eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Organizacja i przeprowadzenie kursu Stylizacja paznokci dla uczest. pr. PAL dla dzielnicy Zandka współfin. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Śl. na lata 2014 - 2020"Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie kursu Stylizacja paznokci dla uczest. pr. PAL dla dzielnicy Zandka współfin. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Śl. na lata 2014 – 2020”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU

1.3.) Oddział zamawiającego: MOPR Zabrze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003453481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 16

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.magistrat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie kursu Stylizacja paznokci dla uczest. pr. PAL dla dzielnicy Zandka współfin. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Śl. na lata 2014 – 2020”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2b20d2b-7793-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010763/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Szkolenie zawodowe - kurs stylizacji paznokci

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mopr.magistrat.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@mopr.zabrze.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji systemu miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz korzystając z miniPortalu zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzi-nie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze reprezentowany przez Dyrektor Danutę Dymek;
2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem io-do@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem prowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego powyżej kwoty 130000 zł. oraz zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 - ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię¬dzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne;
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich 1;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO 2;
c) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO 3.
8. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobo-wych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-wych., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych dotyczących Pa-ni/Pana narusza przepisy ogólnego rozporzą¬dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana do-tyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związa-nym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADM.260.04.2022.AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu stylizacji paznokci dla uczestników projektu „Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1.1.1. Cena waga 60 pkt
1.1.2. Jakość - Miejsce realizacji kursu waga 40 pkt
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.
Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM:

2.1 Cena (C)
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ________________________________ x 60 pkt
Cena badanej oferty brutto

Maksymalną ilość punktów w tym kryterium – 60 - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za dostawę przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.2 Jakość - Miejsce realizacji kursu (M) – 40 pkt

Ocena punktowa w kryterium „M” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w ofercie, według następującej punktacji:
Informację na temat miejsca realizacji wskazać w pkt 3 Załącznika nr 1 (Formularz Ofertowy)
Zamawiający będzie brał pod uwagę miejsce realizacji kursu (część teoretyczna i praktyczna) w związku z powyższym Zamawiający dokona oceny w/w kryterium w następujący sposób:

- organizacja kursu (część teoretyczna i praktyczna) w odległości do 30 km od Zabrza – 10 pkt

- organizacja kursu (część teoretyczna i praktyczna) na terenie miasta Zabrze – 40 pkt

- organizacja kursu (część teoretyczna na terenie miasta Zabrze a praktyczna do 30 km od Zabrza) - 20 pkt

- organizacja kursu (część praktyczna na terenie miasta Zabrze a teoretyczna do 30 km od Zabrza) - 20 pkt

W przypadku braku zaznaczenia jakiejkolwiek opcji, Zamawiający nie przyzna w tym kryterium Wykonawcy żadnych punktów.

Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca realizacji kursu, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż za nowe, proponowane miejsce uzyskałaby w ramach tego kryterium oceny ofert minimum tą samą liczbą punktów, jak za miejsce wskazane w ofercie.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 40 pkt.

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + M
gdzie:
L – całkowita liczba punktów badanej oferty
C – całkowita liczba punktów za cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
M – całkowita liczba punktów za miejsce realizacji kursu
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Miejsce realizacji kursu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu w następującym zakresie:
1.4.1 dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - załącznik nr 4 tj. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a. Koordynator – co najmniej 1 osoba, która będzie uprawniona do kontaktów z Zamawiającym i będzie wykonywać czynności administracyjne i organizacyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem usługi, tj. m.in. przygotowanie niezbędnej dokumentacji, wystawianie zaświadczeń/certyfikatów/dyplomów, itp. Osoba ta musi pozostawać w trakcie realizacji umowy w stałym kontakcie z Zamawiającym w godzinach pracy Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia koordynatora na podstawie umowy o pracę.
b. Trener –co najmniej 1 trenerem - osoba, która posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje do przeprowadzenia kursu objętego przedmiotem zamówienia. Przez doświadczenie zamawiający rozumie minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub kursów ze stylizacji paznokci lub minimum 2-letni staż pracy na stanowisku stylistki paznokci/manikiurzystki itp.
Przez kwalifikacje zamawiajacy rozumie wykształcenie, tj. ukończenie szkoły lub kursu uprawniającego do pracy na stanowisku stylistki paznokci/ manikiurzystki, itp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 4

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiaja pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych aneksem takich jak:
a) zmiana osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy
b) zmiana sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy
c) zmiana adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych
d) zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego
e) zmiana miejsca realizacji kursu - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zmiana miejsca realizacji kursu jest możliwe pod warunkiem zmiany na inne miejsce spełniajace wymagania Zamawiajacego określone w SWZ, aby w ramach kryterium oceny ofert „Miejsce realizacji kursu” Wykonawca mógł uzyskać minimum taką samą liczbę punktów jak za miejsce wskazane w ofercie,
f) zmiana kadry – na zasadach określonych w SWZ na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez zamawiającego, na inne osoby spełniające wymagania określone w SWZ. Zmiana osób prowadzących jest dopuszczalna pod warunkiem pisemnego jej zgłoszenia Zamawiającemu na minimum 3 dni przed planowanym terminem zajęć.
Zmiana koordynatora zatrudnionego na umowe o pracę.
g) zmiana limitów osób – uczestników,
h) zmiana dni i godzin prowadzenia kursu,
i) zmiana formy i czasu prowadzenia kursu,
j) zmiana liczebności grup,
k) zmiana sposobu rozliczenia,
l) wprowadzenie informacji dodatkowych związanych z nowymi wytycznymi w realizacji Projektu;
m) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT,
n) zmiana lub wycofanie podwykonawcy – w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego,
o) inne zmiany, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 15. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.