eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Sukcesywny odbiór i wywóz odpadów komunalnych wytworzonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w PłockuOgłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywny odbiór i wywóz odpadów komunalnych wytworzonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650070

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Medyczna 19

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.szelagowski@wszplock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszplock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny odbiór i wywóz odpadów komunalnych wytworzonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a02a7525-790f-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00327335/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Sukcesywny odbiór i wywóz odpadów komunalnych wytworzonych w WSZ w Płocku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej - j.szelagowski@wszplock.pl. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. W postępowaniu
wykonawca jest zobowiązany do opatrywania wskazanych
dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowe informacje, dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji
elektronicznej zostały opisane w SWZ oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ zawartymi w dziale XXIII.
Informacje związane z RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SIR.2910.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych pochodzących z działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 ust. 1 ustawy Pzp do wysokości 10% zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług opisanych w swz.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta oceniana będzie pod względem:
1.1. oceny, czy została złożona przez wykonawcę, który:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego,
1.2. merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi kryteriami oraz oceny zgodności złożonej oferty z wymogami zamawiającego oraz pod względem przesłanek odrzucenia oferty określonych w art. 226 ustawy Pzp.
2. Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w szczególności następujących czynności:
2.1. zbada czy oferta została złożona w terminie składania ofert,
2.2. zbada czy oferta została prawidłowo podpisana przez upoważnioną osobę, w tym wezwie do uzupełnienie pełnomocnictw w trybie art. 128 ust. 1 uPzp,
2.3. zbada czy oferta została zabezpieczona wadium, jeśli jest ono wymagane,
2.4. zbada czy wykonawcy odbyli ewentualna wizję lokalną,
2.5. zbada ewentualne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
2.6. zbada oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w tym wezwie do jego uzupełnienia w trybie art. 128 ust. 1 uPzp lub jego wyjaśnienia w trybie art. 128 ust. 4 uPzp,
2.7. dokona poprawienia omyłek pisarskich, rachunkowych i innych w ofercie, stosownie do treści art. 223 uPzp,
2.8. zbada czy nie występują przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 255 pkt. 3 i 4 uPzp,
2.9. zbada występowanie rażąco niskiej ceny, stosownie do treści art. 224 uPzp,
2.10. zbada zgodność oferty z przedmiotem zamówienia i warunkami zamówienia w tym wezwie do wyjaśnień w trybie art. 223 ust. 1 uPzp i 107 ust. 4 uPzp, uzupełnień w trybie art.107 ust. 2 uPzp,
2.11. dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy w tym wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych w trybie art. 126 ust. 1 uPzp i ewentualnie do ich uzupełnienia w trybie art. 128 ust1 uPzp lub ich wyjaśnienia w trybie art. 128 ust. 4 uPzp.
2.12. dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty w trybie art. 226 uPzp.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. Dogrywka.
4.1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4.2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunku:
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunku:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości, o którym mowa w art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późń. zm. w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020r. poz. 797 z późń. zm.).

3. Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty wymagane w SWZ w systemie „spełnia/nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (w oświadczeniu własnym), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w SWZ tj. art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4-10 ustawy Pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1, Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową składa dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości, o którym mowa w art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późń. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

3. Aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) w zakresie transportu odpadów oraz w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021r. poz. 888 z późń. zm.),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcja , spółki cywilne).
1. wymagane w załączeniu do oferty
1.1. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów
1.1.1. oświadczenie wskazane w rozdziale X lit. A pkt. 2 i lit. B niniejszej SWZ (oświadczenie własne) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie wskazanym w rozdziale. X B pkt. 1 lit. b) SWZ
1.1.2. oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami rozdziału V pkt 5 ppkt 5.3 SWZ
1.2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane na wezwanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
2.1. dokumenty w zakresie wskazanym w rozdziale X lit. C pkt 1 SWZ odpowiednio, w zakresie, w którym określony wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2.2. dokumenty w zakresie wymaganym od wykonawcy, wymienione w rozdziale X lit. C pkt 2 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został opisany w § 5 załącznika nr 6 do SWZ. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.