eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołomin › UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE GMINY WOŁOMIN.Ogłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE GMINY WOŁOMIN.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wołomin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Wołomin

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wolomin.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolomin.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE GMINY WOŁOMIN.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b896bff7-7904-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019651/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Wołomin.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: za pomocą platformy https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z zapisami pkt XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodne z zapisami pkt II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodne z zapisami pkt II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie gminy Wołomin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1A do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77313000-7 - Usługi utrzymania parków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77311000-3 - Usługi utrzymania ogródków ozdobnych

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77315000-1 - Usługi w zakresie siewu

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

77341000-2 - Okrzesywanie drzew

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 5. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 polegające na powtórzeniu podobnych usług, dotyczących utrzymania zieleni na terenie gminy Wołomin, t.j. pielęgnacja trawników, grabienie trawników, obsadzenie pojemników i rabat kwietnikowych wraz z przygotowaniem podłoża, prac przy różach, prac przy drzewach, krzewach i żywopłotach po cenach określonych w załączniku 1C do SWZ. Zamówienie udzielone będzie na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z największą łączną liczbą punktów. Sposób obliczania punktacji: Po = C + T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wykonanie prac uznanych za pilne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1)w zakresie wiedzy i doświadczenia – zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał świadczenie usług utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej w zakresie wykonywania zadań polegających na:
• koszeniu trawników z wywozem urobku na łącznej powierzchni minimum 90 000 m²,
• obsadzeniu i pielęgnacji rabat kwietnikowych roślinami sezonowymi na łącznej powierzchni minimum 150 m²,
• pielęgnacji rabat z nasadzeniami bylin i traw o łącznej powierzchni minimum 3000 m²,
• sadzeniu minimum 600 szt. drzew,
• cięciu pielęgnacyjnym minimum 200 szt. drzew o obwodach pni minimum 100 cm mierzonych na wysokości 130 cm.
Dla uchylenia niejasności poprzez spełnienie ww. warunków rozumie się wykonanie wskazanych powyżej zadań w ramach realizacji łącznych zamówień.
W celu potwierdzenia wykonania ww. usług Wykonawca załączy dokument potwierdzający ich wykonanie (np. referencje, w których zostanie podana m.in. data wykonania usługi oraz, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie).


4.2)w zakresie potencjału kadrowego – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że
dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
a) osobą wskazaną do nadzorowania zleconych prac, zapewnienia stałego nadzoru merytorycznego prac ogrodniczych, stawiennictwa podczas kontroli i odbioru zleconych prac, dokonywania odbioru zleconych prac i podpisywaniem protokołów o których mowa w Projektowanych Postanowieniach Umowy oraz prowadzenia korespondencji elektronicznej w powyższym zakresie . Osoba ta powinna posiadać:
- ukończony kurs dotyczący nadzorowania terenów zieleni potwierdzony zaświadczeniem wydanym
przez SITO (Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa)
lub
- ukończone studia wyższe minimum I stopnia na kierunku architekta krajobrazu z przebytym minimum 2 letnim doświadczeniem na stanowisku przy nadzorowaniu prac związanych z pielęgnacją terenów zieleni miejskiej lub posiadanie średniego wykształcenia w zakresie pielęgnacji terenów zieleni wraz z przebytym co najmniej 5 letnim doświadczeniem opisanym jak wyżej.
b) osobą do nadzorowania zleconych prac, zapewnienia stałego nadzoru merytorycznego prac ogrodniczych, stawiennictwa podczas kontroli i odbioru zleconych prac oraz podpisywaniem protokołów,o których mowa w Projektowanych Postanowieniach Umowy, na terenie parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie będącego w ochronie konserwatora zabytków oraz prowadzenia korespondencji elektronicznej w powyższym zakresie. Osoba ta musi spełnić następujące warunki:
- posiadanie uprawnień do kierowania pracami konserwatorskimi na terenach wpisanych do rejestru zabytków t.j. tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości z zakresu prac restauratorskich polegających na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej oraz odbycie po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięcznej praktyki zawodowej przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków.
c) osobą do kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy w tym odbieraniem i przesyłaniem korespondencji,
d) co najmniej jedną osobą do wykonywania prac o charakterze technicznym na terenie parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich posiadająca średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni zabytkowej albo odbyte co najmniej 12-miesięczne praktyki zawodowe przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków,
e) co najmniej dwie osoby posiadające wykształcenie minimum średnie w zakresie pielęgnacji zieleni
do wykonywania prac fizycznych w zakresie realizacji zamówienia, t.j. utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie gminy Wołomin,
f) co najmniej dwie osoby posiadające wykształcenie minimum zawodowe w zakresie pielęgnacji zieleni do wykonywania prac fizycznych w zakresie realizacji zamówienia, t.j. utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie gminy Wołomin.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji wymienionych pod literą a) i b), o których mowa w tym punkcie, celem wykazania spełnienia przedstawionych warunków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy -załącznik nr 3 do SWZ;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Kosztorys ofertowy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00 ZŁ. (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z pkt XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z paragrafem 23 umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.