób włączania - czujnik zmierzchowy.
Słup mocowany w stopie fundamentowej prefabrykowanej B-150 o wymiarach 35x35 cm.
Zaprojektowano 3 lampy solarnych dwuramiennych na słupach ocynkowanych na boisku wielofunkcyjnym.
Parametry techniczne lampy:
- wysokość słupa – 4 m,
- źródło światła – żarówka led 10W,
- czas pracy lampy – 8-14h,
- moc paneli – 160W,
- pojemność akumulatora – min 80Ah,
- sposób włączania – czujnik ruchu,
- typ klosza – szyszka,
- sposób włączania - czujnik zmierzchowy.
Słup mocowany w stopie fundamentowej prefabrykowanej B-120 o wymiarach 35x35 cm.
5. Teren rekreacyjny
Teren rekreacyjny zaprojektowano w dolnej części działki, do której dostęp jest schodami terenowymi. Teren rekreacyjny obsadzony jest drzewami, które zostaną zachowane, pozostała część terenu zostanie poddana niewielkiej niwelacji i obsiany trawą oraz żywopłotem z tuj barabant.
W ramach terenów rekreacyjnych zaprojektowano:
- ławostół – 2 sztuki:
- szerokość – 180 cm,
- długość – 160 cm,
- stół do tenisa stołowego o wymiarach 1,52x2,74 m – 1 sztuka:
- blat stołu z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany; - siatka do gry z blachy stalowej gr. 5 mm,
- elementy stalowe ocynkowane metodą ogniową,
- blat stołu wykończony po obwodzie listwą aluminiową,
- stolik rekreacyjny betonowy, szlifowany i lakierowany do gry w szachy i w chińczyka o wymiarach 1,80x1,60 m wraz z dwoma ławkami z oparciami (siedzisko i oparcie z desek) – 1 sztuka,
- grill betonowy z paleniskiem i rusztem podwieszanym (ruszt podnoszony i opuszczany) – 1 sztuka:
- średnica grilla 120 cm,
- wysokość grilla – 175 cm,
- obrzeże blatu wykonane z listwy aluminiowej,
- dokoła paleniska blat do przygotowywania i spożywania potraw;
- kosz na śmieci eko o konstrukcji stalowej malowanej lakierem akrylowym strukturalnym z zamkiem ułatwiającym wyciąganie wiadra i z prefabrykowanym fundamentem betonowym – 5 sztuk:
- pojemność – 40 l,
- średnica – 45,3 cm,
- wysokość całkowita – 76,2 cm,
- ławka betonowa 75x1,91 cm z oparciem – 6 sztuk,
- stojak na rowery 5 stanowiskowy – 1 sztuka,
6. Siłownia zewnętrzna dla dorosłych
Zaprojektowano siłownię na nawierzchni trawiastej o konstrukcji siłowni stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi. W skład siłowni wchodzą następujące urządzenia:
- biegacz o wymiarach 105x119 cm i wysokości 181 cm przeznaczony do wagi użytkownika do 150 kg i powyżej 140 cm wzrostu – 1 sztuka,
- jeździec o wymiarach 98x63 cm i wysokości 100 cm przeznaczonym do wagi użytkownika do 150 kg i powyżej 140 cm wzrostu – 1 sztuka,
- orbitrek o wymiarach 132x54 cm i wysokości 155 cm przeznaczonym do wagi użytkownika do 150 kg i powyżej 140 cm – 1 sztuka,
- wioślarz o wymiarach 100x88 cm i wysokości 121 cm przeznaczonym do wagi użytkownika do 150 kg i powyżej 140 cm – 1 sztuka,
- regulamin użytkowania o konstrukcji stalowej o wymiarach 61x5 cm i wysokości 200 cm z fundamentem betonowym – 1 sztuka,
7. Boisko wielofunkcyjne
Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne na nawierzchni z poliuretanu z układem warstw od góry:
- warstwa natryskowa gr. 2-3 mm z granulatu kolorowego EPDM zmieszana z PU w kolorze czerwonym,
- warstwa gr. 10-12 mm z granulatu SBR frakcji 1-4 mm połączonego lepiszczem do granulatu,
- warstwa stabilizująca gr. 35 mm przepuszczalna / podłoże elastyczne zespolone o nawierzchni z poliuretanowej, którą stanowi kruszywo mineralne o frakcji 2-8 mm, granulat SBR frakcji 1-4 mm połączone lepiszczem do granulatu,
- kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm, gr. 5 cm,
- kruszywo łamane frakcji 31,5 – 63,5 mm, gr. 12 cm,
- warstwa odsączająca z piasku gr. 45-50 cm oraz 150 cm stawiąca drenaż wgłębny odbioru wód opadowych z płyty boiska,
- warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny;

Boisko będzie wyposażone w następujące urządzenia:
- bramka otwarta z haczykami i siatką o wymiarach 310x101x200 cm z rur fi 48,3x2,9 i fi 38x2,6 mm ocynkowanych metodą ogniową – 2 sztuki,
- kosz do koszykówki z tablicą laminowaną i wysięgu 80 cm i wysokości 305 cm – 1 sztuka,
- słupki do siatkówki i tenisa ziemnego o wysokości 255 cm z rury fi 88,9x3,2 mm ocynkowanej metodą ogniową – 1 kpl,
- regulamin użytkowania o konstrukcji stalowej o wymiarach 61x5 cm i wysokości 200 cm z fundamentem betonowym – 1 sztuka,
8. Roślinność
Zaprojektowano wyrównanie terenu poprzez zebranie humusu spod boiska wielofunkcyjnego. Do siewu trawy należy istniejącą glebę wyrównać oraz przekopać, wypielić pozbawić perzu i innego zielska. Należy przyjąć 1,5 kg siewu na 30 m2 terenu czyli 100 kg siewu na teren przeznaczony do zagospodarowania. Dokoła działki należy wykonać żywopłot z tuj brabant w systemie dwurzędowym na tzw. 3 czyli 5 sztuk na 1 mb czyli ogółem należy nasadzić 623 sztuk o wysokości od 0,8 do 1,00 m nie licząc systemu korzennego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Przedmiotem niniejszych zamówień będą roboty budowlane tożsame z robotami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych).
2. Wartość zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego
3. Zamówienia będą mogły zostać udzielone na następujących warunkach:
1) zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
2) zamówienia muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
3) zamówienia zostaną udzielone po dokonaniu negocjacji z wykonawcą na podstawie odrębnie zawartej umowy/zlecenia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

godnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ Część III - projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.