eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.: "Park Przemian w Gdańsku"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Park Przemian w Gdańsku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000168372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żaglowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-560

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 320 51 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drmg@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Park Przemian w Gdańsku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a81d8622-664f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00025620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021496/149/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.91 Realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Park Przemian w Gdańsku”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444715/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 175/BZP-U.510.145.2022/MD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 160750 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Park Przemian w Gdańsku”, który realizowany jest w ramach: „BO 2021 Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe z zakresu zadań Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2021" oraz „BO 2022 Park Przemian etap II” z zakresu zadań Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022”.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy:
1) I przedmiot odbioru - wykonanie dokumentacji projektowej (dla całości terenu objętego Programem Funkcjonalno-Użytkowym) z określeniem harmonogramu robót wraz z pozyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych lub zgłoszeń (w tym m.in. PnB lub uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego) niezbędnych do realizacji robót;
2) II przedmiot odbioru – wykonanie robót budowlano – montażowych (etap I) w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową polegających na:
 wykonaniu utwardzonego dojścia na teren,
 wykonaniu ścieżki/placu na terenie oraz wykonaniu naturalnego placu zabaw wraz z montażem małej architektury (tj. m.in. 2 ławki oraz 1 kosz na śmieci oraz 1 tablica informacyjna/promocyjna),
 nasadzeniu roślinności poprzedzonym przygotowaniem terenu pod nasadzenia zieleni (nasadzenie zieleni niskiej urządzonej, nasadzenie krzewów, wykonanie łąki kwietnej (pow. ok. 100 m2),
 nasadzeniu nawierzchni trawiastych (pow. ok. 350 m2);
3) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Ponadto, o ile dla wykonania prac lub robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia własnym kosztem i staraniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77315000-1 - Usługi w zakresie siewu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 197722,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 278848,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 197722,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LEHMANN Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 589-205-35-27

7.3.3) Ulica: Okrężna 5

7.3.4) Miejscowość: Kiełpino

7.3.5) Kod pocztowy: 83-307

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 197722,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 238 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.