eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wisła › Usługi w zakresie utrzymania czystości w mieście Wisła w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie utrzymania czystości w mieście Wisła w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wisła

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac B. Hoffa 3

1.5.2.) Miejscowość: Wisła

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-460

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.wisla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wisla.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie utrzymania czystości w mieście Wisła w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae704d62-7843-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004655/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi w zakresie utrzymania czystości w mieście Wisła w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://um.wisla.pl/SWZ/2022_czystosc/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , korespondencja: poczta elektronicznej, email przetargi@um.wisla.pl lub
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej –
przetargi@um.wisla.pl 2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAPma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku”oraz do „Formularza do komunikacji”. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy,oraz pozostałe dokumenty składane do oferty składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal , dostępnym pod
adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz w Warunkach/ Regulaminie korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnym pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego,akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu, oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
Regulaminu. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku”i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150
MB natomiast za pośrednictwem maila 30 MB. Pozostałe dane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”oraz zgodnie z ustawą PZP (t.j Dz.U. 2021 poz 1129 ze zmianami) , informuję, że:
§  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła, z siedzibą: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa, tel. (33) 855 24 25 , e-mail: um@wisla.pl
§ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.wisla.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RGŚ.271.3.2022.JP:
Usługi w zakresie utrzymania czystości w mieście Wisła w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023r
§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (T.J. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;  
§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§   posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§   nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGŚ.271.3.2022.JP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątanie przystanków autobusowych, Wywóz śmieci z kubełków rozmieszczonych wzdłuż dróg w dolinach, Wywóz śmieci z kontenerów przy Urzędzie Miejskim, Wywóz śmieci z pojemnika ul. Dziechcinka 4, Wywóz śmieci z kontenera na parkingu miejskim przy PKP oraz wywóz śmieci z pojemników przy Straży Miejskiej, Wywóz śmieci z kubełków rozmieszczonych od Obłaźca do Nowej Osady oraz od skoczni w Malince do hotelu „Vestina” w tym teren Jonidła wraz z oczkiem wodnym, parkingiem i placem zabaw oraz przy ścieżce edukacyjnej z polem golfowym i przy terenie rekreacyjnym przy ul. Słonecznej w Wiśle Czarne, Bieżące utrzymanie Centrum Miasta, Bieżące utrzymanie terenu targowiska miejskiego, Bieżące utrzymanie terenu centrum przesiadkowego, Sprzątanie szlaku turystycznego Kiczera – Mały Stożek, os. Bajcary – Cieńków – do Wyśniego; Mycie wiat przystankowych, Mycie drewnianych wiat przystankowych, Wywóz śmieci z wiat turystycznych, Wywóz śmieci z pojemników na plastik PDs-Ks, w okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz podczas innych imprez organizowanych przez miasto, codzienne sprzątanie śmieci według potrzeb, Wywóz śmieci zebranych w workach w związku z „Akcją Sprzątania Świata”, Likwidacja dzikich wysypisk, Wywóz śmieci zebranych w workach przez Zamawiającego, Sprzątanie po zabawie Sylwestrowej w obrębie pl. Hoffa i deptaka w centrum (od „bunkrów” do ul. Olimpijskiej).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-03-01 do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia
1.1. Przez usługi podobne Zamawiający rozumie usługi, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.
1.2. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może dotyczyć:
1.2.1. zwiększenia ilości, zakresu, krotności poszczególnych usług oraz ewentualnego wydłużenia świadczenia usługi na dalsze okresy.
1.3. Zamówienia dotyczące usług wskazanych w punkcie 1.2 zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem.
1.4. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na usługi wskazane w pkt 1.3, jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba pojazdów realizujących przedmiot zamówienia (spełniających wymagania co najmniej normy EURO 5 lub wyższej

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie czasu reakcji wspólnie dla zadań o których mowa z § 4 pkt 6 projektu umowy

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu na wykonanie interwencyjne każdej z usług lub jej części

