eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznj

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004447867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marsz. J. Piłsudskiego 61a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-449

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 534 04 14

1.5.8.) Numer faksu: 89 534 05 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mopsolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d618229-791b-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025237/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.olsztyn.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn dostępnej pod adresem: https://zamowienia.olsztyn.eu Zamawiający dopuszcza również możliwość porozumiewania się za pomocą e- maila przy przekazywaniu pytań, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomień, informacji dotyczących postępowania, pod adresem biuro@mopsolsztyn.pl przy czym złożenie oferty wraz załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn https://zamowienia.olsztyn.eu.
2.Korzystanie z platformy jest bezpłatne, aby korzystać z usług Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn Wykonawca powinien utworzyć konto użytkownika.
3.Instrukcja dla Wykonawcy oraz regulamin korzystania z systemu Platforma Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn zamieszczone zostały w zakładce „Pomoc”. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem korzystania z systemu oraz instrukcją użytkownika systemu Platforma Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn.
4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z Platformy zakupowej:
1)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4)Włączona obsługa JavaScript;
5)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
6)Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
6. Informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: . doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig
2) Format kodowania złożonych plików UTF8. Możliwość otworzenia pliku po odszyfrowaniu przez terminu składania ofert.
7.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę złożenia kompletu dokumentów w systemie Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn.
8.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego posiadający konto na Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
9. Wymaga się by dokumenty elektroniczne w postępowaniu:
1)były utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytywanie, zapisywanie i powielanie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiały prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym.
3) umożliwiały prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku
4) zawierały dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości, co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
10.Załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku po upływie terminu otwarcia ofert.
11.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie zamówienia w sprawach proceduralnych jest Iwona Cymek-Wójcicka.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (DZ.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 61 A, 10-449 Olsztyn posiadający REGON: 004447867, NIP: 7391151579, e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl;
2) administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@mopsolsztyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, w którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczący (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmierne dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani znaną ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem zakresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, w których mowa o art. 18 ust. 2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z artykułem 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
b) prawo do przeniesienia danych osobowych, o których mowa w artykule 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, lub Stawki 2,00 – 193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.DZPiI.261.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 921569,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

.Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olsztynie w przewidywanej ilości do 27 100 godzin w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy. Ww. usługi są świadczone zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598
z póżn.zm. Dz. U. z 2006 r., Nr 134, poz. 943) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 685). Przy realizacji zadania kadra realizująca usługi opiekuńcze powinna liczyć nie mniej niż 19 osób.
1)Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm) tj. w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie dotyczy opiekunek
i osoby koordynatora usług.
2)Wykonawca/podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 5 osób-opiekunek
w wymiarze co najmniej ¼ etatu oraz 1 osoby koordynatora usług w wymiarze co najmniej ¼ etatu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany z Rozdziale XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie przez Wykonawcę osób (opiekunek) świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ¼ etatu (uwaga: inne niż 5 osób - opiekunek wymaganych przez Zamawiającego na podstawie klauzuli zatrudnieniowej na podstawie art. 95 Pzp)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka godzinowa brutto dla osób (opiekunek) świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia-jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
o wartości co najmniej 500 000 zł brutto przy czym, w przypadku usług w trakcie realizacji, wymóg odnoszący się do wartości 500 000 zł brutto dotyczy części usługi zrealizowanej do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (nie wartości całego zamówienia). Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę świadczoną na podstawie jednej umowy dla jednego Zamawiającego. oraz załączy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami kierowanymi do realizacji zamówienia spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z póżn.zm. Dz. U. z 2006 r. , Nr 134, poz. 943

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 4 SWZ.
2.Oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r.poz.1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3.Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonej nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Przedmiotowy odpis dotyczący również podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę.
Uwaga:
Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów w przypadku gdy w oświadczeniu, o którym mowa w V pkt 4 SWZ wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tej bazy danych ww. dokument.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
-referencje,
-inne dokumenty wystawione przed podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
-oświadczenie wykonawcy-jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest stanie uzyskać tych dokumentów.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.
2.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie tym winna znaleźć się osoba odpowiedzialna za kontrolę i nadzór procesu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Olsztyna.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone
w pkt.2-6 niniejszego Rozdziału.
2.Formularz ofertowy sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) o treści określonej w załączniku nr 2 do SWZ, który winien być złożony zgodnie z załączonym wzorem do SWZ.
Uwaga: Wszystkie pozycje formularza ofertowego muszę być wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty. Formularz ofertowy winien zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy, tj. ceny oraz inne wyczerpujące dane techniczne wymagane i wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach formularza ofertowego.
3.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:
3.1.ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,
3.2.ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy- dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
3.3.Pełnomocnictwo należy złożyć:
3.3.1.w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym), lub w formie cyfrowego odwzorowania dokumentu Wykonawcy lub
3.3.2.przez osobę upoważnioną do reprezentacji wskazanej we właściwym rejestrze-mocodawca, który poświadcza zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej lub
3.3.3.notarialnie poświadczonej kopii w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, który poświadcza zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.
4.Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 4 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi tymczasowy dowód potwierdzający, że Wykonawca, podmiot udostępniający zasoby(na którego zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) lub podwykonawca wskazany w ofercie (nie będący podmiotem udostępniającym zasoby), nie podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym).
5.Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi tymczasowy dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału
w postępowaniu przez Wykonawcę, podmiot udostępniający zasoby (na którego zasoby wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) lub podwykonawca wskazany w ofercie (nie będący podmiotem udostępniającym zasoby), które winno być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym).
6.Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa Rozdziale VI pkt 6.1., o treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ, które winno być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym art. 454 – 455 ustawy Pzp. oraz wskazanym we wzorze umowy załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający przewiduje następujące zmiany zawartej umowy:
1)Zamawiający dopuszcza zastosowanie zmienionej stawki podatku VAT, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów w tym zakresie. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z zastosowaniem stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT. Koszty związane z wprowadzeniem podatku VAT pokrywa Zamawiający
2)W przypadku wykorzystania przed terminem końcowym wskazanym w umowie, środków finansowych przewidzianych na wykonanie zadania o wartości co najmniej 90 % kwoty określonej w umowie z tytułu realizacji zamówienia, w celu zachowania przez Zamawiającego ciągłości w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie koniecznych dla sprawnego wykonywania usług, Zamawiający przewiduje zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający będzie uprawniony do zwiększenia ilości godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w stosunku do ilości szacunkowej wskazanej w SWZ, odpowiednio do potrzeb Zamawiającego skalkulowanych do terminu końcowego umowy wraz z podniesieniem wartości przedmiotowej umowy do wysokości przyznanej dotacji z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przy czym przewidywana wartość dotacji stanowi kwotę 1 428 000 zł brutto (art. 455 ust. 1 pkt 1)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.olsztyn.eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający:
1) nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał podziału na części
ponieważ przedmiot zamówienia jest niepodzielny. Przedmiot zamówienia stanowi niepodzielną całość i wskazane jest aby wykonywał go jeden Wykonawca. Realizacja zadania przez jednego Wykonawcę umożliwi uzyskanie ujednoliconej standaryzacji usług oraz jasno określonej odpowiedzialności Wykonawcy za świadczoną usługę.
2) nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych;
3) nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
4) nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ustawy Pzp;
5) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
6) nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 ustawy Pzp);
7) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
2.Wykonawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu :
1)Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100 000 zł. Dokument winien obejmować odpowiedzialność kontraktową i deliktową (wraz z dowodem opłacenia składki)
3.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
1)Kalkulacji kosztów l godziny brutto usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.