eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reda › Dostawa wyposażenia do Szkół w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".Ogłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia do Szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386500404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łąkowa 36

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 738 64 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp4reda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp4reda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5881142569

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zawadzkiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586783066

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp2reda@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp2reda.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5882140058

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brzozowa 30

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 678 30 89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp3.reda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp3reda.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Przedmiot zamówienia realizowany jest wspólnie przez :
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie, ul. Łąkowa 36, 84-240 Reda,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12 , 84-240 Reda,
Szkołę Podstawową nr 3 , Brzozowa 30, 84-240 Reda,
Działając na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy ZSP nr 1 w Redzie, ZSP nr 2 w Redzie i SP nr 3 w Redzie z dnia 10.01.2022w celu wspólnego przygotowania, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1129 ze zm.).
ZSP nr 1 w Redzie jest Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających.
Dla każdej z części zamówienia podpisana zostanie jedna umowa przez wszystkich Zamawiających z wyodrębnieniem kwot na każdą z szkół odrębnie. Każdy Zamawiający będzie płatnikiem swojego zakresu zamówienia w danej części.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia do Szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-854c713d-776e-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026231

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/558193

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/558193

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 16.1.5 Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d)włączona obsługa JavaScript,
e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
16.1.6 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
16.1.7 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
16.1.8 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 29.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:
29.1.1 Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 z siedzibą w Redzie przy ul. Łąkowej 36, 84-240 Reda, tel.: +48 (58) 738 64 00
29.1.2 administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panem Michałem Filipowskim, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: m.filipowski@filcon-ing.pl .
29.1.3 Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Redzie.
29.1.4 Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia.
29.1.5 Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
29.1.5.1 ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
29.1.5.2 ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
29.1.5.3 ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
29.1.5.4 ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
29.1.6 Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
29.1.6.1 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy;
29.1.6.2 zawarcia umowy;
29.1.6.3 rozliczenia finansowo- księgowego.
29.1.7 Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
29.1.8 Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.
29.1.9 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
29.1.9.1 dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
29.1.9.2 sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia
29.1.9.3 ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
29.1.10 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
29.1.11 Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
29.1.12 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1.ZSP.TP.BN.D.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyposażenie podstawowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31712200-2 - Mikrosystemy

32341000-5 - Mikrofony

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

32351300-1 - Akcesoria do urządzeń audio

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38651600-9 - Kamery cyfrowe

42661000-7 - Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi punktowe przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Znaczenie procentowe kryterium = Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena (C) = 60%, 60 punktów
Okres udzielonej gwarancji na zamówienia : 40% = 40 punktów
Łącznie100% , 100 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
24.3 Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP = P(C) + P(D) gdzie:
LP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie badanej
P(C) - cena (C)
P(D) - Okres udzielonej gwarancji na zamówienie
* Zgodnie z art. 225 pkt 1 ustawy Pzp, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

24.4. Zasady oceny ofert wg kryterium:
24.4.1 P (C) „Cena” dla wszystkich części zamówienia :
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi(C) = C min / Ci x 60, gdzie:

Pi(C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Ci Cena oferty badanej*


24.4.2 P(D) „Okres udzielonej gwarancji na zamówienie” dla części I, II, III
Okres udzielonej gwarancji na zamówienie Punkty
12 miesięcy 0
24 miesięcy 20
36 miesięcy 40

Uwaga:
Minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na zamówienie” krótszy niż 12 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na zamówienie” 36 miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów. Jeżeli Wykonawca nie poda liczby miesięcy, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 12 miesięczny okres gwarancji zgodnie z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

37520000-9 - Zabawki

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

72314000-9 - Usługi gromadzenia oraz scalania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi punktowe przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Znaczenie procentowe kryterium = Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena (C) = 60%, 60 punktów
Okres udzielonej gwarancji na zamówienia : 40% = 40 punktów
Łącznie100% , 100 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
24.3 Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP = P(C) + P(D) gdzie:
LP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie badanej
P(C) - cena (C)
P(D) - Okres udzielonej gwarancji na zamówienie
* Zgodnie z art. 225 pkt 1 ustawy Pzp, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

24.4. Zasady oceny ofert wg kryterium:
24.4.1 P (C) „Cena” dla wszystkich części zamówienia :
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi(C) = C min / Ci x 60, gdzie:

Pi(C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Ci Cena oferty badanej*


24.4.2 P(D) „Okres udzielonej gwarancji na zamówienie” dla części I, II, III
Okres udzielonej gwarancji na zamówienie Punkty
12 miesięcy 0
24 miesięcy 20
36 miesięcy 40

Uwaga:
Minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na zamówienie” krótszy niż 12 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na zamówienie” 36 miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów. Jeżeli Wykonawca nie poda liczby miesięcy, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 12 miesięczny okres gwarancji zgodnie z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32333000-6 - Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi punktowe przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Znaczenie procentowe kryterium = Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena (C) = 60%, 60 punktów
Okres udzielonej gwarancji na zamówienia : 40% = 40 punktów
Łącznie100% , 100 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
24.3 Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP = P(C) + P(D) gdzie:
LP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie badanej
P(C) - cena (C)
P(D) - Okres udzielonej gwarancji na zamówienie
* Zgodnie z art. 225 pkt 1 ustawy Pzp, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

24.4. Zasady oceny ofert wg kryterium:
24.4.1 P (C) „Cena” dla wszystkich części zamówienia :
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi(C) = C min / Ci x 60, gdzie:

Pi(C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Ci Cena oferty badanej*


24.4.2 P(D) „Okres udzielonej gwarancji na zamówienie” dla części I, II, III
Okres udzielonej gwarancji na zamówienie Punkty
12 miesięcy 0
24 miesięcy 20
36 miesięcy 40

Uwaga:
Minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na zamówienie” krótszy niż 12 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na zamówienie” 36 miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów. Jeżeli Wykonawca nie poda liczby miesięcy, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 12 miesięczny okres gwarancji zgodnie z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyposażenie pracowni, narzędzia

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

39141300-5 - Szafy

39143310-2 - Stoliki

39171000-1 - Witryny wystawowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi punktowe przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Znaczenie procentowe kryterium = Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena (C) : 60%, 60 punktów
Okres udzielonej gwarancji na zamówienie : 40%, 40 punktów
Łącznie : 100%, 100 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP = P(C) + P(D) gdzie:
LP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie badanej
P(C) - cena (C)
P(D) - Okres udzielonej gwarancji na zamówienie
* Zgodnie z art. 225 pkt 1 ustawy Pzp, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Zasady oceny ofert wg kryterium:
P (C) „Cena” dla wszystkich części zamówienia :
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi(C) = C min / Ci x 60, gdzie:
Pi(C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Ci Cena oferty badanej*

P(D) „Okres udzielonej gwarancji na zamówienie” dla części IV
Okres udzielonej gwarancji na zamówienie
Punkty
24 miesiące 0
36 miesięcy 20
48 miesięcy 40
Uwaga:
Minimalny okres udzielonej gwarancji dla części IV wynosi 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na zamówienie” krótszy niż 24 miesiące – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na zamówienie” 48 miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów. Jeżeli Wykonawca nie poda liczby miesięcy, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 24 miesięczny okres gwarancji zgodnie z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
11.4.1. Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
11.4.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
11.4.1.2. art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
11.4.1.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
11.4.1.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
13.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
13.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
13.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ).
13.5 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
13.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego, złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 11.4 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne dla stron postanowienia oraz określenie warunków wprowadzenia zmian zostały opisane
we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/558193

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.