eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa budynku usługowego o funkcji biurowej w Gdańsku".Ogłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa budynku usługowego o funkcji biurowej w Gdańsku”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 21/27

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pomorskie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa budynku usługowego o funkcji biurowej w Gdańsku”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bff610c3-784a-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024254

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003589/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa budynku usługowego o funkcji biurowej w Gdańsku”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy zakupowej za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowienia@pomorskie.eu
5.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje, zawiadomienia, zmiany, odpowiedzi - zamawiający będzie zamieszczał na Platformie zakupowej. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy, na adres mailowy wskazany w ofercie Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego, bezpośrednio na Platformie zakupowej oraz na poczcie elektronicznie – pod adresem wskazanym w ofercie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub
powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.: 1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kb/s;
2)przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. Ponadto Zamawiający informuję, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować
programem do archiwizacji np. 7-Zip) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
8.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1)akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2)zapoznał i stosuje się do aktualnej Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.10.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: Instrukcje dla Wykonawców. Pozostałe informacje zawarte na Platformie, a nie dotyczące technicznego z niej korzystania, nie są wiążące dla Wykonawców.
11. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. ws. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 326 87 58 adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@pomorskie.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ-Z.272.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem, przedmiarem i szczegółową specyfikacją techniczną dla inwestycji polegającej na Budowie budynku usługowego o funkcji biurowej wraz z infrastrukturą, wolnostojącego, na działkach ewidencyjnych 214/7 i 214/3 z obr. 99 przy ul. Jana Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk na podstawie obowiązujących przepisów, standardów i norm oraz potrzeb użytkownika. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z wymogami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia wraz z programem użytkowym” stanowiącym załącznik nr 1, grafikami stanowiącymi załączniki nr 1-4 do OPZ, zawartymi w załącznikach nr 1a – 1d oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. Opracowanie obejmować ma swym zakresem oczekiwania Zamawiającego, określone poprzez:
1) wykonanie zgodnie z obowiązującym prawem projektu rozbiórki warsztatów szkolnych znajdujących się w miejscu planowanej inwestycji wraz z uzyskaniem na nią Decyzji PWKZ, a następnie zgłoszenie tej rozbiórki / bądź wniosek o pozwolenie na rozbiórkę do organu architektoniczno-budowlanego oraz wykonanie wszelkiej dokumentacji, uzgodnień, ekspertyz o ile takie będą wymagane i niezbędne w celu wykonania w/w rozbiórki,
2) wykonanie rysunków, szkiców, dokumentacji niezbędnej do akceptacji przyjętych założeń i uzgodnienia kształtu, architektury, sylwety i detali architektonicznych nowego obiektu w celu uzyskania akceptacji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, której finałowym efektem będzie prawomocna Decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez PWKZ, na podstawie której Wykonawca ubiegać się będzie o Pozwolenie na budowę (pnb) przez organ administracji budowlanej. Zastrzega się że wszelkie dokumenty jakie może wymagać PWKZ niezbędne do otrzymania pnb przez PWKZ, leżą po stronie wykonawcy,
3) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, ekspertyzami, odstępstwami, decyzjami które będą wymagane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa również w zakresie warunków technicznych, bezpieczeństwa użytkowania i konstrukcji oraz bezpieczeństwa pożarowego oraz dostosowania obiektu do korzystania z niego przez osoby ze szczególnymi potrzebami, na podstawie których należy zaprojektować przedmiotowy obiekt wraz z jego otoczeniem (w tym analizą otoczenia i oddziaływania obiektu – o ile będzie taka wymagana). W wyniku tego, na tej podstawie do Wykonawcy należy uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,
4) wykonanie projektu wielobranżowego – wykonawczego,
5) wykonanie przedmiarów i kosztorysów wszystkich branż wraz ze STWIOR.
Uwaga: przy rozpatrywaniu – analizie usytuowania obiektu zgodnie z zapisami mpzp, należy rozpatrywać wszystkie działki będące własnością Województwa, tj. dz. nr 214/7, 214/9, 214/3 obr.0099.
3. Poza przedmiotem określonym w ust. 1, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) do podstawowych obowiązków projektanta w ramach kontraktu należy m.in. sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:
1) udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące sporządzonej dokumentacji kontraktowej na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz postępowania na nadzór inwestorski ,
2) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
3) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez strony procesu budowlanego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71311300-4 - Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową jego realizacją.
2. Cena musi uwzględniać wymagania SWZ oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.
4. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała cenę i/lub ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp. Zaokrąglenia należy wykonywać zgodnie z zasadami matematycznymi (decyduje trzecia cyfra po przecinku, tj. jeśli trzecia cyfra mieści się w przedziale 0-4 obowiązuje zaokrąglenie w dół, a jeśli się mieści w przedziale 5-9 obowiązuje zaokrąglenie
w górę) i na każdym etapie obliczeń.
5. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.
8. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
9. W złożonej ofercie, o której mowa ust. 8, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenia projektanta w specjalności architektonicznej (PK2)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.), dalej nazywanej „ustawa Prawo budowlane”, niezbędnych do wykonania zamówienia tj. dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego następującą osobą zdolną do wykonania zamówienia:
a) jedną osobę, która obejmie funkcję projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia);
b) jedną osobę, która obejmie funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia);
c) jedną osobę, która obejmie funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia);
d) jedną osobę, która obejmie funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia).
e) jedną osobę, która posiada uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 75, 2320, z 2021 r. poz. 2052. albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1651, 2320, z 2021 r. poz. 2052) w postaci tytułu zawodowego radcy prawnego albo adwokata, lub działa jako prawnik zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r.
o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 823), mającą doświadczenie w zakresie nadzoru/obsługi prawnej nad inwestycją budowlaną, która uzyskała zgodę miejscowego konserwatora zabytków.
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję, o ile spełnia wymagania stawiane osobom przewidzianym do pełnienia funkcji wymienionych w podpunktach od a) do d).
Ocena wykazania spełnienia warunku określonego w ust. 2 powyżej nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt 1 SWZ (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz osób - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VII ust. 2) SWZ - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ).
2) jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.
2. 3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., składane są zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na zasadach określonych w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 SWZ,
2) pełnomocnictwo - w przypadkach określonych w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 SWZ,
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego - w przypadkach określonych w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 3 SWZ,
4) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w przypadkach określonych w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 SWZ.

Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie istotne informacje wymagane we wzorze.
UWAGA: Podpis osobisty to nie podpis odręczny.
W przypadku korzystania z podpisu zaufanego, pojedynczy plik wraz z podpisem nie może być większy niż 10 MB.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie składają odrębnie:
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy załączyć do oferty.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, oraz pełnomocnictwa do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania robót, w przypadku:
a) uwarunkowań formalno-prawnych, na etapie projektowania i uzgodnienia dokumentacji zadania z przyczyn niezależnych od obu stron,
b) w przypadku konieczności dokonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.,
c) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez którą na potrzeby Umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć, oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, jak również okoliczności związane z siłą wyższą, które już wystąpiły (COVID-19) lecz na dzień zawarcia Umowy nie są znane jej skutki,
f) gdy zaistnieją przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec,
g) w razie wystąpienia konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, w szczególności wynikających z zaistniałych na etapie projektowania nieprzewidzianych uwarunkowań technicznych, formalno-prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, w takim przypadku kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego,
b) w razie wystąpienia konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, w szczególności wynikających z zaistniałych na etapie projektowania nieprzewidzianych uwarunkowań technicznych, formalno-prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej w stosunku do założonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,
b) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego,
c) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, w szczególności wynikających z zaistniałych na etapie projektowania nieprzewidzianych uwarunkowań technicznych, formalno-prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej, skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zaś obowiązku. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-26 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.