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
1) posiadają wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisły
2. Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
1) zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości (w ramach której realizowano wywóz odpadów) o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące tego warunku zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, zamawiający jako średni kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
- zamiatarki mechanicznej z systemem zraszającym do zamiatania jezdni oraz chodników,
- śmieciarki,
- samochodu hakowego,
- myjki ciśnieniowej,
- dmuchawy mechanicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda żadnych dokumentów na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda żadnych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składa się: formularz Ofertowy; oświadczenie wstępne o nie podleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału (jeżeli takie zostały określone) odpowiednio oferenta, oferentów przy wspólnym składaniu oferty, podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy; kosztorys ofertowy SWZ-1a, oświadczenie dotyczące zaoferowanych pojazdów z normą co najmniej EURO V – jeżeli dotyczy,zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy; oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą - jeżeli dotyczy, dokument z którego będzie wynikać ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ustawy Pzp- jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia pod warunkami z art 117 ust 2 i/lub 3 – oświadczenie o którym mowa w art 117 ust 4 ustawy, wykaz części zamówienia, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom ich realizację-jeżeli dotyczy, Stosowna informacja jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przetargowego przez Wykonawców.
2. Zamawiający ustala wysokość wadium przetargowego w wysokości:
2.1. 5000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100),
3. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem bankowym na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Wiśle o nr 11 1050 1403 1000 0023 0002 2122 z dopiskiem: „Wadium przetargowe – Usługi w zakresie utrzymania czystości w mieście Wisła w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023r
4. Wadium w pieniądzu uznane jest za wniesione, jeżeli środki finansowe będą się znajdować na tym rachunku w dniu i godzinie ostatecznego składania ofert. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przelewu z takim wyprzedzeniem, aby przelew został zaksięgowany na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej przed terminem składania ofert.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
5.1. pieniądzu;
5.2. gwarancjach bankowych;
5.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
6. Dokumenty, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 ustawy PZP, muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
7. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej, zobowiązany jest przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
9. Przesłanki zwrotu lub zatrzymania wadium określone są w art. 98 ustawy.
10. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
11. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Postanowienia projektu umowy zapisano w załączniku SWZ-3
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian w treści umowy w następującym zakresie:
2.1. zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, tj.
2.1.1. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec (w szczególności warunki atmosferyczne np intensywne opady deszczu, opady śniegu, niska temperatura),
2.1.2. wniesienie odwołania na czynność Zamawiającego związaną z postępowaniem przetargowym lub wydłużenie terminu związania ofertą,
2.1.3. wydłużenia się procedury przetargowej
2.1.4. konieczność wprowadzenia zmian w związku z sytuacją epidemiologiczną, (wymaga się, aby wystąpienie lub możliwość wystąpienia wpływu epidemii COVID-19 na wykonanie umowy było udowodnione, strona powołująca się na tę okoliczność musi przedstawić oświadczenia i dokumenty to potwierdzające) a w szczególności:
2.1.4.a) nieobecność pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji umowy,
2.1.4.b) decyzje wydane przez służby inspekcji sanitarnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
2.1.4.c) polecenia wydane przez wojewodów lub decyzje wydane przez Prezesa Rady Ministrów związane z przeciwdziałaniem COVID-19,
2.1.4.d) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy
2.1.4.e) wskazane wyżej okoliczności w odniesieniu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2.2. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem przesunięcia terminu związanym z wystąpieniem okoliczności wymienionych w pkt. 2.1,
2.3. zmiana sposobu spełnienia świadczenia, jego zakresu, zmiana wynagrodzenia:
2.3.1. zmiana spowodowana koniecznością zrealizowania usługi przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SWZ, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań spowodować mogłoby niewykonanie bądź wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia,
2.3.2. rezygnacja z wykonania części usług - zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, w przypadku wystapienie sytuacji epidemii; w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy wartość usług wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o faktyczną ilośc dni świadczonej usługi. W takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia i ustalenie jego nowej wartości, maksymalna wartośc zmniejszenia to 30%.
2.4. zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy, w następujących przypadkach:
2.4.1. śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2.4.2. pisemnej rezygnacji tych osób z wykonania swoich obowiązków,
2.4.3. nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy.
2.5. zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.
2.6. Zmian dotyczących podwykonawstwa.
2.7. Zmian o których mową w art 455 ust 1 i 2 ustawy PZP
3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.